De fiscus in het rood


Op 1 november 2009 trad artikel 19 lid 4 Invorderingswet 1990 (hierna: Iw) in werking. Met dit artikel wordt een extra verhaalsrecht gecreëerd voor de fiscus. Het artikel schept namelijk een verplichting voor een kredietinstelling, zoals een bank, om op vordering van de Ontvanger mee te werken aan voldoening van belastingaanslagen, zo nodig uit kredietruimte voortvloeiend uit een tussen de belastingplichtige/beslagdebiteur en de desbetreffende kredietinstelling gesloten overeenkomst. Naar onze mening past dit niet in deze tijd, waarin juist wordt gestreefd naar het terugbrengen van de (te) sterke positie van de fiscus enerzijds en het versterken van de positie van concurrente crediteuren anderzijds.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.E. Ruers, D.F.H. Stein

Verschijning: april 2010

Archiefcode: AA20100229

19 IW 1990 executoriale titel fiscus verhaalsrecht

Belastingrecht

Opinie Redactioneel