verhaalsrecht

Toont alle 7 resultaten

Artikel 61 Fw: weg ermee?

R.E. Brinkman

De echtgenoot van een schuldenaar die failliet is, kan alle goederen terugnemen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap vallen, aldus artikel 61 Fw. Vaak voegt de faillissementswet iets toe aan het algemene vermogensrecht en in casu het huwelijksvermogensrecht, of beperkt de toepassing daarvan. Doet artikel 61 Fw dat ook? De voorzichtige conclusie is dat dit artikel niet of nauwelijks iets toevoegt aan hetgeen ook al uit het algemene vermogensrecht en huwelijksvermogensrecht voortvloeit.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
november 2023
AA20230890

De fiscus in het rood

C.E. Ruers, D.F.H. Stein

Op 1 november 2009 trad artikel 19 lid 4 Invorderingswet 1990 (hierna: Iw) in werking. Met dit artikel wordt een extra verhaalsrecht gecreëerd voor de fiscus. Het artikel schept namelijk een verplichting voor een kredietinstelling, zoals een bank, om op vordering van de Ontvanger mee te werken aan voldoening van belastingaanslagen, zo nodig uit kredietruimte voortvloeiend uit een tussen de belastingplichtige/beslagdebiteur en de desbetreffende kredietinstelling gesloten overeenkomst. Naar onze mening past dit niet in deze tijd, waarin juist wordt gestreefd naar het terugbrengen van de (te) sterke positie van de fiscus enerzijds en het versterken van de positie van concurrente crediteuren anderzijds.

Opinie | Redactioneel
april 2010
AA20100229

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

december 1995

Katern 57: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen

S. Steneker

De hoofdregel van ons verhaalsrecht is dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar kan verhalen. Dit artikel behandelt de uitzonderingen op deze hoofdregel.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2005
AA20050757

Retentierecht op zeeschepen. De positie van de retentor van een zeeschip

V. Mak

Artikel 8:210a BW sluit toepassing van artikel 3:292 BW — dat aan de retentor een verhaalsrecht met voorrang toekent — uit ten aanzien van zeeschepen. Het effect van deze bepaling is onduidelijk,maar het belang ervan is groot in geval van executoriale verkoop van een zeeschip door de retentor. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de retentor van een zeeschip in het licht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verhaalsrecht en voorrang.

Verdieping | Studentartikel
september 2002
AA20020596

Verhaal van politiekosten

T. Hartlief

Vandalisme is een vervelend randverschijnsel bij sportevenementen en dan met name voetbalwedstrijden. Omwonenden van stadions, winkeliers en anderen (onder meer vervoersbedrijven) lijden directe schade als gevolg hiervan. Ook de overheid wordt met een behoorlijke kostenpost geconfronteerd die verband houdt met de (extra) inzet van politiemensen. Verder zien clubs zich genoodzaakt in de stadions extra suppoosten en ordebewaarders in te zetten. De vraag is of de verschillende 'slachtoffers' de rekening elders kunnen presenteren.

Overig | Rode draad | Sport en recht
februari 1996
AA19960102

Toont alle 7 resultaten