verandering

Resultaat 13–24 van de 38 resultaten wordt getoond

De verschrikkelijke sneeuwman

G. Buist, C. Tiel

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op de in 1988 voorgestelde regeling die een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoert waarbij een vouchersysteem geldt. Hierdoor moet er meer flexibiliteit en vrijheid komen en moet er een betere onderlinge erkenning komen. De redacteuren bespreken dit wetsvoorstel.

Opinie | Redactioneel
juni 1988
AA19880358

Dromen zijn niet altijd bedrog

E.H. Hondius

Column van Hondius waarbij er wordt ingegaan op de poëtische kant van de 'landclaims' van de Aboriginals in Australië.

Opinie | Column
januari 2009
AA20090021

Een who is who van de rechtsvergelijking

E.H. Hondius

Column van Hondius waarin deze rechtsvergelijking door Sir Basil Markesinis behandelt. Markesinis heeft onder meer een Engelstalig commentaar op het Duitse vermogensrecht geschreven. Hondius geeft een aantal quotes van hem waarin Markesinis de vloer aanveegt met collega rechtsvergelijkers van zowel het Europese vasteland als Engelse native speakers.

Opinie | Column
december 2009
AA20090809

Het (on)geduld van de Europese Commissie

M. Klompers, C.E. Ruers

In dit redactionele artikel wordt aan de hand van de actuele strijd tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie over het al dan niet openstellen van de Nederlandse markt voor buitenlandse aanbieders van spelen die lijken op de Lotto ingegaan op de beïnvloeding van een inbreukprocedure en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie.

Opinie | Redactioneel
september 2009
AA20090525

Het domein van de rechter

J.M. Barendrecht

Column van Barendrecht waarin deze ingaat op de taak en het domein van de rechter in het Nederlandse rechtsbestel in veranderende tijden.

Opinie | Column
maart 2009
AA20090185

Het Verdrag van Maastricht

K.A.M. Bleeker

In dit artikel wordt het Verdrag van Maastricht besproken dat de Europese Unie voortbrengt. In het verdrag zitten zowel supranationale elementen, de Europese Gemeenschap, als intergouvernementele, de samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. In dit artikel worden de belangrijkste artikelen van het verdrag besproken. Ook komen de institutionele en materiële wijzigingen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1993
AA19930262

Kanttekeningen bij het rapport van de Commissie-De Koning

R. Schreuder

Dit artikel beoogt de lezer beter in staat te stellen om de discussie over staatkundige vernieuwing te doorgronden. Geprobeerd wordt om duidelijk te maken hoe de drang tot machtsbehoud van politieke partijen en de daarmee samenhangende vooringenomenheid een rol spelen bij deze discussie. De analyse van de relatie tussen kiezer en gekozene die de Commissie-De Koning in het kader van deze discussie heeft gemaakt, dient hiervoor als vertrekpunt. Daarna wordt in dit artikel het nut van de relatie kiezer-gekozene als invalshoek bij het vraagstuk van staatkundige vernieuwing in twijfel getrokken. Tot slot wordt een voorstel gedaan om tot een duidelijker vernieuwingsdebat te komen.

Verdieping | Studentartikel
september 1993
AA19930609

Koloniale contracten

J.M. Barendrecht

Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.

Opinie | Column
september 2009
AA20090551

Kunst- en Antiekstudio Lelystad; bypass voor de twee-wegenleer

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 8 juli 1991, nr. 14290, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, NJ 1991, 691, nt. MS (Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad) Arrest van de Hoge Raad waarin wederom de twee-wegenleer aan de orde komt. De Hoge Raad oordeelt met de volgende rechtsoverweging: 'De Wet op de Ruimtelijke Ordening staat niet in de weg aan het opnemen van voorwaarden omtrent grondgebruik in overeenkomsten, ook niet als hierdoor grondgebruik wordt beperkt of verboden dat volgens het geldende bestemmingsplan in het algemeen is geoorloofd. Een andere opvatting zou tot het resultaat leiden dat een algemeen gebruikelijke, reeds tientallen jaren bestaande gemeentelijke praktijk opeens door de rechter als ontoelaatbaar zou worden bestempeld. Dit zou met het oog op de zekerheid over de rechtstoestand van onroerend goed uitermate bezwaarlijk zijn. Bovendien worden de gerechtvaardigde belangen van de grondgebruiker in het kader van het burgerlijk recht voldoende beschermd.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911138

Lessen uit de kredietcrisis: heeft de vrije markt haar krediet verspeeld?

O. Couwenberg

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de tweespalt die er ontstaat bij een gereguleerde markteconomie. De vraag is altijd of er meer vrijheid of minder vrijheid gegeven dient te worden aan de grote spelers in een kapitalistisch systeem. Er wordt ingegaan op de veranderingen in het denken over de markt en het al dan niet toestaan van zelfregulering.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090100

Naar een maatschappelijke orde

P.C.E. van Wijmen

Post thumbnail Naar aanleiding van een onderzoek naar de advocatuur binnen de rechtsstaat, uitmondend in het rapport 'Naar een maatschappelijke orde', is er een wetsvoorstel ter wijziging van de Advocatenwet gekomen. In dit artikel worden naar aanleiding van voornoemd rapport, het wetsvoorstel en de consultatie daarvan bij de NOvA besproken: de kernwaarden op basis waarvan de advocaat de praktijk moet uitoefenen, de eigenstandige positie van de Orde, de toezichtstructuur en de werking van het tuchtrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090126

Nawoord op bovenstaande reacties

P. van der Grinten

In dit artikelen geven de oorspronkelijke redacteuren een nawoord op een drietal reacties dat is binnen gekomen op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910606

Resultaat 13–24 van de 38 resultaten wordt getoond