Kanttekeningen bij het rapport van de Commissie-De Koning


Dit artikel beoogt de lezer beter in staat te stellen om de discussie over staatkundige vernieuwing te doorgronden. Geprobeerd wordt om duidelijk te maken hoe de drang tot machtsbehoud van politieke partijen en de daarmee samenhangende vooringenomenheid een rol spelen bij deze discussie. De analyse van de relatie tussen kiezer en gekozene die de Commissie-De Koning in het kader van deze discussie heeft gemaakt, dient hiervoor als vertrekpunt. Daarna wordt in dit artikel het nut van de relatie kiezer-gekozene als invalshoek bij het vraagstuk van staatkundige vernieuwing in twijfel getrokken. Tot slot wordt een voorstel gedaan om tot een duidelijker vernieuwingsdebat te komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Schreuder

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930609

belang burger representatieve democratie staatkundige vernieuwing verandering vertrouwen

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel