toetsing

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond

Burgemeesters en bezettingsrecht

A. van Weelden

Post thumbnail De Duitse razzia’s onder Nederlandse niet-joodse jongeren begin februari 1943 waren een schending van het bezettingsrecht – het Landoorlogreglement (LOR) – en leidden tot een eerste vorm van collectief burgemeestersverzet tegen de bezetter. Vanaf midden 1942 was de Duitse bezetter echter reeds begonnen met het deporteren van de Nederlandse joden, eveneens een evidente schending van het LOR. Dit artikel gaat in op de vraag waarom een dergelijk collectief protest en beroep op het LOR van de burgemeesters uitbleef toen hun joodse stadgenoten opgepakt werden ter deportatie.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080704

ChatGPT in het juridisch onderwijs: elke student een personal assistant

J.M.L. van Duin

De opkomst van ChatGPT heeft geleid tot wisselende reacties van universiteiten. Moeten we het gebruik van dergelijke chatbots aanmerken als fraude, of juist omarmen? De vraag is hoe ChatGPT op een verantwoorde manier kan worden ingezet in het juridisch onderwijs. Het is belangrijker dan ooit dat rechtenstudenten kritisch leren denken. Daarom moet de focus worden verlegd van het product naar het proces, en moeten docenten en studenten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2023
AA20230698

Contra legem werking van beginselen, toetsing van de wet aan beginselen en beginselconforme interpretatie van de wet

M.L.P. van Houten

In deze bijdrage bij het bijzonder nummer wordt ingegaan op de uitleg van bepaalde wetstoepassingen 'contra legem'. De toepassing van een bepaalde wet is dan in strijd met bepaalde rechtsbeginselen / algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook wordt er ingegaan op de toetsing van de wet an sich aan rechtsbeginselen. Bij beide vormen van toetsing komt het toetsingsverbod ter sprake.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920698

De bestuurlijke dwangsom in de Algemene wet bestuursrecht

P.J.J. van Buuren

In dit artikel bij de Rode draad 'Sancties' wordt ingegaan op de administratiefrechtelijke handhaving door middel van de bestuurlijke dwangsom. Er wordt dieper ingegaan op dit instrument en er worden een aantal vragen die rijzen rondom dit mechanisme van handhaving beantwoordt

Overig | Rode draad | Sancties
november 1997
AA19970776

De omvang van het geding (Digitaal boek)

R. de Bock

Post thumbnail De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

9789069165172 - 04-06-2004

Een geschikte regeling?

P. van den Broek, J. Straesser

Aan de hand van de regeling inzake het invorderen van een rijbewijs bij vermoedelijke ongeschiktheid wordt door twee redactieleden betoogd dat het verzoeken om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter minder vaak nodig is indien er in regels meer beleidsvrijheid wordt neergelegd zodat er door het betrokken bestuursorgaan een belangenafweging gemaakt kan worden.

Opinie | Redactioneel
december 1998
AA19980933

Een opmerkelijke paradox?

Over de implicaties van de rechtsvindingstheorie van H.J. Hamaker (1844-1911) voor de rol van de burgerlijke rechter in politieke kwesties

H.J. van Kooten

In dit artikel wordt op rechtshistorische wijze de visie van H.J. Hamaker op de verhouding tussen rechter en wetgever in gevallen van rechtsvinding besproken in de negentiende eeuw. In een uitgebreid artikel komt de visie van Hamaker en zijn argumenten voor een terughoudende taak van de burgerlijke rechter bij rechtsvinding in politiek beladen zaken aan de orde.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920716

Euthanasie: de grens bereikt?

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, J.B. Spath

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsvoorstel rondom euthanasie. De verschillende criteria waaraan een uitvoering van het euthanasieverzoek moet voldoen komen aan bod.

Opinie | Redactioneel
februari 2001
AA20010063

Exit willekeurstoets. Bestuursrechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel na 2-2-’22

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, JB 2022/44, m.nt. R.J.N. Schlössels

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220306

Handhaving na vernietiging van het te handhaven besluit

F.C.M.A. Michiels

Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/232HR, ECLI:NL:HR:2004:AR2773, AB 2005, 82 m.nt. PvB, JB 2005, 33 m.nt. Tycho Lam In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de terugwerkende kracht van de vernietiging van een besluit door de rechter centraal. De vraag of een handhavingssanctie de vernietiging van het besluit volgt, wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2005
AA20050478

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

L. Stevens

Hoge Raad 29 september 2015, nr. 13/04497, ECLI:NL:HR:2015:2842

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160281

september 1990

Katern 36: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond