terrorisme

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt ingegaan op de manier waarop in Duitsland ten tijde van de bedreiging door de RAF door de Duitse justitie werd omgegaan met deze gevangenen en bijvoorbeeld hongerstakingen. Dit artikel is al eerder in augustus 1977 in Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
september 1991
AA19910607

‘Turkey is much more ready to join the European Union than the ten countries that are being admitted right now’

Interview with Mr. Eraslan Özkaya, the President of the Yargitay, the Turkish Supreme Court

F. Brouwer, E.M. Witjens

Lately, Turkey has been extensively covered in the media. Not only is the country a highly disputedcandidate in the current accession process, but the recent terrorist bombings draw the world’s attention as well. Experts claim that these attacks could bring admission to the EuropeanUnion significantly closer, as the incidents have an integrating effect on the parties involved. In this interview Mr. Eraslan Özkaya, the President of the Turkish Supreme Court, clarifies the Turkish opinion on the developments in the European accession process and comments on the terrorist attacks.

Verdieping | Interview
januari 2004
AA20040033

Afgeschermde getuigen; niet aan beginnen!

D. Marongiu

Het wetsvoorstel Afgeschermde Getuigen regelt dat AIVD-informatie in de toekomst als bewijsmiddel in het strafproces kan worden toegelaten, zonder dat de verdediging en de zittingsrechter deze informatie op haar betrouwbaarheid en rechtmatigheid kunnen toetsen. Toepassing van dit wetsvoorstel zal dan ook in strijd zijn met het EVRM.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
oktober 2005
AA20050793

Amnesty Internationaal: Turkije

Amnesty International, A. van Essen

In dit artikel wordt beschreven hoe Turkije ondanks ondertekening van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de plichten en rechten van burgers uit deze wet toch schendt mede uit hoofde van een Anti-Terreurwet.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1995
AA19950204

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

De geheime dienst gecontroleerd

E.R. Muller

Post thumbnail In dit artikel gaat de auteur in op welke wijze de controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten geregeld is en hoe deze in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt. De auteur gaat daarbij met name in op de AIVD. Na de inleiding beschrijft de auteur de taken en bevoegdheden van de AIVD. Vervolgens stelt de auteur de uitgangspunten voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals legitimiteit en gescheiden inlichtingen- en opsporingsdiensten. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de sturing en controle. Hierbij komt de controle door het parlement, maar ook de Commissie van Toezicht aan bod. Tenslotte geeft de auteur, die eerder al op dit onderwerp promoveerde, een aantal aandachtspunten weer.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090223

De humanitaire grenzen aan het volkenrechtelijk mandaat

K.M. Manusama

Post thumbnail De volkenrechtelijke grenzen aan het gebruik van geweld staan onder druk. Humanitaire overwegingen beginnen de overhand te krijgen boven de traditionele grenzen van het VN-Handvest. Terwijl de discussie over humanitaire interventie in de wereld verder gaat, wordt de Nederlandse besluitvorming geregeerd door het edict van Davids: geen interventie zonder volkenrechtelijk mandaat.

Opinie | Tweeluik
juni 2015
AA20150463

De Veiligheidsraad als mondiale wetgever en rechter in laatste instantie?

D.J. van Leeuwen

De bescherming van het individu; in hoeverre druisen de maatregelen om terrorisme te voorkomen in tegen de mensenrechten? Vegl: Yusuf-arrest GvEA 21 september 2005, T306/01

Opinie | Column
juni 2007
AA20070483

De wetgeving inzake goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen en het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme

J.J. Wiarda

Dit artikel behandelt de nieuwe wetgeving inzake terrorismebestrijding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2002
AA20020766

Het ontwerp wetsvoorstel computercriminaliteit III

M.E. Buwalda, N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het nemo tenetur-beginsel, voldoende rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2014
AA20140009

Het verzekeren van digitale risico’s: de cyberverzekering

N.M. Brouwer

Deze bijdrage gaat nader in op een relatieve nieuwkomer in verzekeringsland: de cyberverzekering. De cyberverzekering biedt dekking voor schade als gevolg van de verwezenlijking van cyberrisico’s: de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van IT en computernetwerken. Tegen de achtergrond van de werking en het belang van verzekeren in het algemeen analyseert de auteur de inhoud en karakteristieken van de cyberverzekering, alsmede de te verwachten knelpunten bij de interpretatie en toepassing daarvan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2022
AA20220239

Israëlische verhoormethoden: te beoordelen door rechter of door wetgever?

W. Smit

De uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof van 6 september 1999 ‘Interrogation Practices of theGeneral Security Service’ handelt over de rechtmatigheid van de door de General Security Service verrichte verhoren van verdachten van terroristische aanslagen. Bij het beoordelen van de rechtmatigheidvan de door de General Security Service aangewende verhoormethoden ontstaat er een dilemma. Er zijnnamelijk twee conflicterende belangen waartussen een evenwicht moet worden gevonden. Enerzijds is erhet belang van het veiligstellen van de menselijke integriteit van de verdachten. Anderzijds is er de behoefte in een democratische staat, zoals Israël, criminaliteit in het algemeen en terroristische aanslagenin het bijzonder te bestrijden. Daarbij is het ondervragen van verdachten onontbeerlijk. Echter, hoe ver mag een ondervrager gaan tijdens een verhoor? Door deze twee conflicterende belangen is deze uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof zeer interessant. De genoemde belangen roepen namelijk niet alleen juridische maar ook maatschappelijke, ethische en politieke vragen op. Juridisch gezien acht het Hof de door de General Security Service toegepaste verhoormethoden onrechtmatig. Maar is daarmee de kous af?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2001
AA20010242

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond