strafproces

Toont alle 9 resultaten

Beccaria: Dei delitti e della pene (Over misdaden en straffen) (1764)

J.M. ten Voorde

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de klassier van Cesare Beccaria die in 1764 de misstanden in het destijds geldende straf(proces)recht in kaart te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op de pretentie van het strafrecht, die als uiting van de staatsmacht naar voren komt. Tevens wordt er een linkn gelegd met het huidige staf(proces)recht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090342

De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling

R.A. Hoving

De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2018
AA20180086

De mensenhandelaar, de waan van de dag en de minister van Justitie

J. Giltaij, D.J. van Leeuwen

Naar aanleiding van het vluchten van een verdachte waarvan de voorlopige hechtenis in de aanloop van het geding was geschorst, gaan twee redactieleden in op aan wie de bevoegdheid tot het schorsen van de voorlopige hechtenis toekomt en dient toe te komen. Daarbij wordt met name ingegaan op de taak van de rechter in het strafproces.

Opinie | Redactioneel
november 2009
AA20090705

Het dossier in opspraak

A. Kristic, D.J. van Leeuwen

In dit redactionele artikel wordt een overzicht gegeven van de blunders en slordigheden van het openbaar ministerie van de afgelopen periode voor wat betreft dossiers en gevoelige informatie.

Opinie | Redactioneel
maart 2009
AA20090149

september 1999

Katern 72: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Rashõmon, of de verschillende versies van de waarheid

C.E. Smith

Post thumbnail

In de serie Recht & Cultuur wordt de film Rashõmon aangeraden als film die iedere jurist gezien moet hebben. De film ziet op de waarheidsvorming in het strafproces en laat aan de hand van een Japans drama zien dat er niet zoiets bestaat als een materiële waarheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090150

Rode draad ‘Historische Rechtszaken’ inleiding

Inleiding

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens

In deze inleiding wordt de Rode draad 'historische rechtszaken' ingeleid. In deze Rode draad worden allerlei belangrijke, met name strafprocessen, besproken.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
januari 2003
AA20030006

Slachtofferrechten in een dadergeoriënteerd strafrecht. Over mensenrechten, verdachten en systeemtheorieën

S. Reynaers

Het recente wetsvoorstel tot versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, heeft de strekking de rechtspositie van het slachtoffer in zowel theoretisch als symbolisch opzicht sterk te verbeteren. Deze ontwikkeling is echter niet zonder risicos. De mogelijk hieruit voortvloeiende negatieve implicaties getuigen van het feit dat er wellicht nog belangrijke knelpunten te overwinnen zijn. De relatie tussen slachtofferrechten en mensenrechten, de spanning tussen slachtoffer-rechten en de rechten van de verdachte en de integratie van twee verschillende subsystemen het recht en de psychologie geven aanleiding tot vragen die nopen tot een grondslagenrechtelijke herbezinning. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag of een koers-wijziging in deze geboden is.

Verdieping | Studentartikel
juli 2006
AA20060461

Wilders, euthanasie en principiële procedures

J.M. Barendrecht

In deze column wordt ingegaan op principiële processen zoals het proces tegen Wilders waarin de vrijheid van meningsuiting ter discussie staat en de oudere euthanasieprocessen tegen artsen. Barendrecht betoogt dat het klassieke strafproces zich niet voor dit soort procedures leent maar dat er sprake moet zijn van een ander proces waarin de ware motieven en gevoelens van verdachte en slachtoffers naar voren komen.

Opinie | Column
mei 2009
AA20090331

Toont alle 9 resultaten