Resultaat 97–108 van de 130 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Rechtsvraag betreffende gevolgen voor de inkomstenbelasting bij het ontvangen van schadevergoeding. Hierbij wordt ook gevraagd naar een fiscaal-juridische beschouwing van de in de casus voorgestelde regelingen.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1989
AA19890893

Rechtsvraag (211) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij oplichting en onrechtmatige daad aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1992
AA19920056

Rechtsvraag (274) privaatrecht

Aansprakelijkheidsrecht - millennium problematiek

E.H. Hondius

Rechtsvraag die in gaat op het millenium probleem en de bijbehorende problemen rond aansprakelijkheid en schadevergoeding als gevolg van een, destijds eventuele, milleniumbug.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1998
AA19980996

Rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht

Is het einde van de gouden jaren van Alfro Chemie in zicht?

P.G.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht waarbij verschillende schadevergoedings- en aansprakelijkheidsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2001
AA20010933

Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar

W.H. van Boom

Hoge Raad 14 april 2017, nr. 16/00188, ECLI:NL:HR:2017:694 (Zurich/LAG)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2017
AA20170816

Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen

R. Feunekes

Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2002
AA20020364

Ruime opvatting van alternatieve causaliteit: als kans op veroorzaking van gehele schade. Amerikaanse toestanden?

J.M. van Dunné

Hoge Raad 31 januari 2003, nr. C01/174HR, ECLI:NL:HR:2003:AF1301, NJ 2003, 346, m.nt. Vranken, RvdW nr. 30 (Drewel c.s./AMEV Schadeverzekering N.V.) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het leerstuk van de alternatieve causaliteit in het geval dat de causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld maar waarbij causaliteit wel een voorwaarde voor aansprakelijkheid is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2003
AA20030765

Samenloop in het verdelingsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 januari 2007, nr. C05/273HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ1488, LJN: AZ1488, NJ 2007, 62 Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bijwege van echtscheidingsconvenant; onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop; de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van artikel 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2007
AA20070515

Schade- en kostenvergoeding en het EVRM

C.P.M. Cleiren

Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, Application no. 15346/89 en 15379/89, ECLI:CE:ECHR:1995:0928JUD001534689 (Masson and Van Zon v. The Netherlands) Het Hof onderzoekt of bij strafvorderlijke schadevergoedingsacties sprake is van een 'civil right' in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM. Met het oog op de status van het Verdrag binnen de Nederlandse rechtsorde stelt het Hof dat het Verdrag geen recht toekent op vergoeding van gemaakte kosten, noch op compensatie voor rechtmatige vrijheidsbeperkingen. De vraag of zo'n recht in een bepaalde zaak bestaat zal moeten worden beantwoord aan de hand van het nationale recht. Het door de beide gewezen verdachten gevorderde betreft naar de mening van het Hof geen 'right' waarvan in redelijkheid kan worden gezegd dat het naar Nederlands recht is erkend. Om deze reden acht het Hof artikel 6 lid 1 EVRM niet van toepassing op de procedures tot schadevergoeding ex artikel 89 Sv en artikel 591a Sv. Het ter discussie gestelde niet-openbare karakter van de procedure (toen naar Nederlands recht nog in besloten raadkamer) vormt dientengevolge geen schending van artikel 6 lid 1 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1996
AA19960127

Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: de rechtspraktijk onder het EVRM

M.L. van Emmerik

In dit artikel wordt de praktijk beschreven rondom de 'billijke genoegdoening' die het EHRM hanteert rondom schadevergoeding die wordt uitgekeerd in geval van een mensenrechtenschending. Er wordt ook gekeken naar schadeherstellingsmogelijkheden en de punitieve werking van schadevergoeding.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 1997
AA19970712

Schadevergoeding na het binnentreden van woningen

Th.G. Drupsteen

Nationale Ombudsman 23 januari 1990 nr. 90/RO18, AB 1990, 269 m.nt. P.C.E. van Wijmen; Hoge Raad 23 november 1990, nr. 14080, ECLI:NL:HR:1990:ZC0055, Rechtspraak van de Week 1990, 211 (Joeman/Staat) In deze noot komen zowel een uitspraak van de Nationale Ombudsman (23 januari 1990) en een uitspraak van de Hoge Raad aan de orde. De casus die tot de beide uitspraken hebben geleid zijn ongeveer geleid. De rechtsvraag die aan de orde is, is in hoeverre de overheid schade dient te vergoeden die is veroorzaakt door rechtmatige binnentreden van de politie in een woning. De Hoge Raad en de Nationale Ombudsman komen allebei tot een ander oordeel. In de noot wordt hier dieper op ingegaan net als op de achtergrond bij de bevoegdheden en werkzaamheden van de Nationale Ombudsman.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1991
AA19910328

Schadevergoeding na het binnentreden van woningen: een reactie

M.E. Franke

In deze uitvoerige reactie op een eerdere annotatie over uitspraken van de Nationale Ombudsman ten aanzien van het binnentreden van woning, gaat de auteur in op de grondslag van de schadevergoedingsplicht en de relativiteit van de rechtvaardigingsgrond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1991
AA19911027

Resultaat 97–108 van de 130 resultaten wordt getoond