rechtsmiddelen

Resultaat 25–36 van de 36 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 60

H.I.D., B.A. tegen Ierland: versnelde procedure van toepassing op asielzoekers uit bepaalde landen van herkomst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 83

grensdetentie: uitleg arrest ANAFE

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 89

opleggen meldplicht in gezinslocatie is feitelijke handeling

Rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Rechtsvraag waarbij de voeging van de benadeelde partij (i.c. de vrouw van het overleden slachtoffer) aan de orde komt. Aan de orde komt hoe de rechter had moeten oordelen en wat de veroordeelde tegen de veroordeling in kan brengen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
februari 1989
AA19890152

Rechtsvraag (177) Onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Rechtsvraag op het gebied van het onteigenings- en planschaderecht. Hierbij komt ook de rechtsbescherming aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1988
AA19880202

Rechtsvraag (266) Straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij onder andere aan de orde komen: gevangenhouding, ondertekening dagvaarding, bewijsrecht en bewezenverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970757

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de mens

E.A. Alkema

In deze kroniek wordt een, overigens niet-vollegig, overzicht gegeven van zaken die aan aanhangig zijn bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 1998
AA19980819

Uitleg van exploten

H.B. Krans

Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/191HR, ECLI:NL:HR:2007:BB4765, LJN: BB4765, NJ 2008, 10 In de noot bij dit arrest wordt een uitlegvraag besproken die speelt in het burgerlijk procesrecht. In deze zaak was onduidelijk welke partij hoger beroep had ingesteld. De annotator gaat in op de bevoegdheid om een rechtsmiddel in te zetten, de wilsvertrouwensleer en de uitleg van exploten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2008
AA20080286

Velsen

Geschillen tussen openbare lichamen

P.W.C. Akkermans

KB 20 augustus 1987, nr. 41, AB 1988, nr. 70, met nt. BJvdN (Velsen) In deze noot bij dit KB komt de geschilbeslechting tussen openbare lichamen aan de orde. Deze geschilbeslechting is in meerdere publiekrechtelijke regelingen geregeld waaronder de Gemeentewet (art. 150) en de Provinciewet (art. 121). Ook komt deze geschilbeslechting in art. 136 Grondwet terug. Nadat een casus is behandeld waarbij er een geschil bestond tussen de gemeente Velsen en een Waterschap beslist de Kroon. In de noot wordt dieper op de geschilbeslechting tussen openbare lichamen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880768

Verbetering kennelijke verschrijving in uitspraak

G.R. Rutgers

Hoge Raad 15 mei 1998, RvdW 1998, 107C, ECLI:NL:HR:1998:ZC2656 (Zevenbergen/NV Interpolis Schade) Geen hogere voorziening is toegelaten tegen een beslissing op een verzoek tot verbetering van een kennelijke vergissing in een uitspraak, tenzij de rechter ten onrechte de regel dat een kennelijke verschrijving tot verbetering moet kunnen leiden niet heeft toegepast of buiten zijn toepassingsgebied is getreden, dan wel zodanige essentiële vormen niet in acht heeft genomen dat niet kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling. Het verzoek is niet aan termijn gebonden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980976

Wijziging van de procedure inzake het bezwaarschift tegen de dagvaarding

R.E. van Galen-Herrmann

In dit artikel wordt ingegaan op een wetswijziging waarbij het Wetboek van Strafvordering werd gewijzigd ten aanzien van het bezwaarschrift tegen een dagvaarding. De wetswijziging strekt er toe vertraging in de voortgang van het strafproces tengevolge van de indiening van een dergelijk bezwaarschrift zo veel mogelijk te voorkomen. Met het oog daarop is de bepaling in het Wetboek van Strafvordering dat de indiening van het bezwaarschrift de dagvaarding, van rechtswege doet vervallen, geschrapt. Voorts zijn hoger beroep en beroep in cassatie voor de verdachte wiens bezwaarschrift door de rechtbank is afgewezen, uitgesloten. Tegen afwijzing van zijn bezwaarschrift door het gerechtshof na het instellen van hoger beroep door de officier van justitie, staat voor de verdachte beroep in cassatie open.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1989
AA19890142

Resultaat 25–36 van de 36 resultaten wordt getoond