rechtsmiddelen

Resultaat 13–24 van de 36 resultaten wordt getoond

december 1999

Katern 73: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Ne bis in idem

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur Raad van State (AGRvS) 19 augustus 1988, ECLI:NL:RVS:1988:AN0101, nr. G02.88.0019.-189E.88, AB 1988, nr. 514 met nt. PJS. In deze bestuursrechtelijke uitspraak en bijbehorende annotatie staat een herhaalde aanvraag/ verzoek van een burger aan een overheidsorgaan centraal. I.c. gaat het om vrijstelling van de dienstplicht. In de noot wordt ingegaan op de algemene leerstukken van ontvankelijkheid, toegang tot de administratieve rechter en bescherming tegen de overheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1989
AA19890147

Over het moment waarop een echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde gaat

G.W. Breuker

Een echtscheiding komt pas tot stand wanneer het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken, binnen zes maanden nadat het in kracht van gewijsde is gegaan, is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. In de praktijk blijkt dat er onzekerheid bestaat omtrent het moment waarop een echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde gaat. Voor een belangrijk deel wordt dit aan een wetswijziging in 1971 toegeschreven. Onderzocht wordt of die onzekerheid wel gerechtvaardigd is. Uit een analyse van twintig jaar procesrechtelijk zoeken en tasten blijkt dat dit voor het grootste gedeelte niet het geval is. Alleen in één bepaald, specifiek geval kan er onzekerheid bestaan.

Verdieping | Studentartikel
juni 1991
AA19910459

Over rechtsmiddelen in strafzaken

J. de Hullu

Een milde terugblik op mijn proefschrift Over rechtsmiddelen in strafzaken van dertig jaar geleden aan de hand van de eerste vijf stellingen. Er blijkt het een en ander veranderd, zowel in de wettelijke regeling van de belangrijkste rechtsmiddelen in strafzaken als in mijn opvattingen. Overeind blijft wel mijn grondgedachte dat de rechtsmiddelen in strafzaken ook als stelsel moeten worden geanalyseerd en beoordeeld.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
september 2019
AA20190725

Rabo-Sporting Connection; Barcum-Sporting Connection

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 juni 1994, nrs. 8424 en 8425, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, RvdW 1994, 135 (Rabo/Sporting Connection; Barcum/Sporting Connection) In dit artikel is aan de orde in hoeverre er bij de onderhandse executoriale verkoop bij een pandrecht bij de verzoekschriftprocedure die daarbij van toepassing is rechtsmiddelen open staan en hoe dit zich verhoudt tot het eigendomsrecht en het pandrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950283

Rechtsmiddelen

A.W. Jongbloed

Om te voorkomen dat iemand de dupe wordt van eigen of andermans fout of misslag dan wel van het feit dat er een procedure is gevoerd waarbij hij niet is betrokken,heeft de wetgever de mogelijkheid geopend een rechtsmiddel aan te wenden. Een andere belangrijke functie van rechtsmiddelen is dat zij de rechtseenheid bevorderen.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
januari 2001
AA20010014

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 65

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 42

Coorplan-Jenni en Hascic tegen Oostenrijk

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 84

vroegtijdige presentatie van asielzoeker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 69

Gebremedhin: artikel 13 EVRM verplicht tot wettelijke regeling van opschortende werking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 2

M.S.S. tegen België en Griekenland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 3

Mohammed tegen Oostenrijk: Dublin-overdracht aan Hongarije geen schending artikel 3 EVRM

Resultaat 13–24 van de 36 resultaten wordt getoond