Toont alle 6 resultaten

De RaRa-zaak: nederlaag?

F. Janssens

Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 1989
AA19890186

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van woningen en andere plaatsen verduidelijkt – versie 2.0

J.A.A.C. Claessen, D.L.F. de Vocht

Post thumbnail Deze bijdrage is een herwerkte en geactualiseerde versie van de bijdrage die in 2012 in Ars Aequi verscheen. In deze bijdrage wordt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding dan wel ter inbeslagname besproken, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol die de Algemene wet op het binnentreden daarbij speelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2020
AA20200820

De Wet versterking positie rechter-commissaris

P.A.M. Verrest

Op 1 december 2011 is het wetsvoorstel versterking positie rechter-commissaris tot wet verheven. De wet treedt, gelijktijdig met de Wet herziening gerechtelijke kaart, in werking per 1 januari 2013. Op hetzelfde moment zal ook de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken in werking treden. De wet versterking positie rechter-commissaris zorgt voor een ingrijpende wijziging van de wettelijke rol van de rechter-commissaris. Daaraan draagt ook de wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken bij. In dit artikel zal op de totstandkoming en inhoud van beide wetten nader worden ingegaan, alsmede op de wijze waarop zij de rol van de rechter-commissaris in de praktijk beogen te versterken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2012
AA20120764

Herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet

N. Hagemans

Bespreking van de herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen die is opgenomen in de Faillissementswet. Aan de orde komen de beperking van de instroom en de verbetering van de uitstroom.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 2008
AA20080148

Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht

J.W. Ouwerkerk

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2019
AA20191005

Spoedwet Europees Aanhoudingsbevel

S. van Renswoude

Op 13 juli 2019 is een wijziging van de Overleveringswet in werking getreden op grond waarvan in Nederland niet langer de officier van justitie, maar de rechter-commissaris bevoegd is om een Europees Aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het HvJ EU van 27 mei 2019 waarin het Hof prejudiciële vragen van het Supreme Court en het High Court van Ierland heeft beantwoord. In deze bijdrage wordt eerst de uitspraak van het HvJ EU en de prejudiciële procedure die daartoe leidde toegelicht. Vervolgens zal de wijziging van de Overleveringswet worden besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij toekomstige prejudiciële zaken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2019
AA20190792

Toont alle 6 resultaten