De Wet versterking positie rechter-commissaris


Op 1 december 2011 is het wetsvoorstel versterking positie rechter-commissaris tot wet verheven. De wet treedt, gelijktijdig met de Wet herziening gerechtelijke kaart, in werking per 1 januari 2013. Op hetzelfde moment zal ook de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken in werking treden. De wet versterking positie rechter-commissaris zorgt voor een ingrijpende wijziging van de wettelijke rol van de rechter-commissaris. Daaraan draagt ook de wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken bij. In dit artikel zal op de totstandkoming en inhoud van beide wetten nader worden ingegaan, alsmede op de wijze waarop zij de rol van de rechter-commissaris in de praktijk beogen te versterken.