Raad van State

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond

‘Het gaat vooral om het bewaken van de essentialia van de democratische en sociale rechtsstaat’

Interview met mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice-President van de Raad van State

J. Straesser, C. Zijderveld

De Raad van State is een Hoog College van Staat. De voorzitter van de Raad is H.M. de Koningin. De feitelijke leiding is echter in handen van de Vice-President. De Raad heeft een adviesfunctie en een taak als rechter. In de adviesrol adviseert de Raad de regering en Staten-Generaal inzake wetgeving. Bovendien adviseert dit college ook het centraal bestuur. De rechtsprekende taak wordt uitgevoerd door de Afdeling bestuursrechtspraak. De Vice-President draagt de eindverantwoording voor de gehele Raad.

Verdieping | Interview
april 1999
AA19990244

Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming

A.T. Marseille

Post thumbnail Van rechtsvorming is in het algemeen sprake als de betekenis van een rechterlijke uitspraak verder strekt dan het geschil dat er mee wordt beslecht, doordat in de uitspraak bepaalde rechtsbegrippen of rechtsbeginselen worden geconcretiseerd en de betreffende uitspraak daarmee een bijdrage levert aan de rechtseenheid en/of rechtsontwikkeling. Deze bijdrage gaat over de Nederlandse bestuursrechter als rechtsvormer. In hoeverre voldoet hij aan de volgende twee geformuleerde wensen: neemt hij zijn verantwoordelijkheid, en weet hij daarbij te overtuigen? En voor zover hij niet geheel en al aan die wensen voldoet: valt zijn feilen te verklaren, en valt er iets aan te doen?

februari 2010
AA20100090

Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje

P.H.M. Broere, L. Noyon

De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.

Opinie | Redactioneel
juni 2016
AA20160419

De conclusie in het bestuursrecht: van pionieren naar oogsten?

R.J.N. Schlössels

Post thumbnail De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘conclusie’ (art. 8:12a Awb). In deze bijdrage wordt aan de hand van de tot op heden genomen conclusies ingegaan op de vraag of de verwachtingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn uitgekomen. Tevens wordt bezien hoe de voordelen van het conclusiestelsel nog beter tot hun recht kunnen komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2021
AA20210916

De conclusie voorbij (Digitaal boek)

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter, B.J. Schueler

Post thumbnail De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bevoegdheid om een staatsraad advocaat-generaal te vragen een conclusie te nemen. In deze bundel belicht een aantal auteurs de functie van de conclusie in de verschillende rechtsgebieden en enkele genomen conclusies.

9789069169002 - 23-04-2017

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090234

De nieuwe structuur van de Raad van State

A.Q.C. Tak

De Eerste Kamer is onlangs met grote tegenzin akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat voorziet in een nieuwe structuur van de Raad van State. Hoe is deze nieuwe structuur van de Raad van State en waarom was zij nodig? Twan Tak noemt de hoofdpunten, maar gaat vooral in op wat er niet geregeld wordt: de reeds in 1994 beloofde definitieve vormgeving van het hoger beroep en de rechtseenheidsvoorziening in de bestuursrechtspraak. Volgens hem lijkt de eigenlijke functie van de wet juist het (definitief) ontlopen van die belofte en het verder verankeren en verstevigen van de reeds vóór 1994 bestaande versnippering van de Nederlandse bestuursrechtspraak onder de informele leiding van de Raad van State.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2010
AA20100782

De Raad van State voorbij…?

W.M.T. Keukens, I. de Wilde

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de advisering van de Raad van State bij de totstandkoming van wetten. Is een nieuw advies nodig bij een wijziging van het wetsvoorstel en beslist dit?

Opinie | Redactioneel
mei 2005
AA20050319

De rol van rechtsvergelijking bij de totstandkoming van wetten

J.M. Polak

In dit artikel beschrijft de auteur aan de hand van een op hande zijnd proefschrift de gebruikmaking van rechtsvergelijking bij de totstandkoming van wetten. Als begintpunt gaat de auteur in op het gebruik van rechtsvergelijking bij het BW en de Awb. Van daaruit worden vragen geformuleerd zoals: 'Waarom moet er gebruik worden gemaakt van rechtsvergelijking voor de totstandkoming van wetgeving?' en 'Wanneer moet er rechtsvergelijking bedreven worden?' en 'Welke rechtsstelsels dienen er bekeken te worden?'. Verder in het artikel wordt daar antwoord op gegeven.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940297

De temporele dimensie van de rechtsstaat

Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

M. Adams

Post thumbnail

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van de rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen de vermelde waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2016
AA20160787

De Venetië-commissie over de rechtsstaat: vreemde ogen dwingen?

Y.E.M. Cremers, R.H.T. Jansen

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire schreef de Venetië-commissie recent een rapport over de staat waarin de Nederlandse rechtsstaat verkeert. Het rapport bevat interessant juridisch leesvoer. De probleemanalyse is gedegen, maar veel aangedragen oplossingsrichtingen zijn in de Nederlandse literatuur al eens uitgedacht. Het is nu de hoogste tijd dat de staatsmachten bij zichzelf te rade gaan hoe zij hun taakvervulling zodanig kunnen verbeteren dat vergelijkbaar onrecht wordt voorkomen. De rechtspraak is al proactief begonnen met zelfreflectietrajecten – nu de regering en het parlement nog.

Opinie | Redactioneel
december 2021
AA20211059

Exit Raad van State

E.H. Hondius

Tijdens een symposium ter ere van het twaalfde lustrum van dit blad, werd – aldus Ewoud Hondius in deze column – de Raad van State gefileerd en vakkundig afgeserveerd.

Opinie | Column
december 2011
AA20110870

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond