Resultaat 13–24 van de 27 resultaten wordt getoond

Exit Raad van State

E.H. Hondius

Tijdens een symposium ter ere van het twaalfde lustrum van dit blad, werd – aldus Ewoud Hondius in deze column – de Raad van State gefileerd en vakkundig afgeserveerd.

Opinie | Column
december 2011
AA20110870

Goede raad is goud waard

R. Kindt, W.S. de Zanger

De Raad van State geeft over elk wetsvoorstel een advies aan de wetgever. Deze adviesfunctie ligt al enige tijd onder vuur: aangezien met name de regering de adviezen vaak niet volgt, wordt betoogd dat die adviesfunctie haar nut verloren heeft en anders ingericht zou moeten worden. In dit redactioneel wordt, aan de hand van drie concrete wetsvoorstellen, betoogd dat de adviesfunctie van de Raad in de huidige vorm wel degelijk van waarde is. Hoewel slechts in één van de genoemde gevallen het advies tot een aanpassing van het wetsvoorstel heeft geleid, is daarmee immers nog niets gezegd over de kwaliteit van de adviezen.

Opinie | Redactioneel
april 2012
AA20120245

Herman Bolhaar

T.A. Keijzer, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Hoe komt het Openbaar Ministerie tot zijn vervolgingsbeleid? Welke relatie bestaat er tussen het OM en het slachtoffer? Ars Aequi kreeg antwoord op deze en nog vele andere vragen van Herman Bolhaar, voormalig officier van justitie en sinds juni 2011 voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Bolhaar vertelde over zijn studie en zijn tijd bij de Raad van State en het OM, waar hij te maken kreeg met een zaak die veel indruk op hem maakte. Hij sloot af met enkele tips voor studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
juni 2014
AA20140412

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
oktober 2014
AA20140696

Procola-arrest

P.J. Boon, C.B.M. van Haaren-Dresens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, ECLI:NL:XX:1995:AG0214, nr. 48/1993, 17/1994/474/ 555; Series A, 326. Ook bekend als Procola-arrest. Het enkele feit dat vier leden van de Raad van State van het Groothertogdom Luxemburg zowel adviserende als rechtsprekende bevoegdheden uitoefenden ten aanzien van dezelfde beslissingen, deed bij klager terecht twijfel ontstaan aan de onpartijdigheid van (het Comité du Contentieux van) de Raad van State als rechter. Strijd met artikel 6 EVRM wanneer advisering en rechtspraak met betrekking tot dezelfde regelgeving cumuleren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960120

Rechtsstaat en vreemdelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Dit artikel gaat over een staatsrechtelijk probleem dat zich voordoet als gevolg van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de hand van een aantal voorbeelden betogen dat de Afdeling onvoldoende doet waar zij als besuutrsrechter nu juist wel voor is, namelijk het bestuur controleren.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040569

Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid

J. Doomen

Deze bijdrage is gericht op een specifiek onderdeel van de modernisering van het staatsnoodrecht. De centrale vraag is of de separate inwerkingstelling van noodwetgeving in het licht van actuele en toekomstige dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassing behoeft. In de analyse betrek ik de mogelijkheid van directe ministeriële inzet van separate noodbevoegdheden en de rol van de Staten-Generaal in de besluitvorming omtrent het voortduren van die separate inwerkingstelling van noodwetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
oktober 2022
AA20220806

Toga’s aan de kapstok!

A.Q.C. Tak

Post thumbnail

Het bestuursrecht wordt te formalistisch toegepast en er bestaat te weinig aandacht voor de vraag of besluiten en rechterlijke uitspraken wel rechtvaardig zijn. Rechters zonder zelfrespect of die weigeren kennis te nemen van de overdaad aan bewijs van hun collectieve falen horen hun toga aan de kapstok te hangen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2015
AA20150659

Twee petten of wederzijdse bevruchting?

Raad van State als adviseur en rechter

B.H. van den Braak

Post thumbnail In 1976 kreeg de Raad van State, naast zijn adviserende taak, ook een rechtsprekende taak. De mogelijke dubbelfunctie van staatsraden daarbij leidde tot (inter)nationale kritiek, met name van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die kritiek werd enerzijds gepareerd door herziening van de wetgeving en anderzijds door een striktere personele scheiding. Onmogelijk is de dubbelfunctie echter niet. Een poging om dat te veranderen, strandde in 2016.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
december 2020
AA20201102

Van ‘Hoevelaken-doctrine’ naar ‘jurisprudence of consequences’

M.L.M. Hertogh

Post thumbnail De meeste (bestuurs)rechters besteden veel tijd aan de totstandkoming van hun oordeel, maar zijn niet geïnteresseerd in de gevolgen van hun uitspraak. Hetzelfde geldt voor veel rechtswetenschappers. Maar juist in een tijd waarin het gezag van de rechter bijna dagelijks ter discussie staat, is het belangrijk dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de doorwerking van jurisprudentie in het overheidsoptreden en dat ook de rechter zich meer gevoelig toont voor de effecten van zijn oordeel.

Opinie | Amuse
februari 2013
AA20130096

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

R. Ortlep, W.S. Zorg

Post thumbnail

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2018
AA20180020

Waait er na het kinderopvang­toeslagenschandaal een frisse wind door de bestuursrechtspraak?

L.J.A. Damen

Post thumbnail Eind 2019 was er de Wende: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘ging om’ in het Kinderopvangtoeslagenschandaal. Eind 2020 verscheen het – terecht vernietigende – rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Eind 2021 verschenen zelfreflectierapporten van de rechtbanken en de Afdeling. Waait er nu een frisse PKW (Post-Kinder­opvangtoeslagenschandaal-Wind) door de bestuursrechtspraak?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2022
AA20220627

Resultaat 13–24 van de 27 resultaten wordt getoond