Toont alle 8 resultaten

‘Heb dank, Hooggeachte Professor, heb veel dank uit naam van de Nederlandse juristen’

Over leven en werk van Eduard Maurits Meijers (1880-1954)

T. Veen

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het leven van professor Meijers (1880-1954). Meijers was een van de ontwerpers van het NBW en heeft zeer veel bijgedragen aan de burgerlijkrechtelijke wetenschap.

Verdieping | Studentartikel
december 1991
AA19911059

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080073

De bekendmakingswet

P.J. van der Flier

In dit artikel wordt de Bekendmakingswet besproken. Deze wet regelt de wijze waarop wetten, algemene maatregelen van bestuur en, eenvoudig gezegd, ministeriële regelingen moeten worden bekendgemaakt en op welk moment zij in werking treden. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet, de inhoud, het begrip algemeen verbindend voorschrift, de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur en het afkondigingsformulier aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1988
AA19880324

De juridische uitgever

K.E. van der Linde

In deze Meesters-column staat de uitgeverij centraal. Er wordt ingegaan op de juridische definitie van uitgeverij. In het bijzonder wordt ingegaan op de werkzaamheden van de juridische uitgeverij, diens bronnen. Ook wordt de geschiedenis van de uitgeverijen behandeld net als de later ontstane concerns. Daarna wordt er ingegaan op de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden van uitgeverijen. Daarna wordt er nog ingegaan op pluriformiteit, auteurs, minder rendabele uitgaven en elektronische uitgaven.

Opinie | Column
juni 1989
AA19890557

De schrijvende rechter?

J. van Mourik, K.A.M. van Vught

Veel rechters schrijven artikelen of bewerken handboeken. De gedragscodes voor rechters laten dit toe. Maar is dat wel terecht? Hoe vlot mag de pen van de schrijvende rechter eigenlijk zijn? De onafhankelijke en onpartijdige positie van een rechter doet vragen rijzen over het schrijven ‘op persoonlijke titel’ en het bewerken van handboeken.

Opinie | Redactioneel
juni 2017
AA20170467

De Toren van Babbel

E. Florijn, I. Reuder

In dit redactionele artikel wordt aandacht besteed aan de publicatiestroom door juristen. Van veel juristen wordt nu eenmaal verwacht dat zij met een zekere regelmaat in de vakpers verschijnen. Bovendien werken publicaties statusverhogend. De redactie geeft aan van mening te zijn dat wanneer publiceren eerder uitzondering dan regel zou zijn, dit de originaliteit en leesbaarheid van de papierberg ten goede zou komen.

Opinie | Redactioneel
november 1990
AA19900806

Ontwikkelingen in de derdenbescherming

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

De artikelen 3:86 en 88 BW beschermen een derde die te goeder trouw een goed van een beschikkings-onbevoegde heeft verkregen. Op sommige plaatsen in de wet wordt deze derdenbescherming danig afgezwakt. Schrijvers betogen dat de wetgever derden daarmee vaak een (te) zware last oplegt. In dit kader worden de artikelen 3:23 BW en volgende, 3:86a BW en 35 Fw behandeld. Eveneens worden het ont-werp-artikel 7:3 BW en de nog in te voeren afdeling 7.1.12 BW aan een beschouwing onderworpen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970306

Van Super(wo)man naar teamprestaties?

Over auteurschap in de rechtswetenschap

E. Mak, K. van den Bos

Post thumbnail Rechtswetenschappers gaan steeds meer met andere wetenschappelijke disciplines samenwerken. Ook andere ontwikkelingen nopen tot een reflectie op het impliciete model van de rechtswetenschapper als super(wo)man, iemand die in zijn eentje wetenschap bedrijft. Moderne rechtswetenschap zal zich immers steeds meer kenmerken door samenwerking in teams. Hierbij hoort een reflectie op auteurschap in de rechtswetenschap. Dit artikel geeft hiertoe een aanzet.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2019
AA20190804

Toont alle 8 resultaten