overgangsrecht

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Adoptie gaat met zijn tijd mee

V. Kidjan

In deze  bijdrage wordt de toepassing van de Nederlandse adoptieregels aan de hand van een viertal praktijkgevallen onderzocht die internationale aspecten vertonen.

Beantwoording rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Beantwoording van een rechtsvraag op een breed gebied van het burgerlijk recht (goederenrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad) waarbij het overgangsrecht dat is ingevoerd bij de invoering van het NBW aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920219

Beantwoording rechtsvraag (N)BW (26) overgangsrecht

H.L. van der Beek

Beantwoording van een rechtvraag op het gebied van het civiele overgangsrecht. Hierbij komen algemene aspecten van overgangsrecht aan de orde. Ook wordt er ingegaan op `hulpzaken´ in de zin van het (N)BW en bescherming van derde-verkrijgers van gevonden zaken.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1988
AA19880404

Beginselen van Overgangsrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt ingegaan op de rechtsbeginselen die spelen bij overgangsrecht en die de auteur omschrijft als 'abstracte regels, al dan niet vastgelegd in een wettekst, die als richtsnoer dienen om uit maken in hoeverre een reeks gevallen van oud dan wel van nieuw recht moet worden opgelost. Het artikel is uitgesplitst in verschillende paragrafen. Na de inleiding komt de terugwerkende kracht aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op de onmiddellijke werking van de wet. Daarna wordt er ingegaan op het vertrouwensbeginsel en specifieke rechtsbeginselen. Daaropvolgend komt het beginsel van de gunstigste bepaling aan de orde. Daarna komt de conserverende werking aan de orde. Tenslotte wordt het overgangsrecht bij het nieuw BW behandeld.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910818

Betaalopdrachten rond de faillissementsdatum en rechterlijk overgangsrecht

R.M. Wibier

Hoge Raad 20 maart 2015, nr. 14/01306, ECLI:NL:HR:2015:689 (JPR Advocaten/Gunning q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150392

De Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

M. Reinsma

In dit artikel wordt de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek besproken. Deze wet regelt de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met name de boeken 3, 5 en 6. In dit artikel wordt de parlementaire geschiedenis ten aanzien van deze wet besproken alsmede het concept van overgangsbepalingen. Er wordt ingegaan op de onmiddellijke werking, rechten die reeds voor inwerkingtreding verkregen zijn en overbruggingsregels.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1991
AA19910652

Het compartimenteringsarrest

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 2 juli 1986, nr. 23 444, ECLI:NL:HR:1986:AW7972, BNB 1986/305 (compartimenteringsarrest) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad waarin de Hoge Raad de volgende rechtsregel formuleert: Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat voor de vraag of voordelen uit een beleggingsinstelling onder de deelnemingsvrijstelling vallen, niet het fiscale regime ten tijde van de realisatie van deze voordelen beslissend is, doch het fiscale regime ten tijde van het ontstaan van deze voordelen. In de noot wordt dieper in gegaan op de moeilijkheden die ontstaan bij zogenaamde sfeerovergangen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880252

december 2003

Katern 89: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

Naam van moeder, naam van vader of toch van allebei?

M.L.H. Gelauff

Op 21 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2024 in werking. Door deze wet kunnen ouders onder andere straks voor hun kind niet alleen de geslachtsnaam van de moeder of van de vader kiezen, maar ook een combinatie daarvan. Hoe de nieuwe keuzemogelijkheden uitwerken, licht Maril Gelauff toe in deze wetgevingsbijdrage.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2023
AA20230783

Omgaan met de tijd

R. de Graaff, F.Q. van de Pol

Jurisprudentie van de Hoge Raad kan tot problemen leiden als de rechtspraktijk zich op een andere interpretatie heeft ingesteld. Als oplossing wordt soms een bepaalde vorm van rechterlijk overgangsrecht toegepast: de zogenoemde prospective overruling. Deze techniek kent zowel voor- als nadelen. Met name de positie van procespartijen kan in het gedrang komen. Hoe kan de Hoge Raad hier het beste mee omgaan?

Opinie | Redactioneel
juni 2015
AA20150431

Potharst/Serrée

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 4 december 1998, nr. 16623, C97/102, ECLI:NL:HR:1998:ZC2796, RvdW 1998, 229C (Potharst/Serrée) Verlengd eigendomsvoorbehoud versus fiduciaire eigendom en de omzetting daarvan krachtens overgangsrecht in eigendomsvoorbehoud met voorbehouden stil pandrecht respectievelijk stil pandrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1999
AA19990288

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 38

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond