onrechtmatige overheidsdaad

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

‘Juristen hebben in het algemeen wel erg veel pretenties’

Interview met mr. J.L. de Wijkerslooth

F.G.H. Kristen, A. van Veen

In dit artikel een interview met mr. J.L de Wijkerslooth, landsadvocaat waarbij onder andere aan de orde komt: het werk als landsadvocaat, onrechtmatige overheidsdaad, de rechterlijke macht en de juridische beroepsgroep.

Verdieping | Interview
maart 1995
AA19950193

De onbevoegde officier van justitie (De Staat & Van Hilten-M.)

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 11 oktober 1991, nr. 14302, ECLI:NL:HR:1991:ZC0360, RvdW 1991, 218, AB 1992, 62, nt. FHvdB (De Staat & Van Hilten/M.) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de Staat voor het onrechtmatig handelen van een officier van justitie én diens persoonlijke aansprakelijkheid. De rechtbank overwoog, dat nu de officier van justitie een beperking heeft bevolen die het vrij verkeer tussen verdachte en raadsman belemmert, welke beperking alleen door de R-C bevolen kan worden, de officier van justitie naast de Staat persoonlijk aansprakelijk is. De Hoge Raad oordeelt dat het handelen van de officier van justitie als een onrechtmatige daad van de Staat heeft te gelden en daarmee laat zij het oordeel van de rechtbank in stand. Wat betreft het oordeel van de rechtbank dat de officier van justitie persoonlijk aansprakelijk is voor het overschrijden van diens bevoegdheden, laat de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank niet in stand. De Hoge Raad overweegt dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een officier van justitie slechts plaats ia als de officier een persoonlijk verwijt van het onrechtmatig handelen kan worden gemaakt. In het onderhavige geval is dat volgens de Hoge Raad niet het geval nu de stand van de literatuur en jurisprudentie ten aanzien van de overschreden bevoegdheid niet duidelijk is uitgekristalliseerd. In de noot wordt dieper ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van de uitspraak zoals de aansprakelijkheid voor fouten van werknemers.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1992
AA19920792

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140782

De overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door achteraf bezien ten onrechte toegepaste strafvorderlijke dwangmiddelen

J. Dekker

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor schade door het achteraf bezien ten onrechte toepassen van dwangmiddelen tijdens opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft zich gedurende enkele jaren sterk ontwikkeld. Op 29 april 1995 is hierin verandering gekomen. Recentelijk heeft deze ontwikkeling met twee uitspraken van de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk gekregen. In het verlengde van beide arresten wordt een aantal problemen besproken, die het leerstuk van de (on)rechtmatige overheidsdaad meebrengt.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1995
AA19950748

De publiekrechtelijke titel voor schadevergoedingsbesluiten

K. van de Ven

Naast het (klassieke) schadevergoedingsrecht bestaat er het administratieve schadevergoedingsrecht. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een van de administratieve rechters die zich met schadevergoedingen bezighoudt. Voor de ontvankelijkheid bij de Afdeling is onder meer beslissend of er sprake is van een beschikking in de zin van de Wet Arob. In dit artikel wordt deze ontvankelijkheid nader bekeken voor een bepaald type besluiten, de zelfstandige compensatiebeslissing.

Verdieping | Studentartikel
januari 1990
AA19900011

De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw (Digitaal boek)

G.E. van Maanen

Post thumbnail De historische achtergrond van de problematiek van de onrechtmatige overheidsdaad belicht vanuit de ontwikkeling van de rechtspraak daarover in de loop van de negentiende en twintigste eeuw.

9789069162294 - 01-06-1996

Een deal over bajesdagen of liever cash?

L.J.A. Damen

Hoge Raad 29 april 1994, nr. 15280, ECLI:NL:HR:1994:ZC1355, RvdW 1994, 104C (Engelse handtekening) Arrest van de Hoge Raad waarin een Engelsman die vrijgesproken is van een strafbaar feit maar veroordeeld voor andere feiten tot een gevangenisstraf naar het buitenland is gevlucht en zijn straf niet uitzit. De Engelsman stelt zich op het standpunt dat er door de dagen voorlopige hechtenis jegens hem een onrechtmatige daad is gepleegd door de Staat en weigert een aanbod op gratie voor de overig uit te zitten straf als schadevergoeding in natura voor de nog uit te zitten celstraf. Het gaat i.c. dus om onrechtmatige rechtspraak. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de art. 89 Sv-procedure.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940675

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 september 2015, nr. 14/00191, ECLI:NL:HR:2015:2723 (Staat der Nederlanden/werkneemster)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2016
AA20160371

Het varkensmestarrest

P.J.J. van Buuren

Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14096, ECLI:NL:HR:1991:ZC0115, RvdW 1991, 35, AB 1991, 241 m.nt. FHvdB. Ook bekend als het varkensmestarrest. In dit arrest forceert de Hoge Raad een doorbraak voor wat betreft schadevergoeding in geval van rechtmatig handelen door de overheid. I.c. was er sprake van wetgeving die een klein gedeelte van de varkensfokkers onevenredig zwaar treft doordat zij van de ene op de andere dag op een ander voedersysteem moeten overstappen. De Hoge Raad oordeelt dat de regeling waar dit nieuwe voedersysteem op gebaseerd is, niet onrechtmatig is maar doordat de Staat aan Leffers (een varkensboer die moest overstappen van de verboden voedermethode) geen schadevergoeding heeft aangeboden in het concrete geval onrechtmatige jegens Leffers is gehandeld en Leffers dientengevolge recht heeft op schadevergoeding. In de noot wordt dieper ingegaan op schadevergoeding in geval van rechtmatig overheidsoptreden waarbij verschillende uitspraken en literatuur wordt aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1991
AA19910656

maart 2007

Katern 102: Bestuursprocesrecht

A.T. Marseille

januari 1988

Katern 25: Burgerlijk recht

C.G. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans

september 1988

Katern 28: Burgerlijk procesrecht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk, M.A.C. Veeger

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond