onafhankelijkheid

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond

Een Raad voor de rechtspraak in Nederland

Van adviescommissie tot wetsvoorstel

W.H. Simonis

Eind vorig jaar verschenen er verontrustende berichten ten aanzien van de onafhankelijkheid van onzerechtspraak. De oorzaak was de moderniseringsoperatie van de rechterlijke organisatie, die is neergelegd in twee wetsvoorstellen. De directe aanleiding voor de ophef was het zeer kritische artikel van dePresident van en de Procureur-Generaal (verder:P-G) bij de Hoge Raad, dat nu ook buiten de juridische media in de aandacht kwam. De Volkskrant wijdde onder de kop ‘Rechters in verzet ’een hoofd-redactioneel commentaar aan het rumoer dat was ontstaan. Men concludeerde dat het hoog tijd werdom tot modernisering over te gaan en dat het overdreven was te spreken van een aanslag op de rechterlijke onafhankelijkheid. Alle reden om de beoogde wetgeving eens nader te bekijken.

Verdieping | Studentartikel
april 2001
AA20010202

Het Manifest van Leeuwarden: 5 jaar na dato

M.E.L. Fikkers, H. de Hek, J.H. Kuijper, K.E. Mollema, R.A. van der Pol, I. Tubben, M.W. Zandbergen

Post thumbnail

Het protest dat zeven raadsheren uit Leeuwarden eind 2012 lieten horen tegen de manier waarop de rechtspraak wordt bestuurd en gefinancierd heeft veel discussie uitgelokt en veel pennen in beweging gebracht. Na vijf jaar moet echter ook worden geconstateerd dat herstel van een ernstig gebrek in de organisatie van de trias politica is uitgebleven.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2017
AA20171024

In Kleyn komt de Raad van State met een rood-wit-blauw oog weg Cherchez la France!

L.J.A. Damen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 6 mei 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, nr. 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99, AB 2003, 211 m.nt. Verhey, De Waard, JB 2003, 119 m.nt. Heringa, Gst. 2003, 7186.91 m.art. Bok, NJB 2003, p. 1293 (Kleyn=Nederland). Ook bekend als Kleyn-arrest. In deze noot bij dit bekende Kleyn-arrest wordt ingegaan op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de de Raad van State als adviseur bij wetgeving en rechter in het kader van art. 6 EVRM. I.c. was er geen sprake van schending van het fair-trail-artikel maar dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030652

Integriteit geen prioriteit

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail

Op het Leidse ‘dubbele-pettencongres’ heeft Rob van Gestel verdedigd dat er in de rechtswetenschap sprake is van een algeheel gebrek aan belangstelling voor de eigen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In deze bijdrage zet hij zijn gedachten op papier.

Opinie
januari 2022
AA20220030

Is de onafhankelijk deskundige in het strafproces uitgediend?

E.R. Groeneveld

In de context van het strafrecht bestaat een deskundigheid in de criminalistiek. De deskundige heeft met betrekking tot het strafrecht een functie, die wettelijk verankerd is door de artikelen 343 Sv en 344 Sv en nader uitgewerkt in de artikelen 227-235 Sv. Vanuit die optiek is het interessant de taak van de deskundige bij het strafproces nader te beschouwen. Uitgaande van de dagelijkse praktijk van het werk van de deskundigen binnen het Gerechtelijk Laboratorium zal Professor Groeneveld in dit artikel die taak kritisch onder de loep nemen.

Opinie | Column
november 1989
AA19890923

Is er nog toekomst voor de Afdeling bestuursrechtspraak?

J. Paulussen, A.C.L. Zwalve

In dit redactionele artikel wordt stilgestaan bij de onafhankelijkheid van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de twijfels daarbij door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de wetgevingswerkzaamheden van de Raad van State.

Opinie | Redactioneel
september 2001
AA20010603

Je vraagt een kalkoen ook niet wat het kerstmenu moet worden…

Verslag van het congres ‘Dubbele petten in de rechtswetenschap’

J. Bakker, Y.E.M. Cremers

Post thumbnail

Op 24 september 2021 vond in de Oude Sterrenwacht te Leiden het congres ‘Dubbele petten in de rechtswetenschap’ plaats. Dit congres, gezamenlijk georganiseerd door de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden en het Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice van de Universiteit van Amsterdam, betrof de risico’s en uitdagingen die samenhangen met externe commerciële en financiële belangen in de rechtswetenschap. In dit artikel doen de auteurs verslag van het congres.

Perspectief | Congresverslag
januari 2022
AA20220065

januari 1988

Katern 25: Administratief recht

H. Bolt

Kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

I.M. Abels

Artikel waarin wordt ingegaan op de nieuwe 'Wet deskundige in strafzaken'. Door de opname van een aparte titel in het Wetboek van Strafvordering wordt de positie van de deskundige verduidelijkt. In het artikel wordt ingegaan op deskundigenregister, de kwaliteitseisen, College voor de gerechtelijk deskundige en de verantwoordelijkheid van de registers.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2009
AA20090585

Machtsverhoudingen in de structuurvennootschap

S.E. Bartels, G.T.M.J. Raaijmakers

Redactioneel artikel waarin de wijziging van de structuurvennootschap wordt besproken. Er gaan geluiden dat de aandeelhouders meer macht moeten krijgen. De redacteuren betogen dat dit niet het geval dient te zijn en dat de RvC onafhankelijk moet kunnen handelen omdat dit in het belang van de vennootschap is.

Opinie | Redactioneel
september 1993
AA19930599

Nawoord op de reactie van Molin

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Nawoord op een reactie in Ars Aequi over het IRM-rapport dat ziet op de Integriteit van de Rechterlijke Macht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970705

Over de bijl en de wortel: kritiek op de persoon van de rechter

R.Th. Mirck

In het NJB van 11 juni 1988 deed Van Maarseveen een felle aanval op de rechters die het verkrachtingsarrest (NJ 1988, 156) gewezen hadden. Andere redakteuren van het NJB distantieerden zich van de woorden van Van Maarseveen: volgens hen legt zijn persoonlijke aanval op de rechters 'de bijl aan de wortel van het instituut van onafhankelijke rechtspraak'. Maar waarom zouden rechters eigenlijk niet persoonlijk aangevallen mogen worden? Twee redacteuren gaan hier dieper op in.

Opinie | Redactioneel
september 1988
AA19880502

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond