Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond

‘De regter blijft toch altijd mensch’

T. van Niejenhuis

De wraking van de rechter was lange tijd een slapend rechtsinstrument. Sinds kort staat het echter volop in de belangstelling, doordat er recent enige wrakings-arresten zijn gewezen. Hierbij moet gedacht worden aan de wraking van rechter Connerotte in de Dutroux-zaak en de poging tot wraking van de rechter in de Octopus-zaak. Ook wordt tegenwoordig vaak een beroep gedaan op het onpartijdigheidsvereiste van artikel 6 EVRM. In dit artikel wordt eerst de geschiedenis van de gronden voor wraking besproken. Daarna volgt een uiteenzetting van enige recente jurisprudentie.

Verdieping | Studentartikel
September 1997
AA19970546

Beantwoording rechtsvraag (268) voor eerstejaars

F.W.H.M. Kusters

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht van de rechter-plaatsvervanger aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1998
AA19980616

Beantwoording rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag

H. Elffers

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de problematiek van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde is in het kader van de rechter-plaatsvervanger.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1998
AA19980916

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2016
AA20160171

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

J.E.M. Polak

In dit artikel wordt de geschiedenis, bevoegdheid en organisatie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2006
AA20060884

De commissaris: onafhankelijk?

S.R. Schuit

In deze bijdrage wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de commissaris of de Raad van Commissarissen binnen een onderneming. De schrijver gaat daarbij vooral in op de norm van het `vennootschappelijk belang´ waaraan commissarissen zich moeten conformeren.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 1997
AA19970082

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
April 2009
AA20090234

De Landsadvokatuur, enige notities

J.L. de Wijkerslooth

In dit artikel wordt ingegaan op de Landsadvocaat, een fenomeen dat in gelijke vorm alleen bekend is in Nederland en Denemarken. Er wordt ingegaan op de historie en de huidige stand van zaken wordt besproken. Er wordt ingegaan op de positie van de landsadvocaat en zijn betrekkingen met de overheid.

Opinie | Column
Maart 1991
AA19910234

De Officier van Justitie als rechterlijke autoriteit?

R. de Bruijn

Het Europese Hof- en de Europese Commissie voor de Rechten van de mens hebben een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan een rechterlijke autoriteit moet voldoen. In dit artikel wordt bekeken in hoeverre de Nederlandse Officier van Justitie (OvJ) als rechterlijke autoriteit is aan te merken. Hiertoe worden de posities en het optreden van de OvJ aan de in de Europese jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden getoetst. Ook worden enkele suggesties voor de toekomst gedaan.

Verdieping | Studentartikel
December 1989
AA19890973

De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Rechtsvraag (334) Rechtsfilosofie

C.E. Smith

In deze rechtsvraag komen verschillende rechtsfilosofische rechtsvragen rondom de onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde in het kader van een civielrechtelijke casus aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
December 2007
AA20071005

De rol van de rechter-plaatsvervanger in de Nederlandse rechtspraak

M.A. Leijten

Opiniërend artikel over de rol van de rechter-plaatsvervanger binnen de rechterlijke macht. Waar de rechter-plaatsvervanger tot de jaren '70 weinig ingezet werd is sindsdien de inzet van de rechter-plaatsvervanger erg toegenomen om op die manier het tekort aan rechters aan te vullen. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter-plaatsvervanger.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 1993
AA19930092

Een Raad voor de rechtspraak in Nederland

Van adviescommissie tot wetsvoorstel

W.H. Simonis

Eind vorig jaar verschenen er verontrustende berichten ten aanzien van de onafhankelijkheid van onzerechtspraak. De oorzaak was de moderniseringsoperatie van de rechterlijke organisatie, die is neergelegd in twee wetsvoorstellen. De directe aanleiding voor de ophef was het zeer kritische artikel van dePresident van en de Procureur-Generaal (verder:P-G) bij de Hoge Raad, dat nu ook buiten de juridische media in de aandacht kwam. De Volkskrant wijdde onder de kop ‘Rechters in verzet ’een hoofd-redactioneel commentaar aan het rumoer dat was ontstaan. Men concludeerde dat het hoog tijd werdom tot modernisering over te gaan en dat het overdreven was te spreken van een aanslag op de rechterlijke onafhankelijkheid. Alle reden om de beoogde wetgeving eens nader te bekijken.

Verdieping | Studentartikel
April 2001
AA20010202

Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond