Toont alle 10 resultaten

Beantwoording Rechtsvraag (193) geluidemissie burgerluchtvaartuigen

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de toegestane geluidemissie van burgerluchtvaartuigen waarbij de van toepassing zijnde regelgeving en een uitgebreide opgave van jurisprudentie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1990
AA19900335

Bestuursorganen leven niet in een wereld van normloosheid

Een interview met de Nationale ombudsman, mr.dr. M. Oosting

P. Kreijger, P. Werdmuller

Marten Oosting werd geboren te Winschoten op 11 november 1943. Hij studeerde sociologie en rechten. Hij was tot 1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de faculteit bestuurskunde van de (thans) Universiteit Twente en tot 1 oktober 1987 hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Op 30 juni 1987 werd hij benoemd tot Nationale ombudsman, welke benoeming op 23 maart 1993 voor een tweede periode van zes jaar werd verlengd. Tevens is hij president van het International Ombudsman Institute en vervult hij diverse bestuurskundige en maatschappelijke nevenfuncties. De Universiteit Twente verleende hem op 29 november 1996 een eredoctoraat. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

Verdieping | Interview
juni 1997
AA19970402

De verhouding tussen sportregel en rechtsregel

C. Boon

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad wordt ingegaan op het karakter van sport, de verschillen tussen rechts- en sportregels en wordt civielrechtelijke jurisprudentie besproken die ziet op de aansprakelijkheid bij schade ontstaan in sportsituaties.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960023

Geen emancipatie maar afhankelijkheid: de rechtspositie van de buitenlandse vrouw in Nederland

S.K. van Walsum

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de verandering binnen het huwelijksrecht en de uitwerking daarvan op de vrouw en gezinsleven. In het tweede deel van het artikel wordt ingegaan op de positie van migranten door het veranderende huwelijksrecht en de moderne positie van de vrouw. In het laatste gedeelte van het artikel wordt betoogd hoe met een beroep op internationaal recht de emancipatoire en liberale tendensen door kunnen werken in heet vreemdelingenrecht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
april 1992
AA19920197

Georg Henrik von Wright en de deontische logica

A. Soeteman

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek Bijzondere boeken schrijft Arend Soeteman over een boek over deontische logica, dat hij met rode oortjes heeft gelezen: Norm and Action van Georg Henrik von Wright. 

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
april 2013
AA20130266

Normen en waarden ‘by heart’?

K. Schrijvers, J. Straesser

In dit artikel wordt door twee redactieleden ingegaan op, in navolging van het in de Verenigde Staten reeds gevolgde systeem van character education op basisscholen om zo het morele verval tegen te gaan. Ook wordt er een Engelse methode besproken.

Opinie | Redactioneel
februari 1997
AA19970070

Ombudsmanwerk tussen overheid en burger

P. Langbroek

In dit artikel wordt ingegaan op de functies die een ombudsman kan vervullen in de verhouding tussen overheidsorganisaties en burgers, en wordt aandacht gevraagd voor de bijdrage die een ombudsman kan leveren aan de ontwikkeling van een praktische ethiek voor verhouding tussen overheid en burger. Het onderscheid tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen als maatstaven ter beoordeling van overheidshandelen is daartoe een sine qua non. Aan de hand van voorbeelden uit de online database van rapporten van de Nationale ombudsman over de jaren 2005 en 2006 wordt gedemonstreerd wat daarom de zin van het onderscheid is, zonder dat daarbij overigens beweerd wordt dat een ombudsman de rechtmatigheid van overheidshandelen niet mag beoordelen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070910

Omgangsvormen en het burgerlijk recht

P. Memelink

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan in hoeverre fatsoensnormen en omgangsvormen al dan niet afgedwongen kunnen worden. De auteur komt de conclusie dat dit alleen mogelijk daar waar de norm een rechtsplicht inhoudt.

Opinie | Amuse
november 2008
AA20080778

Sancties, organisatiecriminaliteit en milieudelicten

H.G. van de Bunt, W. Huisman

In dit artikel in de serie Sancties van de Rode draad wordt ingegaan op de organisatiecriminaliteit. Dit is overtreding van vooral ordeningswetgeving door organisaties, veelal rechtspersonen, met eigen voordeel als gevolg. Er wordt aan de hand van milieuwetgeving uiteengezet hoe het met de handhaving verloopt, keuzes hieromtrent en de effectiviteit daarvan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 1997
AA19970684

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Toont alle 10 resultaten