minderjarige

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2008
AA20080861

De lokpuber verstopt zich in het materiële recht

Over het aanpassen van de zedendelicten door Computercriminaliteit III en hoe dit meer is dan het lijkt

K.K. Lindenberg

Post thumbnail

De lokpuber is een opsporingsambtenaar die zich op het internet voordoet als jeugdige en zodoende in staat is groomers op heterdaad te betrappen. Lokpuberzaken zijn tot nu toe evenwel gedoemd te mislukken, omdat grooming volgens het huidige materiële strafrecht alleen kan worden gepleegd jegens een echt kind. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt hierin verandering te brengen, maar de wijze waarop dat gebeurt brengt materieelrechtelijke gevolgen mee die meer omvatten dan de enkele huisvesting van de lokpuber. Dit artikel bespreekt de aard en mogelijke impact van die gevolgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2016
AA20160942

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De positie van de minderjarige in het civiele proces

L. Punselie

Een beschouwing van het recht van minderjarigen om gehoord te worden in aangelegenheden die hen betreffen en de (on)mogelijkheden voor minderjarigen die het Nederlandse recht thans kent om kwesties die hen betreffen zelfstandig aan de rechter voor te leggen. Achter het benadrukken van beide onderwerpen ligt de vraag welke rol minderjarigen zelf toekomt in juridische procedures.

Euthanasie bij kinderen onder de 12 jaar toestaan?

A.C. Hendriks

Post thumbnail Diverse personen wensen hun leven met behulp van een medisch deskundige eerder te (laten) beëindigen. In Nederland kan dat onder bepaalde voorwaarden. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) biedt artsen duidelijkheid over wat hen in dergelijke situaties is toegestaan. Artsen hoeven bij naleving van de wettelijke zorgvuldigheidseisen niet te vrezen voor strafrechtelijke vervolging dankzij een bijzondere strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht. Deze strafuitsluiting geldt volgens de wet alleen voor levensbeëindiging van personen van 12 jaar en ouder. Buiten de wet om bestaat er in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid het leven van een pasgeborene (tot 1 jaar) te beëindigen. Is het inmiddels tijd om het leven van kinderen tussen de 1 en 12 jaar in voorkomende gevallen ook te kunnen beëindigen zonder dat de arts strafrechtelijk wordt vervolgd? Een analyse en een voorstel voor een antwoord op deze vraag.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2024
AA20240211

Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

In 1993 is een wetsvoorstel ingediend inzake de herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. In het artikel volgt een bespreking in hoofdlijnen van de voorgestelde artikelen 1:254-265 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1993
AA19930465

Inleiding

L. Bosch, D. Kaandorp, C. Mak

Inleiding bij de komende Rode Draad artikelen over 'Minderjarige in het recht'.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
januari 2000
AA20000024

Kindsoldaten: met recht beschermd

P.J.C. Schimmelpenninck van der Oije

Sinds mensenheugenis zijn kinderen de dupe van oorlogen. In extreme gevallen worden ze (gedwongen) ingezet om mee te vechten of om de vechtenden te assisteren. Daartegen bestaan internationaal juridische normen, zowel in het humanitair oorlogsrecht als in mensenrechtenverdragen. Het feit dat die afspraken niet zelden worden geschonden, doet niets af aan hun belang. Wel leggen die regels meer gewicht in de schaal naarmate er grotere druk kan worden uitgeoefend op landen om zich eraan te houden. Hieruit volgt onder andere dat landen c.q. Nederland daadwerkelijk een eind moeten maken aan het rekruteren van minderjarigen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2002
AA20020422

Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten

J.H.H.M. Dorscheidt

Post thumbnail

Het Burgerlijk Wetboek biedt minderjarige patiënten vanaf 12 jaar de ruimte om in toenemende mate zelfstandig over hun medische behandeling te beslissen, mits deze minderjarige in staat is zijn behandelingsbelangen te behartigen. Het vaststellen van deze wilsbekwaamheid is echter niet altijd eenvoudig. Daarbij wordt het wettelijk systeem van leeftijdsgrenzen niet zelden gerelativeerd door de weerbarstige kindergeneeskundige praktijk. Onderstaande bijdrage vormt een juridische analyse van dit spanningsveld tussen wetgeving en zorgpraktijk en belicht tevens de positie van ouders.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2018
AA20180289

Min en Meer

M.M. Dolman, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op destijds gedane wetsvoorstellen met betrekking tot alternatieve sancties. Het gaat hierbij zowel om alternatieve sancties voor minder- als meerderjarigen. De redacteuren kijken kritisch naar beide wetsvoorstellen en gaan dieper in op de (mogelijke) gevolgen ervan.

Opinie | Redactioneel
juli 1991
AA19910526

Minderjarige zedendelinquenten

Een benadering in het strafrecht

M. Boelrijk

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Nederlandse justitie om minderjarige zedendelinquenten weer op het rechte pad te helpen zodat de kans op recidive verkleind wordt. Daarbij wordt er ook ingegaan op resultaten die bekend zijn uit onderzoeken aan interventiemethoden in de Verenigde Staten.

Verdieping | Studentartikel
juni 1992
AA19920315

Orgaandonatie

F.M.A. ´t Hart

In dit artikel worden de volgende punten uit het wetsvoorstel inzake orgaandonatie besproken: orgaandonatie bij leven door minderjarigen, de verlening van toestemming voor orgaandonatie na overlijden en de positie van nabestaanden bij orgaandonatie.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910625

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 88

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond