Showing 1–12 of 26 results

ADR on-line: ODR

A.J. de Roo

In deze bijdrage wordt het verschijnsel Online Dispute Resolution (ODR) verkend. Aandacht wordt besteed aan het toepassingsbereik en de aanbieders van ODR. Voorts wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen EU-verband. Een van de conclusies is dat juist een mix van ODR en ADR een meerwaarde kan hebben ook buiten de sfeer van online geschillen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020587

Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om

K.L.H. van Mens

Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat het maatschappelijk verkeer gebaat is bij deze praktische oplossing. De opzet van dit artikel is om een overzicht te geven van de (on-)mogelijkheden om een geschil of onzekerheid over belastingheffing en de inning daarvan buiten de rechter om, op te lossen. Daarbij komen onder meer de afspraak contra legem, de twee-wegenleer, de fiscale transactie ter voorkoming van strafvervolging en mediation aan de orde.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020522

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

9789492766380 - 5-9-2018

Conflictoplossing en scheidingsrecht

L.M. Coenraad

Het scheidings(proces)recht benaderd vanuit het actuele perspectief van conflictoplossing. Centraal staat de wijze waarop scheiding wordt verkregen en de gevolgen moeten worden geregeld.

9789069169156 - 13-1-2011

De mediationclausule: een contradictio in terminis?

P.A. Fruytier, D.J. van Leeuwen

In dit redactionele artikel wordt beschreven welke uitwerking een mediationclausule in algemene vormen kan hebben en dat het opnemen van zo een clausule een heroverweging behoeft.

Opinie | Redactioneel
Mei 2008
AA20080331

De opleiding tot mediator en verwijzer

M. Pel

In deze bijdrage wordt ingegaan op de opkomst van de mediator als andere wijze van geschilbeslechting dan door een gang naar de rechter. Er wordt duidelijk welke opleiding men nodig heeft voor het beroep van mediator.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2005
AA20050399

De rol en reikwijdte van vertrouwelijkheid in de context van strafrechtelijke bemiddeling

R. van Schijndel

Renske van Schijndel promoveerde op 27 november 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Confidentiality and Victim-Offender Mediation (Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu 2009). Promotoren waren prof.mr.dr. M.S. Groenhuijsen en prof.mr.dr. M.J. Borgers. In dit artikel bespreekt zij haar proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2010
AA20100062

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in echtscheidingszaken

Interview met Prof.dr. G.P. Hoefnagels

J.A. van de Hel, I. de Wilde

Prof.dr. G.P Hoefnagels (1927) is emeritus hoogleraar Criminologie, Familie- en Jeugdrecht en scheidingsbemiddelaar. Hij studeerde rechten en psychologie. Hij was van 1950-1954 officier bij de Krijgsraad, van 1954 tot 1956 werkzaam bij de Voogdijraad, daarna research fellow bij de University of California en hoofd onderzoek strafrecht en criminologie(UvA). Van 1969 tot 1992 was hij hoogleraar Criminologie, Familie-en jeugdrecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en van 1987 tot 1995 lid van de Eerste Kamer. Peter Hoefnagels staat onder meer bekend om zijn kritische kanttekeningen bij de rol van de Raad voor de Kinderbescherming in echtscheidingszaken. Hij promoveerde op een handleiding voor rapportage van de Raad en beschreef een methode voor rapportage. Hij was voorzitter van een ministeriële commissie voor een nieuwe organisatie van de jeugdzorg. Nog steeds analyseert en bekritiseert hij raadsrapportages in zijn expertises voor rechtbanken en hoven. Peter Hoefnagels was in 1974 de ontdekker en eerste beoefenaar van scheidingsbemiddeling in Nederland. In zijn methodische scheidingsbemiddeling, beschreven in zijn Handboek Scheidingsbemiddeling, spelen kardinale fasen en uitgangspunten van het juridisch en het psychologisch proces van scheiden, zoals de scheidingsmelding, het ‘paraplugesprek’en de ‘paradoxale toewijzing’ een belangrijke rol. Hij publiceerde veel over bovengenoemde onderwerpen, waaronder het Handboek Scheidingsbemiddeling. Mediation als methode van rechten psychologie. Zijn ideeën vinden hun weerslag in de scheidingsbemiddelingspraktijk en spelen een belangrijke rol in de huidige discussie rond de aanpassing van het Nederlandse scheidingsrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2005
AA20050833

De-escalatiebedingen

Een verschoningsrecht voor mediators?

A.W. Jongbloed

De juridische beroepsgroep die de laatste tien jaar het meest in omvang toenam (zowel absoluut als relatief) is die van de mediators. Per 1 juli 2009 stonden 4.270 mediators ingeschreven in een door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) bijgehouden register, terwijl het in 1999 om nog maar 1018 mediators ging. Anders dan ‘advocaat’ of ‘notaris’ mag iedereen zich ‘mediator’ noemen, want het betreft een vrij beroep zonder dat er (nog) een wettelijke regulering bestaat, zodat het aantal personen dat zich ‘mediator’ noemt hoger ligt dan het genoemde aantal van 4.270. Dat sprake is van zo’n diverse groep ‘mediators’ heeft directe gevolgen gehad. In een uitspraak van de Hoge Raad van 10 april 2009 is duidelijk gemaakt dat een ‘mediator’ (nog) geen beroep kan doen op het verschoningsrecht. Willen we dat er een inbreuk wordt gemaakt op het verkrijgen van de ‘Waarheid’, waartoe in beginsel een spreekplicht geldt? Vinden we de werkzaamheden van mediators belangrijk genoeg om een dergelijke inbreuk te accepteren?

April 2010
AA20100246

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated

H.J. Snijders

Een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden die er zijn om buiten de overheidsrechter om je geschil beslecht te krijgen. Vervolgens wordt behandeld met welke belangen je waar terecht kunt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020483

Geschillen als handelswaar

Over cliffhangers en e-Court-soap

E. Bauw

De werkwijze en het verdienmodel van het digitale arbitrage-instituut e-Court zijn en blijven omstreden. De Hoge Raad zal duidelijkheid moeten geven over de aanvaardbaarheid ervan. Tot die tijd ligt de ‘robotrechter’ stil. Is de commerciële benadering van geschillenbeslechting te verenigen met adequate rechtsbescherming? In ieder geval zal e-Court de kritiek serieuzer moeten nemen dan zij tot nu toe heeft gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2018
AA20180890

Showing 1–12 of 26 results