Resultaat 13–24 van de 36 resultaten wordt getoond

Het Hof van boven

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse

Post thumbnail

Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

9789069166971 - 3-10-2002

Het Hof van boven (Digitaal boek)

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse

Post thumbnail

Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

9789069166971 - 3-10-2002

Het huis met de bronzen beelden

M.V. Polak

Martijn Polak deelt in zijn laatste column voor Ars Aequi de tekst van het lied 'Het huis met de bronzen beelden' met ons.

Opinie | Column
December 2019
AA20190957

Het laatste woord over de hoogste rechter: zelfdiscipline gepast

G.J.A. Geertjes, J.J. Wolfhagen

De persoon van individuele rechters in Nederland heeft de laatste jaren nauwelijks belangstelling gewekt. De benoeming van nieuwe raadsheren in de Hoge Raad doet over het algemeen weinig stof opwaaien. In dit opzicht was de voordracht van Ybo Buruma een uitzondering. De PVV verweet Buruma ‘te politiek’ te zijn, onder meer omdat hij in een redactioneel commentaar van het NJB een pleidooi van Wilders voor een Koranverbod een ‘echo’ van de Italiaanse dictator Mussolini had genoemd. Wat men ook van de manier van optreden van de PVV mag vinden, dat er aandacht gevraagd wordt voor de benoeming van een nieuw lid van ons hoogste rechtscollege is begrijpelijk en kan bijdragen aan meer openheid over het benoemingsproces. Er moet echter wel worden gewaakt voor een hevige politisering van dit proces.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2011
AA20110333

Het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad

D. Thierry

De Hoge Raad en de advocaten-generaal bij het Parket van de Hoge Raad behandelen jaarlijks een grote hoeveelheid zaken. Zij worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau (WB); medewerkers bereiden zaken voor door onderzoek te doen naar aanleiding van daarin opgeworpen rechtsvragen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2006
AA20060227

Inleiding

H.J. van Kooten, A. Meijer, H. Moons, M. Veldt, K. Vos

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer van 1992 met als titel 'Rechter en Politiek'. Aan deze titel kunnen verschillende onderwerpen opgehangen worden wat dan ook gebeurt in de bundel.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
November 1992
AA19920657

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

, M.T. Beumers, P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver

Post thumbnail Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief | Congresverslag
September 2016
AA20160678

Omgaan met de tijd

R. de Graaff, F.Q. van de Pol

Jurisprudentie van de Hoge Raad kan tot problemen leiden als de rechtspraktijk zich op een andere interpretatie heeft ingesteld. Als oplossing wordt soms een bepaalde vorm van rechterlijk overgangsrecht toegepast: de zogenoemde prospective overruling. Deze techniek kent zowel voor- als nadelen. Met name de positie van procespartijen kan in het gedrang komen. Hoe kan de Hoge Raad hier het beste mee omgaan?

Opinie | Redactioneel
Juni 2015
AA20150431

Over het tellen van neuzen en andere Haagse (on)wetmatigheden. Interview met mr. Ernst J. Numann, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Dit interview vormt het slot van een drieluik. Eerder zijn in de serie Raad en Daad: Over rechtsvorming door de Hoge Raad aan het woord geweest mr. Marc Ynzonides, cassatieadvocaat, en prof.mr. Robert Mok, oudadvocaat- generaal bij de Hoge Raad. Nu is het de beurt aan mr. Ernst Numann, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. In de Rode Draad is de Hoge Raad de afgelopen maanden steeds het onderwerp van discussie geweest, en af en toe ook het lijdend voorwerp. Er is kritiek op, maar ook lof geuit over de Hoge Raad. Auteurs hebben voorstellen tot verbetering gedaan, en er is zelfs een voorstel tot afschaffing van de civiele kamer de revue gepasseerd. Maar hoe denkt men binnen de Hoge Raad eigenlijk over de in de Rode Draad aangesneden onderwerpen? In een openhartig gesprek geeft Ernst Numann, ervaren raadsheer bij de Hoge Raad, een kijkje binnen de muren van de Hoge Raad en uiteraard laat hij daarbij vanuit zijn persoonlijke opvattingen de taken, de plaats en de toekomst van de Hoge Raad niet onbesproken.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Interview
Juli 2006
AA20060512

Over stinkende zaken en prettige ervaringen. Interview met prof.mr. M.R. Mok

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, C. Rijckenberg

In het tweede interview ter gelegenheid van de Rode Draad Raad en Daad. Over rechtsvorming door de Hoge Raad wordt aandacht besteed aan het parket bij de Hoge Raad. Wij spraken met prof.mr. Robert Mok, oud-advocaat-generaal en plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad. Mok heeft in de jaren 50 in Utrecht rechten gestudeerd. Na zijn afstuderen heeft hij, ter overbrugging, korte tijd gewerkt bij een Uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen, waarna hij 21 maanden in militaire dienst moest. Hierna is hij aan de slag gegaan bij achtereenvolgens het Ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie te Brussel en het Ministerie van Justitie. Na elf jaar bij het Ministerie van Justitie, is hij in 1978 gevraagd om advocaat-generaal bij de Hoge Raad te worden. Gedurende zijn werkzaamheden bij Justitie en bij het parket bij de Hoge Raad is hij tevens jarenlang buitengewoon hoogleraar (later aangeduid als deeltijd hoogleraar) Economisch ordeningsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen geweest. Inmiddels is Robert Mok gepensioneerd, in 1997 bij de universiteit, in 2002 bij het parket van de Hoge Raad. Dit is echter voor hem geen reden om stil te zitten; hij annoteert nog regelmatig in de NJ en is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Bregstein Stichting.

Verdieping | Interview
April 2006
AA20060273

Polarisering in enquêterechtspraak

B.F. Assink

Post thumbnail Centraal in deze amuse staat de recente enquêterechtelijke beschikking van de Hoge Raad van 9 juli 2010 inzake ASMI. Wat doet de Hoge Raad in zijn ASMI-beschikking? Hij vernietigt de beschikking van de Ondernemingskamer van 5 augustus 2009, waarin zij het verzoek om een onderzoek naar het beleid van en de gang van zaken binnen ASMI op de voet van artikel 2:350 BW toewijst. Is het de eerste keer dat de Hoge Raad en de Ondernemingskamer anders denken over de invulling en toepassing van dergelijke kerngebieden van ondernemingsbestuur? Neen, zeker niet. Brengt de ASMI-beschikking dan iets nieuws onder de zon? Ja, zeker wel. Afgezien van enkele materieelrechtelijke punten – die van belang zijn voor de praktijk – mijns inziens vooral dat het oordeel van de Hoge Raad in toenemende mate óók categorisch is bij onderwerpen waar dat níet direct in de rede ligt. Wat ik daarmee bedoel?

Opinie | Amuse
November 2010
AA20100768

Raad en Daad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail

De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

9789069167428 - 5-5-2008

Resultaat 13–24 van de 36 resultaten wordt getoond