Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond

Over stinkende zaken en prettige ervaringen. Interview met prof.mr. M.R. Mok

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, C. Rijckenberg

In het tweede interview ter gelegenheid van de Rode Draad Raad en Daad. Over rechtsvorming door de Hoge Raad wordt aandacht besteed aan het parket bij de Hoge Raad. Wij spraken met prof.mr. Robert Mok, oud-advocaat-generaal en plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad. Mok heeft in de jaren 50 in Utrecht rechten gestudeerd. Na zijn afstuderen heeft hij, ter overbrugging, korte tijd gewerkt bij een Uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen, waarna hij 21 maanden in militaire dienst moest. Hierna is hij aan de slag gegaan bij achtereenvolgens het Ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie te Brussel en het Ministerie van Justitie. Na elf jaar bij het Ministerie van Justitie, is hij in 1978 gevraagd om advocaat-generaal bij de Hoge Raad te worden. Gedurende zijn werkzaamheden bij Justitie en bij het parket bij de Hoge Raad is hij tevens jarenlang buitengewoon hoogleraar (later aangeduid als deeltijd hoogleraar) Economisch ordeningsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen geweest. Inmiddels is Robert Mok gepensioneerd, in 1997 bij de universiteit, in 2002 bij het parket van de Hoge Raad. Dit is echter voor hem geen reden om stil te zitten; hij annoteert nog regelmatig in de NJ en is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Bregstein Stichting.

Verdieping | Interview
april 2006
AA20060273

Polarisering in enquêterechtspraak

B.F. Assink

Post thumbnail Centraal in deze amuse staat de recente enquêterechtelijke beschikking van de Hoge Raad van 9 juli 2010 inzake ASMI. Wat doet de Hoge Raad in zijn ASMI-beschikking? Hij vernietigt de beschikking van de Ondernemingskamer van 5 augustus 2009, waarin zij het verzoek om een onderzoek naar het beleid van en de gang van zaken binnen ASMI op de voet van artikel 2:350 BW toewijst. Is het de eerste keer dat de Hoge Raad en de Ondernemingskamer anders denken over de invulling en toepassing van dergelijke kerngebieden van ondernemingsbestuur? Neen, zeker niet. Brengt de ASMI-beschikking dan iets nieuws onder de zon? Ja, zeker wel. Afgezien van enkele materieelrechtelijke punten – die van belang zijn voor de praktijk – mijns inziens vooral dat het oordeel van de Hoge Raad in toenemende mate óók categorisch is bij onderwerpen waar dat níet direct in de rede ligt. Wat ik daarmee bedoel?

Opinie | Amuse
november 2010
AA20100768

Raad en Daad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

9789069167428 - 05-05-2008

Raad en Daad (Digitaal boek)

Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

9789069167428 - 05-05-2008

Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR)

I. Giesen, H.N. Schelhaas

Rechtsvorming in Nederland is grotendeels afhankelijk van toeval. Wil de wetgever optreden of niet? Is een procespartij voldoende strijdvaardig om de Hoge Raad in te roepen of niet? Bovendien is de onderlinge verhouding tussen de belangrijkste rechtsvormers (wetgever en Hoge Raad) op zijn minst ondoorzichtig: wie heeft voorrang, wie krijgt voorrang en waarom? In deze bijdrage wordt het spanningsveld tussen de rechtsvormers belicht. Het blijkt dat wetgever en Hoge Raad elkaar steeds dichter naderen. Daarom wordt in deze bijdrage voorgesteld een overlegorgaan tussen beide rechtsvormers op te richten. Dit Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR) moet problemen in de rechtsvorming het hoofd bieden. De taken, bevoegdheden, procedures, et cetera van dat instituut worden in de onderstaande bijdrage geschetst.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2006
AA20060159

Selectie van rechters voor het Amerikaanse Supreme Court, het Bundesverfassungsgericht en de Hoge Raad

C.M. Zoethout

Post thumbnail In deze bijdrage vergelijkt Carla Zoethout de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse procedures voor het benoemen van leden van de hoogste rechterlijke colleges in die landen. Zo is er in Nederland nauwelijks enige discussie over de benoeming van een nieuw lid van de Hoge Raad, terwijl de aanstelling van een Supreme Court Justice in de Verenigde Staten doorgaans veel publieke aandacht trekt (zoals onlangs weer bleek bij de benoeming van Elena Kagan, zie het artikel van Heather Kurzbauer van vorige maand).

oktober 2010
AA20100748

Strafrechtelijk optreden is van nature betrekkelijk onbeschaafd

Interview met prof.mr. G.J.M. Corstens, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

J. Postma, A. van Veen

Interview met de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Geert Corstens in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'. In het interview komen onder andere het veranderende strafrecht en in het bijzonder het daderschap, praktische oplossingen, herrijking van het Wetboek van Strafrecht, inkijkoperaties en andere werkzaamheden in het kader van de strafvordering, vormvereisten in vergelijking met het administratief recht, vertrouwen van de burger in het strafrecht, hoogleraarschap, conclusies van de A-G en de Hoge Raad

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging | Verdieping | Interview
september 1994
AA19940569

Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken

L.J.A. Pieterse

Op 2 juli 2019 promoveerde Rens Pieterse aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). Zijn proefschrift is getiteld ‘Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201208

Tineke Splinter-van Kan

F. Kartner, R. Kindt

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Tineke Splinter-van Kan. Gedurende haar loopbaan heeft zij een veelvoud aan juridische functies bekleed; namelijk als advocaat, als juridisch medewerkster aan de Universiteit van Amsterdam en als docente aan de Vrije Universiteit. Van daaruit maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht, waar zij haar werkzaamheden begon bij de Rechtbank Amsterdam. Daarna was zij raadsheer in het Hof Amsterdam, en sinds 2005 is zij raadsheer in de Hoge Raad. Wij spraken met haar over de achtergronden van haar carrièrekeuzes en de lessen die zij gedurende haar loopbaan heeft geleerd.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
februari 2014
AA20140088

Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad

F.B. Bakels

Post thumbnail

Hierna worden eerst enkele opmerkingen gemaakt over het door de civiele kamer van de Hoge Raad bestreken terrein, en haar samenstelling en werkwijze. Dan komt het hoofdthema van dit artikel aan de orde, de uitleg van rechterlijke uitspraken in het algemeen, en van de cassatierechter in het bijzonder, met enkele voorbeelden. Ten slotte wordt kort ingegaan op precisering en wijziging van rechtspraak, en op de motivering van uitspraken van de Raad.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
november 2015
AA20150927

Vorming of uitholling van recht?

De normering van de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge Raad

M.J. Dubelaar

Post thumbnail De Hoge Raad betracht van oudsher de nodige terughoudendheid bij het toetsen van de bewijsbeslissing, nu het antwoord op de bewijsvraag in de kern een feitelijke aangelegenheid betreft waarin de Hoge Raad als cassatierechter niet te veel wil treden. Wat betreft de invulling van het bewijsrecht (die paar regels die het juridisch kader vormen waarbinnen de bewijsbeslissing moet worden genomen), heeft de Hoge Raad zich altijd tamelijk formalistisch én coulant opgesteld, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de wettelijke bewijsregeling is uitgehold en zich geen echte juridische bewijstheorie heeft ontwikkeld. In dit artikel wordt nader ingegaan op de rol van het recht bij de bewijsbeslissing en de opstelling van de Hoge Raad ter zake de normering van die beslissing. Betoogd wordt dat de Hoge Raad wel degelijk meer zou kunnen betekenen, maar dat vanzelfsprekend niet alle openliggende vragen op dit terrein in de cassatierechtspraak kunnen worden opgelost.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
juni 2015
AA20150528

Vrijdag, (ge)rechtsdag! Een kijkje in de keuken van een civiele cassatieadvocaat

Over de cassatiepraktijk vóór, op en na een rolzitting van de civiele kamer van de Hoge Raad

Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond