Resultaat 13–24 van de 68 resultaten wordt getoond

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140576

De Mediawet

H.M. Linthorst

In dit artikel wordt de Mediawet besproken. De Mediawet vervangt de Omroepwet, de Wet Voorziening Perswezen 1951 en de Wet op de omroepbijdragen. De Mediawet regelt thans de onderwerpen, opgenomen in de drie vorengenoemde wetten. Daarbij is eigenlijk alleen nieuw de regeling van steunmaatregelen voor persorganen. De Mediawet heeft dus in belangrijke mate het karakter van een codificatie. Inhoudelijk belangrijke wijzigingen bevat de wet niet veel. De belangrijkste is de verzelfstandiging van het facilitair bedrijf van de NOS. In dit artikel wordt de geschiedenis en totstandkoming van de wet besproken alsmede de doelstellingen van de Mediawet. Vervolgens komt de structuur aan de orde. Daarna wordt er aandacht besteed aan adviesorganen en het Commissariaat voor de Media. Vervolgens het behandeling de splitsing van de NOS, de pers en het Europese toezicht. Tenslotte komt de verhouding met de Grondwet en deregulering aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1988
AA19880379

De SGP, subsidie en vrouwen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9493, LJN: BB9493, nr. 200609224/1 Kortmann gaat bij deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State in op een tweetal kwesties uit de SGP-zaak, te weten de de afstand van grondrechten en de subsidiëring van politieke partijen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2008
AA20080291

De slechte gedachte onderstreept het gelijk van het goede

Reactie op 'Staat dient op te treden tegen

J. Alsemgeest

Professor Willems concludeert in zijn artikel ‘Staat dient op te treden tegen “pedopartij ”’ dat ereen partijverbod moet komen op de Partij voor de Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD).In deze reactie wil ik een aantal kritische kanttekeningen plaatsen bij zijn juridische argumenten.Ik zal daarbij ingaan op het verschil tussen democratie en rechtsstaat, het Refah Partisi arrest van het EHRM en het boek Over vrijheid van John Stuart Mill. Ik wil benadrukken dat ik geen voorstander ben van de PNVD. De inspiratie om dit artikel te schrijven werd mij vooral ingegeven door het verschil van mening tussen mij en professor Willems. Ik ga dan ook vooral in op de juridischeargumenten die professor Willems gebruikt. (zie ook: EHRM 13-2-2003 Case of Refah Partisi (the Welfare Party) and others vs. Turkey).

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2007
AA20070765

De verkeerd uitgesneden legpuzzel

Het recht van ouderen op zorg kritisch bekeken

A.W. Huizer

In dit artikel wordt ingegaan op het zorgstelsel voor ouderen in 1988 en wordt besproken in hoeverre bejaarden recht hebben op zorg. Zo wordt de vraag gesteld of er als het ware een grondrecht bestaat waarin is neergelegd dat ouderen recht hebben op zorg. Dit recht was in 1988 niet gecodificeerd. De auteur pleit hiervoor en gaat vervolgens in op de rol van de overheid hierbij. Vervolgens komt aan de orde hoe de rechtsbetrekking tussen een oudere en een zorginstelling is.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880643

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

G. Mintjes

In dit artikel wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen besproken. De wet is na 21 jaar eindelijk tot stand gekomen en heeft in die tussentijd behoorlijk wat wijzigingen ondergaan ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp. In het artikel wordt met name ingegaan op: regeling van de interne rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen patiënt, de schadevergoedingsacties, de regeling betreffende het verlof en ontslag, de regeling van de positie van de patiënten in zwakzinnigeninrichtingen en verpleegtehuizen en de rechterlijke machtiging op eigen verzoek.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 1993
AA19930114

De Wet tijdelijk huisverbod

T.C. Borman, J.L.M. Janse

In dit artikel wordt ingegaan op op 1 januari 2009 in werking getreden 'Wet tijdelijk huisverbod' en een daarbij behorende AMvB. De wet ziet op de mogelijkheid om iemand die voor een ernstige dreiging van huiselijk geweld zorgt tijdelijk uit huis te plaatsen. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de wet. Vervolgens wordt er ingegaan op de criteria voor het opleggen van een huisverbod. Daarna komen de duur en strekking van het huisverbod aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op de rol van de burgemeester als openbare orde verantwoordelijke en de rol van het strafrecht en het mandaat aan de hulpofficier van justitie. Daarna wordt er in twee paragrafen ingegaan op andere procedureregels, rechterlijke toetsing en rechtsbijstand. Daarop volgend komen hulpverlening, opvang, kindermishandeling en grondrechten aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op de evaluatiemogelijkheid die de wet biedt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2009
AA20090060

Een on(t)roerende zaak

I. Meijer, J. Postma

Redactioneel artikel over de horizontale werking van grondrechten, i.c. discriminatieverbod, bij de verkoop van een huis. De redacteuren spreken de hoop uit dat hier meer duidelijkheid over ontstaat.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1993
AA19930713

European Fundamental Rights Cases 1970-2014

M.P. Beijer, J.H. Gerards, L.R. Glas

Post thumbnail

This compendium of European Fundamental Rights Cases contains a selection of landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice.

9789069165509 - 20-12-2014

Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?

A.J. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 6 augustus 1991 (mr. Blaauw wnd.), nr. S03.91.2465, AB 1992, nr. 52 (met nt. P.J. Boon) In deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State wordt ingegaan op het niet verlenen van een vergunning voor een bepaald gedeelte van een evangelisatiecampagne in Ede. De Afdeling overweegt dat daar er een grondrecht in het geding is, er zorgvuldig door het bestuursorgaan dient te worden afgewogen of het niet verlenen van de vergunning niet een al te zware belemmering van het uitoefenen van dit grondrecht is. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is en dat het gevaar voor de openbare orde zwaarder weegt dan het uitoefenen van het voornoemde grondrecht. In de noot wordt ingegaan op het feit dat het grondrecht niet benoemd wordt en of er grondrechten zijn die voorgaan op andere grondrechten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1992
AA19920610

Geeft Nederland juiste toepassing aan de beschermingsclausule bij het waarborgen van de vrijheid van godsdienst?

J. Bos

Nederlandse rechters en bestuursorganen lijken zich nauwelijks rekenschap te geven van de zogenaamde most-favoured-individual clause in mensenrechtenverdragen. Tot de toepassing van deze clausule zijn de Nederlandse rechters en bestuursorganen echter wel verplicht. In dit artikel wordt onderzocht of deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de bescherming van de godsdienstvrijheid in Nederland onder de maat is.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2007
AA20070727

Geen ‘demonische hypnoseshows’ in de gemeentelijke schouwburg van Rijssen: en de vrijheid van meningsuiting dan?

R. Neerhof

In dit artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij het verbieden van een hypnoseshow. Zie ook: HR 26 april 1996, NJ 1996, 728

Opinie | Amuse
September 2003
AA20030603

Resultaat 13–24 van de 68 resultaten wordt getoond