Resultaat 61–68 van de 68 resultaten wordt getoond

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

A.M. Klingenberg

Post thumbnail

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2017
AA20170020

Toga’s aan de kapstok!

A.Q.C. Tak

Post thumbnail

Het bestuursrecht wordt te formalistisch toegepast en er bestaat te weinig aandacht voor de vraag of besluiten en rechterlijke uitspraken wel rechtvaardig zijn. Rechters zonder zelfrespect of die weigeren kennis te nemen van de overdaad aan bewijs van hun collectieve falen horen hun toga aan de kapstok te hangen.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2015
AA20150659

Tussen Scyllii en Charybdii: terrorisme, rechtsbescherming en de verhouding tussen rechtsordes in Kadi

A. Cuyvers

Post thumbnail In dit artikel wordt het Kadi-arrest van het HvJEG (3 september 2008) besproken. In dit artikel wordt eerst de feitelijke en juridische context weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de verhouding tussen EU- en VN-recht en de positie van fundamentele rechten in die verhouding. Daarbij wordt ingegaan op enkele problematische punten in de uiteindelijke positie van het Hof waaronder de ‘Solange-val’. In §4 wordt vervolgens gekeken naar de gevolgen van het schenden van fundamentele rechten en het Kadi-arrest, waarna tot slot kort wordt ingegaan op de rechtsbasis en wordt geëindigd met een conclusie.

Verdieping | Studentartikel
Maart 2009
AA20090155

Verslag van het ronde-tafelgesprek in het kader van de Rode Draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’

De ontmoeting

P. van der Grinten, O. van Klinken, D. Pessers

Na een jaar lang alleen vrouwen aan het woord te hebben gelaten, wordt in deze laatste bijdrage van de Rode draad 1992 een verslag van een ronde-tafelgesprek tussen leden van beide seksen gegeven. Geprobeerd is om tot een fundamentele discussie te komen over de rol die het recht kan spelen bij het zoeken naar middelen om tot een grotere sociale rechtvaardigheid te komen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
December 1992
AA19920769

VVD-ministers schenden democratie en persvrijheid

J.W. Sap

De meimaand van het jaar 1997 zal de geschiedenis ingaan als een maand met de kenmerken van een schrikbewind. Twee eeuwen na Robespierre haalden aristocraten en massaslachtpartijen de voorpagina's van de kranten, met een Nederlands bewind dat lijnrecht tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat inging. Wat betekenen democratie en persvrijheid voor de ministers Dijkstal en Van Aartsen, beiden lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in de harde praktijk?

Opinie | Opiniërend artikel
September 1997
AA19970565

Werken op zondag

P.J. Boon

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 november 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB5311, AW 1993/234, NJB-katern 1995, p. 119 nr. 4 In deze uitspraak en de noot staat de botsing tussen werknemersplichten en het geweten van de werknemer centraal. I.c. gaat het om werken op zondag. In de noot worden meer voorbeelden gegeven van de problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1995
AA19950612

Wijziging Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten

C.J.G. van Olde Kalter

In dit artikel wordt ingegaan op de wijziging van de Ambtenarenwet 1929 waarbij er verschillende bepalingen zijn gewijzigd om op die manier de verwezenlijking van de grondrechten voor ambtenaren te vergroten. Waar deze voorheen waren vastgelegd in algemene regelingen kent deze waarborg nu een wettelijk kader. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, art. 125a Ambtenarenwet 1929 in het bijzonder, vrijheid van godsdienst, passief kiesrecht en privacy-bescherming.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1989
AA19890277

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

A. Snijder-Lobik, C. Tiel

Redactioneel artikel waarin ingegaan wordt op de misstanden in de gezondheidszorg, met name waar het de verhouding tussen het recht op zorg, zoals neergelegd in de AWBZ, en de financiering of capaciteit ervan betreft.

Opinie | Redactioneel
Mei 1990
AA19900266

Resultaat 61–68 van de 68 resultaten wordt getoond