Resultaat 49–60 van de 68 resultaten wordt getoond

Met andere ogen

De integratie van Vrouw en Recht in het Staats- en Bestuursrecht

A. van der Jagt

Artikel met een opiniërende inslag waarin wordt gepleit voor integratie van 'Vrouw en recht' in de rechtenstudie, met name in de vakken staats- en bestuursrecht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1995
AA19950581

Multicultiraliteit in Frankrijk: dwalen over maagdelijkheid

E.H. Hondius

In deze column van Hondius komt door een Frans voorbeeld aan de orde hoe grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, kunnen botsen met het burgerlijk recht. Hondius komt tot de conclusie dat dit in Nederland gevaarlijk is nu in Nederland wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden.

Opinie | Column
Oktober 2008
AA20080703

Naar een nieuwe Grondwet? + Een beetje wel, maar verder niet

C.A.J.M. Kortmann, H.R.B.M. Kummeling

In deze brief uit de schrijver zijn bezorgdheden over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de grondrechten van de europese burger. Zowel op het terrein van de informatietechnologie, als dat van het Europees recht ziet hij bedrijgingen en vraagt hij zich af of de grondrechten hun waarde zullen behouden. In het tweede artikel voorziet Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann de ingezonden brief van een repliek.

Rode draad | Milleniumrubriek
April 1999
AA19990233

Naar een schendbare Wet?

W. van Boven

Het zogenaamde Harmonisatiewet-vonnis van de president van de Haagse rechtbank van 11 augustus 1988 en het daarop betrekking hebbende arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989 zorgden voor veel beroering onder de staatsrechtsgeleerden. Een discussiepunt vormde de vraag of het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet (de rechter mag de wet in formele zin niet aan de Grondwet toetsen) nog wel diende te worden gehandhaafd. Er heeft zich de laatste jaren een aantal juridische en politieke ontwikkelingen voorgedaan die de onschendbaarheid van de wet niet meer zo vanzelfsprekend maken.

Verdieping | Studentartikel
Maart 1990
AA19900143

Nawoord op bovenstaande reactie

I. Meijer, J. Postma

Kort nawoord bij een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1994
AA19940017

Nawoord op bovenstaande reactie

J. Willems

Willems vindt dat een partij die de democratische vrijheid misbruikt, verboden moet worden omdat deze inbreuk maakt op fundamentele rechten. Willems gaat daarbij in op democratie, rechtsstaat en mensenrechten, Europese jurisprudentie en filosofie over vrijheden.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2007
AA20070767

Positieve discriminatie

P.J. Boon

Supreme Court of the United States of America 12 juni 1995, NJB 1995 pp. 980-982 Uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over positieve discriminatie waarbij meerdere amendementen van de Amerikaanse Grondwet aan de orde komen. In de noot wordt dieper ingegaan op deze problematiek die de betekenis van de Amerikaanse Constitutie wijzigen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1995
AA19950896

Privacybescherming en ‘Caller ID’

A.C.M. Nugter

Dit artikel handelt over ‘Caller ID’, een nieuwe ontwikkeling is telefoons. Deze extra faciliteit houdt in dat degene die wordt gebeld op zijn toestel het nummer ziet verschijnen van degene die hem belt. Een ongecensureerde invoering van van Caller ID kan op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy in het telefoonverkeer. In dit artikel wil ik met name aandacht schenken aan de relatie Caller ID - privacybescherming. Daartoe wordt in dit artikel allereerst nader omschreven wat Caller ID nu eigenlijk inhoudt en wat de introductie van deze techniek betekent voor de privacy van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de Verenigde Staten en in Frankrijk met deze problematiek wordt omgegaan. Daarna worden de mogelijkheden tot bescherming naar huidig Nederlands recht besproken. Tot slot komt een recent verschenen Ontwerp Richtlijn van de EEG aan de orde.

Opinie | Column
December 1990
AA19900945

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

A.J.P. Schild

Post thumbnail Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2013
AA20130510

Redelijke grondwetinterpretatie?

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 16 februari 1989, ECLI:NL:RVS:1989:AH2643, nr. R03.89.0185/S29, AB 1990, nr. 9 met nt. P.J. Boon (Evangeliegemeente De Deur) Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarin de beperking van de belijdenisvrijheid (godsdienstvrijheid) door gemeentelijke regels centraal staat. In de noot wordt in gegaan op de invloed van art. 6 Grondwet en de specifieke regels om inbreuk te maken op de vrijheid van godsdienst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1990
AA19900398

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel wordt een oproep gedaan om een brief te sturen naar de Servische regering als reactie op de dood van een Albanese advocaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 1992
AA19920100

Sta op en maak revolutie!

Interview met prof.mr. C.A.J.M. Kortmann

A. Kristic, R.J.B. Schutgens

Post thumbnail Interview met prof. mr. C.A.J.M. Kortmann die eind februari 2009 met emeritaat ging. In het artikel wordt ingegaan op het leven, staatsrechtelijke veranderingen en stommiteiten in Den Haag. De invloed van andere wetenschappen op de juristerij, het staatsrecht en de politiek. Ook komt aan de orde in hoeverre studenten zijn veranderd.

Verdieping | Interview
Maart 2009
AA20090196

Resultaat 49–60 van de 68 resultaten wordt getoond