formele rechtskracht

Toont alle 11 resultaten

Burgerlijke rechter of bestuursrechter? Succes is een keuze

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

In dit redactioneel wordt het arrest Groningen/Raatgever besproken, waar de Hoge Raad het beginsel van de formele rechtskracht, de burgerlijke rechter moet uitgaan van de juistheid van een besluit wanneer dit met voldoende waarborgen is omkleed, lijkt te verlaten.

Opinie | Redactioneel
maart 2000
AA20000135

Een onverschoonbare termijnoverschrijding in Enschede

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2069, nr. 200002411/1, AB 2001, 215 m.nt. FM en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2070, nr. 200002413/1, JB 2001, 106 m.nt. A.R. Neerhof In deze noot bij de uitspraak rondom SE Fireworks wordt ingegaan op al dan niet verschoonbare termijnoverschrijding bij het instellen van beroep, ontwerp-besluiten en de bekendmaking daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2001
AA20010905

december 1988

Katern 29: Administratief recht

H. Bolt

maart 2002

Katern 82: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 2005

Katern 96: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 56

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 56

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 95

associatie EEG-Turkije: formele rechtskracht, legale arbeid en fraude

Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?

P.A. Fruytier

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.

Opinie | Redactioneel
oktober 2007
AA20070723

Spontane vernietiging van bouwvergunningen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, nrs. 200106021/1 en 200201516/1, AB 2003, 1 en 2 m.nt. dG. Spontane vernietiging bouwvergunning, verlening bouwvergunning in strijd met de wet; toetsing aan criteria voor hanteren vernietigingsbevoegdheid; wetenschap bij bouwer van onrechtmatige vergunningverlening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030196

Vergoeding van personenschade en het EVRM

J.M. Beer

Vergoeding van personenschade en mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waakt over de kwaliteit van het schadevergoedingsrecht in de EVRM-verdragsstaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060259

Toont alle 11 resultaten