derdenbescherming

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond

‘Knap lastig, lastig knap’ – prof.mr. Jannes Eggens (1891-1964)

T.E. Booms

Post thumbnail ‘Meijers en Scholten worden door velen als de grootste civilisten van de twintigste eeuw beschouwd. Vraagt men naar de drie grootsten, dan wordt de naam van Eggens vaak aan dit tweetal toegevoegd’, schreef Ewoud Hondius in 1987. Maar wie was die Eggens dan? Tom Booms geeft een overzicht van de persoon en zijn werk.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2014
AA20140393

Artikel 3:86 BW en de legitimatieleer

E.F. Verheul

Post thumbnail

Algemeen wordt aangenomen dat in artikel 3:86 BW de zogenoemde legitimatieleer van Scholten is gecodificeerd: de door de vervreemder uitgeoefende feitelijke macht over de zaak schept een vermoeden dat hij eigenaar is en de verkrijger te goeder trouw die daar op afgaat, wordt beschermd als de vervreemder niet beschikkingsbevoegd blijkt te zijn. In dit artikel wordt daarentegen betoogd dat de wet niet zozeer rechtsgevolgen verbindt aan feitelijke macht aan de zijde van de vervreemder, maar aan de door de verkrijger verworven feitelijke macht.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2016
AA20160590

Beantwoording rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht en dan meer in het bijzonder overdracht, hypotheekrecht en derdenbescherming.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1994
AA19940248

Beantwoording rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij ook een Europese dimensie meespeelt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1997
AA19970055

Centraal Beheer-Gritter

J. Hijma

Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14137, ECLI:NL:HR:1991:ZC0117, RvdW 1991, 37 (Centraal Beheer/Gritter) Arrest en annotatie over een zaak die leidde tot een revindictatievordering. De Hoge Raad oordeelt, met verwijzing naar de derdenbeschermingsregeling in art. 3:86 lid 3 BW, dat voor bescherming door dit artikel en art. 2014 lid 2 (oud) BW niet doorkruist wordt indien de eigenaar met onachtzaamheid handelt en op die grond bescherming ontbeert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911128

De Bruijn’s voerbonen

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 april 1988, nr. 13161, ECLI:NL:HR:1988:AD0300, RvdW 1988, 84 Arrest van de Hoge Raad met daarbij behorende noot over de bescherming van een verkrijger van een goed te goeder trouw tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. Daarbij speelt ook nog de cessie van de vorderingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1988
AA19880862

De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW

A.F. Salomons

In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910830

De tweedehands Volvo

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 7 oktober 2005, nr. C04/204HR, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, RvdW 2005, 112 (Coppes/Van de Kolk) Coppens levert een auto aan Diepeveen, onder een zogenaamde collegiale verkoop, en Diepeveen verkoopt en levert de auto door aan Van de Kolk, welke de auto aan Diepeveen betaalt. Diepeveen kan niet langer aan zijn schulden voldoen en nu wil Coppens van Van de Kolk de auto opvorderen, primair obv. beschikkingsonbevoegdheid van Diepeveen en subsidiair op basis van het Recht van reclame. De rechtsvraag was nu of Van de Kolk kon worden aangemerkt als te goeder trouw. Zie ook het arrest Apon/Bisterbosch.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060288

Een vroegere overdracht

S.E. Bartels, V. Tweehuysen

Academisch onderwijs is niet alleen het overbrengen van kennis die de docent al heeft en die de student nog moet vergaren. Docenten moeten studenten aan het denken zetten, vragen stellen zonder meteen het antwoord te geven en vragen durven stellen waarop zij zelf het antwoord niet weten. Geregeld komt het voor dat tijdens het (voorbereiden van het) onderwijs een vraag rijst waarover de bij het vak betrokken docenten nog niet eerder nadachten. Zo verging het ons bij het onderwijs over derdenbescherming in het kader van het derdejaarsvak Burgerlijk Recht I (goederenrecht). De vraag die aan de orde was: wat is een ‘ongeldige vroegere overdracht’ in de zin van artikel 3:88 BW? We bespreken deze vraag aan de hand van twee casus, waarvan wij ons afvragen of zij tot toepasselijkheid van artikel 3:88 BW zouden kunnen leiden.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2011
AA20110367

Goede trouw bij de koop van kunstvoorwerpen

L.P.W. van Vliet

Post thumbnail Wanneer de koper van een kunstvoorwerp te goeder trouw heeft gekocht van een beschikkingsonbevoegde, kan de koper wellicht beschermd worden door artikel 3:86 BW. De vraag rijst dan hoe de rechter de maatstaf van goede trouw zal toepassen gezien de bijzondere aard van de transactie. Met een analyse van Nederlandse, Duitse en Italiaanse rechtspraak zal worden bekeken hoe de norm wordt ingevuld. Daarbij komt ook het beleid aan de orde van de Restitutiecommissie, die advies uitbrengt over goederen waarvan de eigenaar het bezit heeft verloren tijdens het nazi-bewind.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230520

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Goederenrecht in de Europese Unie

S.E. Bartels, G.R. de Groot

De goederenrechtelijke stelsels van de Lid-Staten van de Europese Unie vertonen aanzienlijke onderlinge verschillen. Dit kan het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal nadelig beïnvloeden. Daarom is op onderdelen communautair ingrijpen geboden. In deze bijdrage wordt een drietal goederenrechtelijke onderwerpen belicht die mogelijk geraakt zullen worden door Europese regelgeving: zekerheidsrechten, genotsrechten, alsmede bescherming van derden te goeder trouw en verkrijgende verjaring. Alvorens echter tot normstelling over te gaan, dient zorgvuldig rechtsvergelijkend onderzoek te worden verricht.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940321

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond