Resultaat 25–36 van de 49 resultaten wordt getoond

Het recht van vereniging en de ‘anti-democratische’ organisatie

B. Oosting

Na alle commotie rond de opvoering van Fassbinders vermeende antisemitische toneelstuk 'Het vuil, de stad en de dood' zijn de extremistische 'anti-democratische' groeperingen weer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.Hierdoor kwam de vraag naar de mogelijkheden tot juridische bestrijding van dergelijke organisaties prominent in beeld. Het meest geëigende instrument dat het Nederlandse recht kent is de beperking van het in de Grondwet neergelegde recht van vereniging door de artikelen 15 en 16 boek 2 BW. Door middel van deze artikelen kunnen organisaties verboden worden verklaard en/of worden ontbonden. In dit artikel volgt een beschouwing over de vraag of een democratie zich mag verweren tegen 'anti-democratische' organisaties en, zo ja, hoe ver men hierin mag gaan.Hierbij zal tevens het wetsontwerp verboden rechtspersonen, waarvan de parlementaire behandeling (1988) inmiddels is gevorderd tot en met het voorlopig verslag Eerste Kamer, aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1988
AA19880359

Hoe democratisch kan het recht eigenlijk zijn?

N. de Boer, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de theorie van de machtenscheiding. De redacteuren komen tot de conclusie, naar verwijzing naar de rechtsfilosofen Dworkin en Hart dat rechtsvorming niet meer enkel aan de democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordiging toekomt, maar ook aan de rechter die in verschillende zaken beslist waarin de wet onduidelijk is.

Opinie | Redactioneel
Juni 2008
AA20080407

Hoofddoekjes als bedreiging voor de democratie

H. Gommer

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kwam op basis van een toetsing van de seculiere democratie aan de mensenrechten tot een politieke uitspraak waar het ging om een verbod op hoofddoekjes. Niet de wet werd getoetst, maar de wenselijkheid van een repressief systeem in het geval van een jonge democratie. De vraag naar de relatie tussen sharia en mensenrechten blijkt ons westerse systeem een spiegel voor te houden. Een dialoog zal dus nog veel nieuwe inzichten kunnen opleveren. Omdat we in Nederland een open democratie hebben, is het maar zeer de vraag of een verbod hier nodig is om de rechtsstaat te beschermen. Vermoedelijk geldt juist het tegendeel. Vegl: Leyla sahin v. Turkey EHRM 10 november 2004 Vegl: Refah Partisi and others v. Turkey EHRM 13 februari 2003

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2007
AA20070496

Internet en democratie

Droom, werkelijkheid en een enkele nachtmerrie

K.L.K. Brants

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op de werking van democratie, burgerinitiatieven, journalistiek, grondrechten en de participatie van burgers in het publieke domein.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080524

September 1989

Katern 32: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Maart 1992

Katern 42: Europees recht

- UL Europa Instituut

Juni 1992

Katern 43: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Kiezen of delen: moet de opkomstplicht weer worden ingevoerd?

M. Bootsman, R.Th. Mirck

Redactioneel artikel over de in Nederland niet-bestaande opkomstplicht bij verkiezingen. De redactieleden analyseren de argumenten die in 1966 werden gebruikt voor afschaffing van de opkomstplicht en constateren dat een aantal, met name de praktische argumenten, thans niet meer opgaan.

Opinie | Redactioneel
Juni 1990
AA19900364

Meedoen is belangrijker dan winnen

Hoe een inclusieve conceptie van ‘democratie’ kan worden ingezet ter versterking van de weerbare democratie

Y. Tamis

Post thumbnail In dit artikel worden verschillende democratieconcepties onderzocht, waaronder Rijpkema’s conceptie van democratie als zelfcorrectie en Hendersons op agonisme gestoelde benadering van democratie.De auteur komt uiteindelijk tot een conceptie van democratie als inclusieve, zichzelf corrigerende staatsvorm.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2020
AA20200441

Ministeriële verantwoordelijkheid

R. de Lange

In een goed functionerende democratie zijn er grenzen gesteld aan de macht van de machthebbers. In Nederland is dit ook zeker zo en een van deze grenzen, ministeriële verantwoordelijkheid wordt in onderstaand artikel besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
November 1999
AA19990809

Naar een gemengd kiesstelsel: versterking van de parlementaire democratie?

P.P.T. Bovend'Eert

Een uiteenzetting over de mogelijkheden van een nieuw kiesstelsel.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
Juli 2004
AA20040518

Naar een nieuw kiesstelsel?

J.A. van Schagen

Het merendeel van de inwoners van Nederland mag in deze maanden weer twee keer naar de stembus om zijn stem uit te brengen. Op het moment van schrijven van deze bijdrage, eind februari, schommelen de peilingen nog sterk en beloven het spannende verkiezingen te worden met een voor Nederland unieke zetelwinst voor een partij, waarvan twee maanden voor de verkiezingen alleen nog maar de lijsttrekker bekend is. Als de Lijst Pim Fortuyn inderdaad het aantal zetels haalt dat in de peilingen wordt voorspeld, dan zijn de personen die op die lijst verkozen worden met recht niet meer dan de slippendragers van de lijsttrekker. Een rechtstreekse kiezerslegitimatie voor de betreffende personen ontbreekt. Het is dit kenmerk van het Nederlandse kiesstelsel dat al een aantal jaren ter discussie staat.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2002
AA20020326

Resultaat 25–36 van de 49 resultaten wordt getoond