Resultaat 37–48 van de 55 resultaten wordt getoond

Ministeriële verantwoordelijkheid

R. de Lange

In een goed functionerende democratie zijn er grenzen gesteld aan de macht van de machthebbers. In Nederland is dit ook zeker zo en een van deze grenzen, ministeriële verantwoordelijkheid wordt in onderstaand artikel besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1999
AA19990809

Naar een gemengd kiesstelsel: versterking van de parlementaire democratie?

P.P.T. Bovend'Eert

Een uiteenzetting over de mogelijkheden van een nieuw kiesstelsel.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040518

Naar een nieuw kiesstelsel?

J.A. van Schagen

Het merendeel van de inwoners van Nederland mag in deze maanden weer twee keer naar de stembus om zijn stem uit te brengen. Op het moment van schrijven van deze bijdrage, eind februari, schommelen de peilingen nog sterk en beloven het spannende verkiezingen te worden met een voor Nederland unieke zetelwinst voor een partij, waarvan twee maanden voor de verkiezingen alleen nog maar de lijsttrekker bekend is. Als de Lijst Pim Fortuyn inderdaad het aantal zetels haalt dat in de peilingen wordt voorspeld, dan zijn de personen die op die lijst verkozen worden met recht niet meer dan de slippendragers van de lijsttrekker. Een rechtstreekse kiezerslegitimatie voor de betreffende personen ontbreekt. Het is dit kenmerk van het Nederlandse kiesstelsel dat al een aantal jaren ter discussie staat.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2002
AA20020326

Nawoord op bovenstaande reactie

J. Willems

Willems vindt dat een partij die de democratische vrijheid misbruikt, verboden moet worden omdat deze inbreuk maakt op fundamentele rechten. Willems gaat daarbij in op democratie, rechtsstaat en mensenrechten, Europese jurisprudentie en filosofie over vrijheden.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2007
AA20070767

Ons milieuplan is ambitieus, maar de toestand van ons milieu rechtvaardigt dat ook!

Interview met minister J.G.M. Alders

R. Glas, K. Vos

Johannes Gerardus Maria Alders werd op 17 december 1952 te Nijmegen geboren. Na twee jaar lyceum bezocht hij de lagere detailhandelsschool. Van 1975 tot 1982 was Hans Alders ambtelijk secretaris van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Nijmegen en hij was van 1978 tot 1982 tevens voorzitter van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland. In 1982 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij werd op 7 november 1989 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het derde Kabinet-Lubbers. In het kader van de Rode draad 'Milieurecht' een interview. Naar voren komen onder meer hoe het milieuvraagstuk in een parlementaire democratie adequaat aangepakt kan worden, deregulering en decentralisatie, de verhouding tussen de integrale milieuvergunning (IMV) en de vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). Daarnaast komt de in ontwikkeling zijnde Awb ter sprake, evenals kostenverhaal op vervuilers en een mogelijk milieuwaarborgfonds. Ten slotte komen financiële instrumenten als verhandelbare emissierechten en Europese milieurichtlijnen ter sprake.

Overig | Rode draad | Milieurecht | Verdieping | Interview
december 1990
AA19900938

Onze rechtsstaat op de schaal van erg

N. Doornbos

Post thumbnail

Er wordt heel wat geklaagd over de staat van de rechtsstaat. Maar hoe erg is het daarmee nou eigenlijk gesteld? Dat hangt af van welk rechtsstaatbegrip als uitgangspunt wordt genomen. De auteur pleit ervoor om discussies over de rechtsstaat te beperken tot de kern van het rechtsstaatbegrip, zodat de – terecht geuite – kritiek ook in de toekomst gehoord wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150106

Over regels voor het samenspel tussen overheid en belangenbehartigers

Waarom effectieve lobbywetgeving meer is dan transparantie en integriteit

C.H.J.M. Braun, B. Fraussen

Post thumbnail Belangenvertegenwoordiging is een proces van maatschappelijke belangenbehartiging en een responsief openbaar bestuur. Beide elementen zijn met elkaar verweven en geven belangenvertegenwoordiging in een parlementaire democratie vorm. Dit leidt tot een complex samenspel waarbij beleidsmakers en belangenbehartigers wederzijdse verantwoordelijkheden hebben. Wet- en regelgeving kan alleen effectief zijn als het gebaseerd is op dit complexe samenspel en een expliciete keuze voor een of meerdere van de daaruit vloeiende grondslagen: gelijk speelveld, transparantie, responsiviteit en verantwoording.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230332

Rechters in oorlogstijd

N.J.H. Huls

Post thumbnail In dit rechtssociologische artikel wordt eerst een beschrijving gegeven van de inhoud van de film 'Judgment at Nuremberg' waarin de vervolging van vier rechters van Nazi-Duitsland centraal staat. Volgens Huls is de film een belangrijke spiegel als er gekeken moet worden naar de huidige berechting van oorlogsmisdadigers. De auteur maakt tevens een vergelijking met de Nederlandse vreemdelingenrechtspraak en constateert dat er sinds 11 september 2001 een verslapping van de democratische waarborgen hierbij is.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090333

referendumland voor of tegen?

J. Paulussen, J. Tupamahu

Dit redactioneel behandelt het fenomeen van een referendum. Willen we in Nederland dit fenomeen wel?

Opinie | Redactioneel
april 2002
AA20020217

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? (Digitaal boek)

Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving

B.C. Labuschagne

Post thumbnail Nu de secularisering in feite 'voltooid' is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

9789069165264 - 14-01-2005

Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving

M. Ramlal

Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140634

Tweede Kamer, tweede keus?

T. Bertens, J. Tupamahu

In dit redactioneel vraagt de auteur zich af of er geen sprake van kiezersbedrog is nu er zoveel bekende politici na te zijn verkozen in de tweede kamer met vele voorkeurstemmen hun zetel opgeven en afstaan aan de partij waarvan ze lid zijn.

Opinie | Redactioneel
oktober 2002
AA20020715

Resultaat 37–48 van de 55 resultaten wordt getoond