Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Consequenties van controle

, M.L.M. Hertogh

Het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman kan niet alleen gevolgen hebben voor de individuele burger, maar ook voor het openbaar bestuur. Bij twee bestuursorganen in het bestuurlijk bestluitvormingsproces in reactie op hun uitspraken en rapporten in kaart gebracht en geannalyseerd. Hieruit blijkt dat de doorwerking van het oordeel van de rechter en de ombudsman in het bestuursoptreden niet wordt bepaald door de rechtskracht van hun uitspraken, maar door hun repressieve en reflexieve controlestijl.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 1998
AA19980336

De Europol-Overeenkomst

J.A.B. Janus

Beschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden die voortvloeien uit de oprichting van Europol en die in ieder verdragsluitende partij ingevoerd dienen te worden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1998
AA19980597

De geheime dienst gecontroleerd

E.R. Muller

Post thumbnail In dit artikel gaat de auteur in op welke wijze de controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten geregeld is en hoe deze in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt. De auteur gaat daarbij met name in op de AIVD. Na de inleiding beschrijft de auteur de taken en bevoegdheden van de AIVD. Vervolgens stelt de auteur de uitgangspunten voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals legitimiteit en gescheiden inlichtingen- en opsporingsdiensten. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de sturing en controle. Hierbij komt de controle door het parlement, maar ook de Commissie van Toezicht aan bod. Tenslotte geeft de auteur, die eerder al op dit onderwerp promoveerde, een aantal aandachtspunten weer.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090223

Dissenting opinions

G.T.M.J. Raaijmakers

In dit redactionele artikel wordt door een redacteur ingegaan op de roep om dissenting en concurring opinions te introduceren in Nederland met het argument dat deze de rechtsvorming en rechtsontwikkeling helpen. De redacteur geeft voor en tegen argumenten en komt tot een afwijzende conclusie wat betreft invoering van de dissenting opinion.

Opinie | Redactioneel
januari 1993
AA19930004

Driemaal Openbaarheid

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 7 juli 1995, nr. R01.93.0067 (mrs. Cleton, Lauwaars en Hoekstra), Bijlage NJB 1995 Raad van State nr. 34 (Metten/Minister van Financiën); idem 23 augustus 1995, nr. RO 1.92.0036 (mrs. Van der Does, Hammerstein-Schoonderwoerd en Van der Burg), idem nr. 39 (Oltmans/Minister van Binnenlandse Zaken) en idem 28 augustus 1995, nr. HOI.95.0036 (mrs. Boukema, Ligtelijn-van Bilderbeek en Loeb), idem nr. 36, Giebbels in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Breda in het geschil tussen appellant en de Staatssecretaris van OCW. Binnen een korte tijd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak drie uitspraken gedaan over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) die allen de landelijke pers hebben gehaald en allen principiële aspecten vertonen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960041

Het prijskaartje aan de Eerste Kamer

M.M. Dolman, B. Emmerig

Redactioneel artikel waarbij aan de hand van de invoering van de wet over het SOFI-nummer en de wet over de opvang van asielzoekers op Schiphol (wijziging Vreemdelingenwet) de verhoudingen tussen regering en parlement blootleggen.

Opinie | Redactioneel
maart 1989
AA19890174

juni 2000

Katern 75: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Rechtsvraag (182) Fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Rechtsvraag betreffende het fiscaal strafprocesrecht. Bij beantwoording van de casus dienen onder anderen de leerstukken van détournement de pouvoir, het pressieverbod, ontvankelijkheid van het OM en het nemo debet bis vexari-beginsel.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1989
AA19890066

Trots op Nederland

Rechtsvraag (336) Erfrecht

F.J. Fernhout

Rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2008
AA20080674

Trots op Nederland

Beantwoording rechtsvraag (336) erfrecht

F.J. Fernhout

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2009
AA20090136

Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen

J.B. Wezeman

In dit artikel gaat Wezeman in op het wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de interne verhoudingen binnen bestuur en toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) bij een besloten of naamloze vennootschap. In de toekomst, als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, is het voor een vennootschap mogelijk om voor een monitisch (one-tier) of dualistisch (two-tier) bestuursmodel te kiezen. In dit artikel wordt in grote lijnen het wetsvoorstel besproken. Aan de orde komen de introductie van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Ook wordt de herziening van de tegenstrijdig belang regeling besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2009
AA20090110

Waar gaat het met de kabinetsformatie heen? Een reprise

M. Farkas

In Nederland wordt al bijna dertig jaar gediscussieerd en gerapporteerd over de kabinetsformatie. Nog recentelijk is een rapport verschenen waarin 'nieuwe' voorstellen worden gedaan ten aanzien van de kabinetsformatie, het rapport van de Commissie-De Koning. Eén van de adviezen van deze commissie is om — na verkiezingen — géén informateur meer te benoemen. Een terecht advies, want in de loop van de jaren tachtig is de informateur steeds meer zijn stempel gaan drukken op het formatieproces, terwijl de politieke verantwoording voor zijn arbeid zowel gebrekkig als paradoxaal te noemen is.

Verdieping | Studentartikel
juli 1993
AA19930533

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond