Toont alle 12 resultaten

Beginsel en Tegenbeginsel in het Recht

J.C.M. Leijten

In dit artikel wordt aan de hand van het beginsel van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, voorheen goede trouw geheten, ingegaan op de begrippen beginsel en tegenbeginsel. Er wordt ingegaan op de gebondenheid aan wet en overeenkomsten en de mogelijkheden om daar onder omstandigheden van af te wijken.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910723

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

De invloed van de redelijkheid en billijkheid op erfdienstbaarheden

W. Gunther

Het beginsel van redelijkheid en billijkheid is in zijn algemeenheid voor ons huidige privaatrecht slechtsopgenomen voor het verbintenissenrecht. Toch lijkt het beginsel ook van belang te zijn voor het goederenrecht. Zo zijn er enkele goederenrechtelijke wetsartikelen waarin de term ‘redelijkheid en billijkheid’ expliciet voorkomt. In dit artikel zal worden bekeken op welke andere wijzen en in welke mate redelijkheid en billijkheid van invloed kunnen zijn op de goederenrechtelijke rechtsfiguur van erfdienstbaarheid. Enige uitspraken van de Hoge Raad zullen aan bod komen.

Verdieping | Studentartikel
september 1998
AA19980742

De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW

A.F. Salomons

In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910830

Een kat- en muisspel rond een economietentamen

J.M.E. Derks

In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1990
AA19900372

Ingrid Kolkman

J. Hijma

Hoge Raad 1 juni 1990, nr. ZW 1987/101, ECLI:NL:CRVB:1989:AK8854 De Hoge Raad casseert in dit arrest de uitspraak van het hof in een zaak waarbij het gaat om verkeersaansprakelijkheid na een aanrijding van een kind jonger dan 14 jaar door een automobilist. De Hoge Raad oordeelt dat de automobilist in deze gevallen altijd voor de volledige schade aansprakelijk is tenzij het schade lijdende kind heeft gehandeld met opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In de noot wordt dieper op het systeem van art. 31 WVW (oud) ingegaan en een onderscheid gemaakt tussen overmacht, eigen schuld en de billijkheidscorrectie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910064

maart 2004

Katern 90: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Marloes de Vos (Klaverblad-IZA)

J. Hijma

Hoge Raad 2 juni 1995, nr. 15665, ECLI:NL:HR:1995:ZC1740, RvdW 1995, 118 C (Klaverblad/IZA) In het verkeersaansprakelijkheidsrecht heersen verschillende aansprakelijkheden onder andere afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer indien dit een fietser of voetganger is. In dit arrest is aan de orde in hoeverre een verzekeraar dezelfde voordelen kent die de Hoge Raad aan de directe slachtoffers heeft toegekend. De Hoge Raad ziet geen verschil tussen de 50% en 100%-regel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960035

Ontslag: handdruk verplicht

P.F. van der Heijden

Na de beschrijving van een casus waarbij een ontslagen werknemer na een ontslagvergunning te rade gaat bij de kantonrechter alwaar deze ontslagen werknemer een ontslagvergoeding verkrijgt wegens onredelijkheid van het ontslag gaat de schrijver in op de wenselijkheid van zulke ontslagvergoedingen bij niet verwijtbare werknemers die ontslagen worden. De auteur gaat daarbij ook in op de inrichting van het Nederlandse ontslagrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1996
AA19960688

Ontvanger/Hamm q.q.

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 16400, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419 (Ontvanger/Hamm q.q.) De Hoge Raad heeft in dit arrest degene die een onverschuldigde betaling doet aan een in staat van faillissement zijnde boedel willen beschermen. Hoewel het resultaat niet tot gehele ontevredenheid lijdt, is annotator niet geheel tevreden met de redenatie van de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990564

Plas Valburg

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150072

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

P.S. Bakker

Post thumbnail Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2013
AA20130409

Toont alle 12 resultaten