bewijsmiddel

Toont alle 9 resultaten

(On)rechtmatigheid en (on)betrouwbaarheid van daderidentificaties door ooggetuigen

M.J. Borgers

In de literatuur is aangegeven dat identificaties van verdachten door ooggetuigen soms volstrekt onbetrouwbaar zijn. In de praktijk echter worden deze identificaties zonder scrupules gebezigd als bewijs. Werpt de verdediging een verweer op tegen het gebruik van de resultaten van deze identificaties voor het bewijs, dan kan de rechter dit verweer veelal verwerpen zonder nadere motivering. In dit artikel wordt onderzocht hoe de rechter dient om te gaan met verweren ten aanzien van identificaties door ooggetuigen.

Verdieping | Studentartikel
maart 1995
AA19950177

De RaRa-zaak: nederlaag?

F. Janssens

Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1989
AA19890186

Deepfake en bewijsrisico in de civiele procedure

W.D.H. Asser

Post thumbnail Deepfake betreft meestal een bestaand filmpje dat is bewerkt met een algoritme, waardoor een persoon in het filmpje door een andere persoon wordt vervangen of iets anders doet of zegt dan in het oorspronkelijke filmpje. Deze amuse gaat over deepfake in bewijsmiddelen in een civiele procedure gericht op beïnvloeding van het oordeel van de rechter.

Opinie | Amuse
oktober 2021
AA20210886

Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans

J.R. Sijmonsma

Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2021
AA20210926

Het recht getuigen in strafzaken te ondervragen anno 2017

B. de Wilde

Post thumbnail

De verdediging in een strafzaak heeft het recht getuigen te ondervragen. Dit recht kan echter niet altijd effectief worden uitgeoefend. Wanneer dat niet mogelijk is geweest, leidt het gebruik van de getuigenverklaring voor het bewijs mogelijk tot schending van het ondervragingsrecht. In dit artikel wordt beschreven op welke manier kan worden bepaald of dat het geval is.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2017
AA20170777

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

L. Stevens

Hoge Raad 29 september 2015, nr. 13/04497, ECLI:NL:HR:2015:2842

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160281

Het wetsvoorstel over het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden: geen eindspel, maar een tussenstand

J. Ekelmans

Bescheiden – fysiek en digitaal – zijn aannemelijk het belangrijkste bewijsmiddel in civiele procedures. De regeling van de exhibitieplicht, de aanspraak op bescheiden, in art. 843a Rv is dan ook core business voor het procesrecht. Jan Ekelmans bespreekt in dit artikel de ontwikkeling van de exhibitieplicht tot dusverre, het eind 2010 door het ministerie ter consultatie voorgelegde wetsontwerp én de mogelijkheden om dat wetsontwerp te verbeteren.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2011
AA20110346

Onrechtmatig verkregen bewijs in belastingzaken

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 1 juli 1992, nr. 26331, ECLI:NL:HR:1992:ZC5028, BNB 1992/306 Uitspraak van de Hoge Raad in een belastingrecht zaak waarbij strafvorderlijke elementen een rol spelen. De Hoge Raad geeft de volgende rechtsregel: Er bestaat geen rechtsregel die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen voor het vaststellen van de uit de wet voortvloeiende belastingschuld en het opleggen van een verhoging. De inspecteur wordt in dat gebruik beperkt door algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930137

Studies of the science of evidence in legal education

D.A. Schum

Post thumbnail In dit Engelstalige artikel gaat de auteur in op de noodzaak en het belang van bewijs en bewijsgaring. In het artikel wordt aan de hand van voorbeelden in gegaan op 'proof' en 'evidence' en de geoorloofdheid ervan.

Verdieping | Studentartikel
januari 2009
AA20090068

Toont alle 9 resultaten