Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij de vraag gesteld werd wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1988
AA19880338

Beantwoording rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij aan de orde komt wat de gevolgen zijn van een overdracht van de aandelen in een BV aan een NV voor de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1992
AA19920052

Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816 Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2009
AA20090116

De Conservatrix-casus: pionieren met resolutie

J. Altunian, F.L.P. Vulto

Post thumbnail Dit artikel is gewijd aan het faillissement van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. In dit artikel ontleden de auteurs de spraakmakende Conservatrix-casus en wordt onderzocht hoe de afwikkelingsinstrumenten van De Nederlandsche Bank N.V. in een faillissement van een levensverzekeraar werken. In hoeverre bieden de ruime kaders waarbinnen de rol van De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder wordt vormgegeven, houvast en welke lering kan getrokken worden uit deze in het oog springende casus?

Verdieping | Studentartikel
november 2022
AA20220841

De hypotheek op een onverdeeld aandeel in een goed uit een nalatenschap

ofwel labeo versus trebatius

W. van Hemel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheid om een aandeel in een goed in de nalatenschap te bezwaren met een recht van hypotheek. Waar hierbij onder het oude recht nog wel een regel van terugwerkende kracht gold, is dat in het NBW niet meer het geval. In dit artikel wordt daar een verklaring voor gegeven waarbij ook het Romeinse recht wordt betrokken.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910958

De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling

T.D.J. Oosterink

Post thumbnail De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling is ongeldig. De vraag hoe deze ongeldigheid dogmatisch moet worden verklaard, wordt in de literatuur verschillend beantwoord. De enige juiste verklaring volgt uit de aard van het aandeel zelf.

Verdieping | Studentartikel
maart 2013
AA20130187

De turbo-BV

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 10 maart 1993, nr. 28.327, ECLI:NL:HR:1993:ZC5288, BNB 1993/143 (De Turbo-BV) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over de activiteiten van een BV die een waardestijging van de aandelen met zich meebrengen en hoe opbrengsten hieruit dienen te worden belast. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'Indien een nieuwe aandeelhouder van een BV door het starten van nieuwe activiteiten in deze BV een waardestijging bewerkstelligt van de door hem ver beneden de nominale waarde gekochte aandelen en van een bij aankoop onvolwaardige vordering op deze BV, vormt het aldus verkregen voordeel geen inkomsten uit arbeid, zelfs niet als de arbeid ten behoeve van de BV zonder arbeidsbeloning is geschied'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930738

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

C.D.J. Bulten, C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de VOC die bekend staat als de eerste Nederlande kapitaalvennootschap; de voorloper van de huidige N.V. In het artikel wordt ingegaan op de zeggenschapsstructuur, bevoegdheden en aansprakelijkheidbeperkingen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090339

Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta

M.J. Kroeze, H.M. Vletter-van Dort

In dit artikel wordt aan de hand van de overname van de Italiaanse bank Antonveneta door de Nederlandse bank ABN Amro behandeld hoe een overname van een andere vennootschap plaats kan vinden. Het gaat dan om het overnemen van de activa- en passiva (vermogensbestanddelen). Een andere manier is om een fusie aan te gaan. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid van de aandelen fusie.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2006
AA20060334

Kasgeldjurisprudentie toegepast op beleggingen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 19 januari 1994, nr. 28 646, ECLI:NL:HR:1994:ZC5570 Belastingrecht zaak waarin de Hoge Raad bepaalt dat wanneer een particuliere aandeelhouder de aandelen in een bv aan de bank verkoopt na uit de bv bepaalde beleggingen te hebben onttrokken, levert de verkoop met een beroep op fraus legis inkomsten uit vermogen op.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940682

Rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

In deze korte rechtsvraag wordt de vraag gesteld wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880061

Rechtsvraag (187) Vennootschapsrecht

L. Timmerman

Rechtsvraag op het gebied van het vennootschapsrechts waarbij de certificering van aandelen centraal staat. De vraag is of er wel opties voor de aandelen aan een stichting mogen worden verleend.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1989
AA19890292

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond