Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202102


Maandblad februari 2021

Ars Aequi februari 2021

Milieucriminaliteit en herstelrecht

N. Lgarah, D.B. Sander

In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen we aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.

Opinie | Redactioneel
februari 2021
AA20210107

Solidariteit en corona: lessen uit het verleden

L. van den Berge

Het algemeen belang vereist soms dat de overheid maatregelen neemt die sommigen met een onevenredig zware last opzadelen. Wie buitenproportioneel getroffen is, heeft soms recht op schadevergoeding, ook al is het overheidshandelen op zichzelf rechtmatig. Aldus luidt althans de strekking van een opmerkelijk arrest van het Hof van Friesland uit 1611. In de coronacrisis komt het goed van pas dat arrest nog eens zorgvuldig te bestuderen.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
februari 2021
AA20210108

Waartoe zijn we op aarde?

L. Timmerman

Post thumbnail De zin van het leven staat steeds vaker centraal in boeken en andere media. Dat lijkt nu ook overgeslagen naar ondernemingen: van ondernemingen wordt steeds vaker verwacht dat ze ook een ‘purpose’ (zin of doel) hebben. Maar hoe verhoudt deze ‘purpose’ zich tot het statutaire doel?  

Opinie | Amuse
februari 2021
AA20210110

Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel

Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel

Global Trade and Global Stakes

A plea for alignment and smart strategy

M. Antzoulatos-Borgstein

Using the Dutch ASML case as a junction, the author aims to connect corporate and global trade objectives to government concerns. As fierce competition in trade is not uncommon, a comparison is made with the phenomenon of war, and how coalition forming, deployment of balanced strategies and informed decision making are in the interests of all stakeholders concerned.

Opinie
februari 2021
AA20210160

Veertig jaar juridische innovatie

E.H. Hondius

Veertig jaar geleden stond Ewoud Hondius met enkele anderen aan de wieg van de Maastrichtse rechtenfaculteit. In deze column kijkt hij terug, én vooruit.

Opinie | Column
februari 2021
AA20210126

Een robotrechter voor echte mensen?

L.A.G.M. van der Geld

Een seksrobot, prima. Maar een heuse robotrechter? Dat ziet Lucienne van der Geld toch niet zo zitten, zo lees je in deze column.

Opinie | Column
februari 2021
AA20210142

Politiegeweld en de herziening van de berechting van agenten na George Floyd: een analyse

Alle uitspraken online? Hoe dan?

Noodzakelijke ingrediënten voor een wettelijke regeling

M. van Opijnen

Post thumbnail De uitsprakendatabank van rechtspraak.nl oogst veel waardering, maar de roep om alle uitspraken te publiceren wordt steeds luider. Een wettelijke regeling is daarvoor noodzakelijk, maar wat moet er eigenlijk in zo’n wet staan, wat is de verhouding tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoe kan reeds beschikbare technologie helpen om een veel grootschaliger publicatie mogelijk te maken?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210127

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht

M. Ettema

Post thumbnail De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een commissie die klachten op het gebied van onderwijs behandelt. In dit artikel staat de werkwijze van de LKC centraal en wordt inzicht gegeven in de kaders waarbinnen de LKC opereert. De grondslag, de werkwijze en de brede doelstelling van het onderwijsklachtrecht (onderwijskwaliteit) passeren de revue; aldus ontstaat een beeld van de behandelde klachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210143

Uitwisselen van processtukken in het bestuursproces. Van geheimhouding en dreigende openbaarheid

C.N. van der Sluis

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt het thema interne openbaarheid van het bestuursproces, in het bijzonder de werking van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel gaat dus over partijtoegang tot informatie in een gerechtelijke procedure.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210153

Uitkopende meerderheidsaandeelhouder schiet in eigen voet

S.M. Bartman

Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1745 (Sirowa)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2021
AA20210168

Politiegeweld en wettelijk voorschrift

Tegenstanders versus voorstanders van kernenergie

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 september 2020, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742 (Republiek Oostenrijk tegen Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2021
AA20210181

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
februari 2021
AA20210186

Een kleine handleiding voor het schrijven van een juridisch promotievoorstel

J.J.J. Sillen, R.B.J. Tinnevelt

Post thumbnail Veel juristen lijken het schrijven van een promotievoorstel te beschouwen als bureaucratische ballast. Volgens ons is dat ten onrechte. Een goed onderzoeksvoorstel zet je onderzoek op de rails en signaleert op voorhand mogelijke problemen. Daarmee kun je jezelf later veel frustratie en tijdsverlies besparen. In deze bijdrage geven wij enkele tips die het vervaardigen van zo’n voorstel kunnen vergemakkelijken.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2021
AA20210192

Zolang de onderdanen slechts aan de algemene wil onderworpen zijn, gehoorzamen zij niemand – alleen hun eigen wil

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

“Zolang de onderdanen slechts aan de algemene wil onderworpen zijn, gehoorzamen zij niemand – alleen hun eigen wil”, aldus Rousseau, die onderwerp is van deze column.

Perspectief | Column
februari 2021
AA20210197

Het rechtsbelangenconcept: een multifunctioneel instrument in het strafrecht

Corporate governance, dual-class-aandelenstructuren en waarom het Duitse model niet werkt

T.A. Keijzer

Titiaan Keijzer onderzoekt indit artikel het nut van mechanismen die aan sommige investeerders meer zeggenschapsrechten of financiële rechten toekennen dan aan andere.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2021
AA20210205