Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201701


Maandblad januari 2017

Ars Aequi januari 2017

Artiestenverloningen-Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

D.J.G. Visser

Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/04460, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2017
AA20170047

De algemeenheid van goederen in het goederenrecht

V. Tweehuysen

Waarom is de algemeenheid van goederen in het Nederlandse recht geen goed in de zin van artikel 3:1 BW? In dit artikel wordt de achtergrond van de schrapping van deze rechtsfiguur uit het wetsontwerp van ons BW besproken en het huidige BW vergeleken met het Franse recht, waarin de onderneming als bijzonder geval van de algemeenheid van goederen wél een goed is.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2017
AA20170070

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

W.H. van Boom

Hoge Raad 8 juli 2016, nr. 15/00167, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2017
AA20170041

Hedge funds en Byzantijns recht. Investeren in rechtszaken in Byzantium

D. Penna

Post thumbnail

Procesfinanciering door derden staat volop in de belangstelling. Door de eeuwen heen heeft men daarvoor regels gehad. Uitgangspunt daarbij was een constitutie van de Byzantijnse keizer Anastasius uit het jaar 506. In dit artikel wordt die constitutie besproken, de maatregelen die in het Byzantijnse recht werden getroffen om ontduiking daarvan tegen te gaan en het lot van de regeling in het Nederlandse recht.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2017
AA20170009

Het Mitbestimmungsrecht op de schop?

M.J. van Ginneken, T.A. Keijzer

Post thumbnail

Het Duitse medezeggenschapsrecht bepaalt van oudsher dat bij grote vennootschappen de helft van de zetels in de raad van commissarissen voor werknemersvertegenwoordigers is gereserveerd. Deze vertegenwoordigers worden echter enkel gekozen door de werknemers actief in Duitsland. Bij het Hof van Justitie ligt de vraag voor of deze regeling strijdig is met het Europeesrechtelijke verbod van discriminatie naar nationaliteit en/of het vrije verkeer van werknemers. Zijn aanpassingen noodzakelijk – en in welke richting?

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2017
AA20170026

Linda

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in deze column over mensen die deelnemen aan tv-spelletjes en de uitslag voor de rechter betwisten.

Opinie | Column
januari 2017
AA20170019

Nee hoor dokter, u heeft nog geen plannen voor donderdagavond

C.C. de Kluiver, A.M. Overheul

De Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg beoogt de mogelijkheden voor het aanpakken van verzekeringsfraude door zorgverleners te vergroten door middel van versterking van het instrumentarium van de zorgverzekeraar. Zo krijgt de zorgverzekeraar de mogelijkheid om in de werkagenda van de arts te kijken en het medisch dossier van een patiënt op te vragen. Het wetsvoorstel stuitte op heftig verzet, omdat het medisch beroepsgeheim zou worden uitgehold. Maar is dit wel zo?

Opinie | Redactioneel
januari 2017
AA20170003

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van faillissementsfraude

T. Heukels, P.A.M. Verrest

De aanpak van faillissementsfraude staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Op 1 juli 2016 zijn twee wetten in werking getreden die beide zien op verbetering van de mogelijkheden om faillissementsfraude te bestrijden. Het gaat om de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Stb. 2016, 154) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153). In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inhoud van en aanleiding voor deze nieuwe wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2017
AA20170051

Noten van HJS en de feitenrechter

J.M.J. Chorus

Post thumbnail

De rol die de noot voor de feitenrechter speelt, en de moderne geschiedenis van de noot in Nederland worden eerst geschetst. Dan komt aan de orde wat in een noot thuishoort, eerst volgens de wetenschap (Snijders, Bloembergen, Van Dijck en Vranken). Aan de hand van de (enige) noot die Snijders in de NJ bij een uitspraak van een feitenrechter heeft geschreven, wordt een element aangewezen dat de feitenrechter graag in een noot aantreft.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
januari 2017
AA20170065

Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’

Een juridische wereldreis

M.T. Beumers, P.H.M. Broere, J.R. Duin, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, P.G.J. Wissink

Post thumbnail

Dit is de inleiding van de Rode draad 2017. Het onderwerp is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Er zijn de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen geweest in onze wateren, onder onze voeten en boven onze hoofden: van ruimtereizen tot moderne piraterij en van drijvende steden tot vluchtelingenstromen. Ars Aequi besteedt in deze serie dan ook graag aandacht aan de juridische consequenties van al deze nieuwe ontwikkelingen te land, ter zee en in de lucht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170058

Ruimtetoerisme: terra incognita

P.M.J. Mendes de Leon

Post thumbnail

Ruimtetoerisme is in ontwikkeling. Er zijn diverse initiatieven genomen, maar geen daarvan heeft tot dusverre tot een commerciële bemande reis naar de ruimte geleid. Zo’n reis spreekt tot de verbeelding en daarom hebben honderden personen zich hiervoor ingeschreven bij ondernemingen die deze reizen aanbieden. Daarbij rijzen juridische vragen, bijvoorbeeld het gebied van toepassing van veiligheidsregels en aansprakelijkheid, die op zijn best gedeeltelijk kunnen worden beantwoord.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170059

Schakelbepalingen in de volgende versnelling

C.C. de Kluiver, O. Oost

Post thumbnail

De Blauwe pagina’s zijn dit jaar een ‘Ode aan de schakelbepalingen’. Deze scharnieren van het recht knopen verschillende afdelingen, wetboeken of soms zelfs rechtsgebieden aan elkaar. In deze eerste bijdrage staan Charlotte de Kluiver en Olivier Oost eerst stil bij schakelbepalingen in het algemeen en daarna behandelen zij een belangrijke bepaling in het burgerlijk recht, namelijk artikel 3:15 BW.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
januari 2017
AA20170004

Stromannen en wonderlijke tegenstellingen

H.T.M. Kloosterhuis

Harm Kloosterhuis schrijft in 2017 iedere maand een column voor Ars Aequi, over denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. In deze eerste column houdt hij de argumentatie in een artikel van Ybo Buruma dat eerder in Ars Aequi verscheen tegen het licht.

Opinie | Column
januari 2017
AA20170025

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

A.M. Klingenberg

Post thumbnail

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2017
AA20170020

Vluchteling NV

D.S.H.M. de Leeuw

Post thumbnail

Nederland kijkt kritisch naar het accepteren van mensen die vluchten uit een ander land, maar voor bedrijfsvluchtelingen staat de deur wagenwijd open. De bedrijfsvluchteling wordt van harte uitgenodigd in ons land en aanpassen hoeft niet. Als we er maar wat aan kunnen verdienen.

Opinie | Amuse
januari 2017
AA20170006