Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201601


Maandblad januari 2016

Ars Aequi januari 2016

De bescherming van derde-verkrijgers tegen stille pandrechten: een eeuwenoude traditie

V.J.M. van Hoof

Artikel 3:86 lid 2 BW beschermt derde-verkrijgers te goeder trouw tegen stille pandrechten op roerende zaken. Vanaf Romeinse tijden verpanden veel ondernemingen vrijwel al hun bestaande en toekomstige zaken aan de bank. Is de goede trouw wel een geschikt criterium als veel verkrijgers kunnen vermoeden dat alles is verpand? Had de wetgever niet beter voor alternatieve, in het verleden beproefde criteria kunnen kiezen?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2016
AA20160060

De geschonden majesteit

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Sinds 1830 is in Nederland de majesteitsschennis strafbaar; met enige regelmaat vinden er ook vervolgingen plaats. Hieronder wordt de vraag gesteld of een dergelijk delict in een moderne democratie wel bestaansrecht heeft. De vraag wordt beantwoord door aandacht te besteden aan de rechtsgoederen die een verbod van belediging kan beschermen, aan de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie, aan de onschendbaarheid van de koning, en aan de ontwikkeling van het positieve recht.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2016
AA20160021

De huidige vluchtelingencrisis deja vu

M.Y.A. Zieck

In haar eerste column voor Ars Aequi legt Marjoleine Zieck een aantal vragen voor aan prof. Menachem Rosensaft (Columbia/Cornell) over de vluchtelingencrisis nu en parallellen met de Duits-Joodse vluchtelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Opinie | Column
januari 2016
AA20160025

Een keukentafeldiscussie over inschrijving van verjaring

S.E. Bartels

Post thumbnail

Steven Bartels en zijn vrienden Sven Stelbaert en Bert Valsteens discussiëren over de vraag of de verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van een onrechtmatige toestand met betrekking tot een registergoed inschrijfbaar is in de openbare registers.

Opinie | Amuse
januari 2016
AA20160006

Een platonisch voorspel

Woord vooraf bij de Rode draad 'Recht en seksualiteit'

T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, T. Kok, A.M. Overheul, L.S.A. Trapman

Post thumbnail

Dit is het voorwoord bij de Rode draad 2016 getiteld 'Recht en Seksualiteit'.

Rode draad | Recht en seksualiteit
januari 2016
AA20160053

Eigendom van bijenzwermen

E.F. Verheul

Post thumbnail

Dit jaar wordt in de rubriek 'Bijzondere bepalingen' aandacht besteed aan binnen- en buitenlandse ‘bijzondere’ wetsbepalingen. Dit is de eerste aflevering. Wanneer men door het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bladert, treft men op den duur in het derde boek, dat gaat over het zakenrecht, maar liefst vier bepalingen aan die de eigendom van bijenzwermen regelen (§ 961-964 BGB). Op het eerste gezicht lijkt dat nogal overdreven, vooral wanneer men bedenkt dat aan de eigendom van dieren in het algemeen slechts één bepaling is gewijd (§ 960 BGB). In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de oorsprong van de zogenoemde ‘Bienenidylle’ in het Duitse BGB.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
januari 2016
AA20160004

Heeft het burgerlijk recht een constitutioneel hof nodig

R. de Graaff, O. Oost

Inmiddels pleiten ook civilisten voor constitutionele toetsing en voor de oprichting van een constitutioneel hof. Kennelijk staat de civiele rechter niet altijd te springen om grondrechten goed te beschermen. Bij die aanname kunnen echter kanttekeningen worden geplaatst. Het burgerlijk recht is een ‘living instrument’ dat ook zonder constitutionele toetsing en zonder constitutioneel hof kan worden ingezet om grondrechten te beschermen.

Opinie | Redactioneel
januari 2016
AA20160003

Het klimaatgevaar en het gouden Kelderluik

A.G. Castermans

Post thumbnail

Het vonnis in de Urgenda-zaak kan worden verklaard vanuit procedureel perspectief. Partijen – Urgenda en de Staat – waren het voor de Haagse rechtbank over veel eens en de Staat heeft van een aantal punten – feitelijk – geen probleem gemaakt. De rechtbank bleef binnen de constitutionele grenzen door hetgeen feitelijk en juridisch tussen partijen is komen vast te staan.

Opinie | Tweeluik
januari 2016
AA20160034

Rechtmatigheid van Russisch optreden tegen Nederlands Greenpeace-schip

Technologie-ondernemingen in het mededingingsrecht

Ingrijpen of niet ingrijpen door een toezichthouder, is dat de vraag?

R.M. Elemans, A. Gerbrandy

Post thumbnail

Kenmerk van technologiemarkten is de aanwezigheid van dominante ondernemingen, zoals Google en Facebook. Het mededingingsrecht stelt toezichthouders voor de lastige vraag of zij wel of niet moeten ingrijpen. De dominante onderneming kan de concurrentie immers beperken, maar tegelijkertijd kan door snelle ontwikkelingen de dominante positie morgen zijn ingehaald door een innovatievere concurrent.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2016
AA20160009

Urgenda en de rol van de rechter

Over de ondraaglijke leegheid van de trias politica

G. Boogaard

Post thumbnail

In het Urgenda-vonnis motiveert de rechtbank haar uitspraak met het argument dat zij zich beperkt heeft tot haar eigen domein: de rechtstoepassing. Maar mag een rechter alles bevelen, als de inhoud maar klopt? Of moeten er vanuit de Trias Politica ook grenzen worden ontwikkeld voor een rechter die gelijk heeft?

Opinie | Tweeluik
januari 2016
AA20160026

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160045

Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 oktober 2015, nr. 15/01266, ECLI:NL:HR:2015:3196 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160041

Vluchtelingen, universiteiten en hogescholen

E.H. Hondius

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de initiatieven van universiteiten en hogescholen om vluchtelingen te ondersteunen en onderwijzen.

Opinie | Column
januari 2016
AA20160020

Wraakporno op internet

Een verkenning van de (on)mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak

S. van der Hof

Post thumbnail

Wraakporno is het uit wraak via het internet verspreiden van vertrouwelijke, intieme gegevens van de ex-partner. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om daders van deze gedragingen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen. Toch is de situatie onbevredigend. De strafbepalingen zijn niet geschreven voor deze specifieke situatie. En de bijzondere kenmerken van het internet maken adequate bescherming van het slachtoffer buitengewoon lastig.

Rode draad | Recht en seksualiteit
januari 2016
AA20160054