Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201501


Maandblad januari 2015

Ars Aequi januari 2015

Authors to themselves

Het Parthenon als symbool van vrijheid en democratie

L. van den Berge

Post thumbnail

Dit jaar verschijnen op de blauwe pagina’s bijdragen over gebouwen die van belang zijn of zijn geweest voor het recht en de ontwikkeling ervan. In deze eerste bijdrage staat het Parthenon centraal.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
januari 2015
AA20150004

De problem-solution-approach in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 oktober 2014, nr. 13/03763, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma/Sandoz)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150049

Gay marriage is about to win

K.H.P. Bovend'Eerdt, R. de Graaff

Het Amerikaanse Hooggerechtshof kan niet langer stilzwijgen over de grondwettelijkheid van een verbod op het homohuwelijk. Begin november 2014 besliste een federal appeals court, in tegenstelling tot andere lagere federale rechters, dat de keuze voor of tegen het homohuwelijk door de statelijke wetgever moet worden gemaakt. Deze verdeeldheid maakt een inhoudelijk oordeel van het Hooggerechtshof noodzakelijk. Gezien de door het Hooggerechtshof gekozen strategie is het ondenkbaar dat de maatschappelijke ontwikkeling alsnog een halt wordt toegeroepen.

Opinie | Redactioneel
januari 2015
AA20150003

Het CAK kan nog steeds niet begrijpelijk schrijven

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3123, nr. 13-190 WMO, NJB 2014/1793, ABKort 2014/341 Procederen over procederen; het moeten procederen voor een deugdelijke motivering van een besluit rechtvaardigt een proceskostenveroordeling; een besluit moet steeds deugdelijk gemotiveerd zijn zodat het geen nadere uitleg behoeft. Artikel 3:46, 3:47, 8:74, 8:75 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150040

Het internetvergeetrecht

G.-J. Zwenne

Post thumbnail Vijf jaar vocht Mario Costeja González tegen Google. De inwoner van Coruña verlangde van de zoekmachine dat, in het geval er op zijn naam wordt gezocht, twee korte berichten uit de zoekresultaten zouden worden verwijderd. De berichten waren in 1998 gepubliceerd in het Spaans dagblad La Vanguardia en betroffen de openbare verkoop van onroerend goed van Costeja in verband met een beslag ter betaling van sociale zekerheidsschulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150009

Interview Herman Schoordijk

Herman Schoordijk over arresten lezen, onderwijs geven en zijn nieuwste boek

R. de Graaff, E.F. Verheul

Post thumbnail Afgelopen najaar sprak Ars Aequi met prof.mr. H.C.F. Schoordijk. Bij hem thuis in Goirle ging het onder meer over het lezen van arresten, de staat van het juridisch onderwijs en zijn nieuwste boek.

Perspectief | Interview
januari 2015
AA20150068

Of de krijgsmacht doet wat de Grondwet vraagt blijft een politieke inschatting

Th.B.F.M. Brinkel

Post thumbnail

Voldoet de krijgsmacht nog wel aan haar grondwettelijke taken? Na jarenlange bezuinigingen op de Defensiebegroting vroegen velen zich af of de krijgsmacht niet tekortschoot. Dit artikel onderzoekt wat de Grondwet zegt over de krijgsmacht en of daar iets uit af te leiden valt over omvang en samenstelling. De conclusie luidt dat de beantwoording van de vraag een politieke en niet een juridische aangelegenheid is.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2015
AA20150027

Ontzegging toegang tot het gemeentehuis

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 10 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1967, nr. 13/4462 WWB, AB 2014/329 m.nt. L.J.A. Damen

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150044

Over de totstandkoming van de koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel

J.E. Jansen

Sluit je een (voorwaardelijke) koop als je een krat bier in de winkelwagen legt? De wetgever gaat daarvan uit. Deze opvatting is onhoudbaar. Omdat de klant het product nog terug mag en kan leggen, is uit zijn handelen niet af te leiden dat hij wil kopen (wilsvertrouwensleer). De koop ontstaat pas aan de kassa, op het ogenblik dat de klant betaalt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150031

Plas Valburg

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150072

Prijsgeving gerechtvaardigd vertrouwen en derdenbescherming

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail

Niet artikel 3:35 BW, maar artikel 3:36 BW is van toepassing in het geval een derde, die een onbeheerde zaak in bezit wil nemen, moet beoordelen of de zaak is prijsgegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150019

Raadkamergeheimpjes

E.H. Hondius

In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.

Opinie | Column
januari 2015
AA20150018

Rechten van de mens

W.J.M. van Genugten

Post thumbnail

De normen op het terrein van de rechten van de mens krijgen via (semi-)rechterlijk en politiek toezicht een steeds scherpere, vaak universele inhoud. De praktijk is echter weerbarstig en vraagt naast een debat over de universaliteit van de normen om steeds meer aandacht voor processen van universalisering, ter ontrafeling van alle obstakels die aan realisering van de rechten van de mens in de weg staan. En Nederland/westerse wereld: vergeet vooral de balk in het eigen oog niet.

Opinie | Amuse
januari 2015
AA20150006

Sweet Home Alabama voor Amerikaans kiesrecht

V. Mak

Vanuit New York schrijft prof. Vanessa Mak in 2015 iedere maand een column voor Ars Aequi. Haar eerste column gaat over de Amerikaanse mid-term verkiezingen en de rol van het Supreme Court in deze en andere verkiezingen de afgelopen jaren.

Opinie | Column
januari 2015
AA20150026

Tussen Montesquieu en Judge Dredd

G. Boogaard, J. Uzman

Post thumbnail

Denken over rechterlijke rechtsvorming gaat in beelden. Iedereen kent Montesquieus ‘bouche de la loi’ en de liefhebbers kennen Judge Dredd’s ‘I am the law’. Het eerste beeld klopt niet, zeggen de civilisten: de rechter doet ook aan rechtsvorming. En het tweede beeld moeten we niet willen, benadrukken de staatsrechtgeleerden: de rechtsstaat verbiedt het. Maar wat is rechtsvorming eigenlijk? Mag de Hoge Raad recht vormen? En waar liggen dan de grenzen?

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
januari 2015
AA20150061

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

J. Kok

Op 1 januari 2015  treden de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de bijbehorende Aanpassingswet in werking. De wetten herzien het materiële jeugdbeschermingsrecht en beogen een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te bevorderen. Na een algemene inleiding en een toelichting op de doelen van de wet zullen per onderwerp de wijzigingen worden beschreven. Daarna wordt de Aanpassingswet besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2015
AA20150055

Woord vooraf

R. de Graaff, T.A. Keijzer, M. Samadi, E.F. Verheul, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail

Tien jaar geleden verscheen in Ars Aequi de Rode draad 'Raad & Daad', over rechtsvorming door de Hoge Raad. Sindsdien is er zoveel veranderd dat de redactie besloten heeft het thema opnieuw aan de orde te stellen.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
januari 2015
AA20150060