Showing 13–24 of 235 results

Bedrijfsjurist, een spin in het web

L. Hogenbirk

Een bedrijfsjurist aan het woord, wat doet de bedrijfsjurist en wat doet hij niet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2007
AA20070474

Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag

B. Wolthuis

Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2013
AA20130707

Behoud leerstoelen rechtsgeschiedenis en metajuridica

L.C. Winkel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke opheffing van de leerstoelen rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2003
AA20030333

Beroepsethiek, waarden en normen in een leven lang leren als advocaat

R.C.H. van Otterlo

Dit artikel beschrijft het gedragsrecht waaraan een speciale dienstverlener als de advocatuur zich dient te houden.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2004
AA20040751

Beroepsopleiding Gemeentejurist

T.J.A. Peels

Voor een aantal beroepsgroepen bestaan er postdoctorale beroepsopleidingen om de afgestudeerde jurist verder op te leiden binnen het betreffende werkterrein, denk hierbij bijvoorbeeld aan advoca-ten of rechters. Voor juristen werkzaam bij de gemeentelijke overheid is het ook noodzakelijk om zich verder te kunnen specialiseren. De Radboud Universiteit biedt een postdoctorale beroepsop-leiding voor gemeentejuristen aan om in deze behoefte te voorzien.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2007
AA20070099

Buiten promovendi gerekend

R.A.J. van Gestel

Recente affaires suggereren dat financiële prikkels een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de kwaliteit van de proefschriften van met name buitenpromovendi. De minister van OCW ontkent dit vooralsnog, maar degelijk onderzoek ontbreekt. Het gevaar van een neerwaartse spiraal blijft bovendien bestaan nu de minister enerzijds promotiepremies aftopt, maar anderzijds aandringt op meer promoties met een grotere nadruk op praktische relevantie en meer betrokkenheid van overheden en bedrijven. De vraag is of voor juridische proefschriften juist niet meer aandacht nodig is voor methodologie, theorievorming en dus wetenschappelijke relevantie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2019
AA20190242

Civiel effect ter discussie?

A.M. Hol

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2018
AA20180548

De (on)zin van marktwerking en kwantificering in de rechtspraak

M. Otte

Steeds vaker worden vragen gesteld over de financiering van rechtspraak en bijbehorende procedures en methodieken uit de managementwereld, zoals benchmarking. Zie alleen al het rechterlijk manifest van enkele maanden geleden waarin kritiek wordt geuit op de perverterende effecten van financiering van publieke taken als rechtspraak. Rechtspraak zou geen marktproduct zijn dat onderhorig is aan financiële sturingsmethoden. In dit opstel bepleit Rinus Otte een nieuw tegengeluid en dat is dat sturing, cijfers en kwantificeren onderschatte begrippen zijn alsmede dat routinematige standaarden goed samengaan met speelruimte voor de rechter.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2013
AA20130326

De Academie voor Wetgeving: een postdoctorale opleiding voor wetgevingsjuristen

D.J. Hesemans

In dit artikel wordt ingegaan op de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor wetgeving en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2001
AA20010976

De advocatuur: een boeiend vak, een onophoudelijk leerproces. Van de groei van stagiaire naar ‘volwassen’ advocaat

F. Jongmans

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2000
AA20000641

De bachelor-masterstructuur

J.W. Zwemmer

In dit artikel wordt ingegaan op de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur. De gevolgen voor de rechtenfaculteiten worden onder andere besproken.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2001
AA20010240

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen

R. van Rooij

Wil de bedrijfs¬jurist, na het doctoraal examen, in de praktijk voldoende beslagen ten ijs komen, dan blijkt hij in het algemeen een aantal juridische en andere vaardigheden te missen. Om de slagvaardigheid van de jonge bedrijfsjurist te vergroten, is in november 1988 de 'Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen' (SBB) opgericht, een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en de juridische faculteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de opzet van de SBB, de werkwijze gedurende de opleiding en de doelgroep van de SBB.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1989
AA19890759

Showing 13–24 of 235 results