Resultaat 13–24 van de 244 resultaten wordt getoond

Bedrijfsjurist, een spin in het web

L. Hogenbirk

Een bedrijfsjurist aan het woord, wat doet de bedrijfsjurist en wat doet hij niet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2007
AA20070474

Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag

B. Wolthuis

Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2013
AA20130707

Behoud leerstoelen rechtsgeschiedenis en metajuridica

L.C. Winkel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke opheffing van de leerstoelen rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2003
AA20030333

Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs

H.J.M van Berkel

Studenten hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een examinator. In eerste instantie kan dat bij het college van beroep voor de examens en in tweede instantie bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. Deze beroepscolleges behandelen duizenden zaken per jaar. In de grote meerderheid van de gevallen verliezen studenten hun beroepszaak.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2021
AA20210500

Beroepsethiek, waarden en normen in een leven lang leren als advocaat

R.C.H. van Otterlo

Dit artikel beschrijft het gedragsrecht waaraan een speciale dienstverlener als de advocatuur zich dient te houden.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2004
AA20040751

Beroepsopleiding Gemeentejurist

T.J.A. Peels

Voor een aantal beroepsgroepen bestaan er postdoctorale beroepsopleidingen om de afgestudeerde jurist verder op te leiden binnen het betreffende werkterrein, denk hierbij bijvoorbeeld aan advoca-ten of rechters. Voor juristen werkzaam bij de gemeentelijke overheid is het ook noodzakelijk om zich verder te kunnen specialiseren. De Radboud Universiteit biedt een postdoctorale beroepsop-leiding voor gemeentejuristen aan om in deze behoefte te voorzien.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2007
AA20070099

Buiten promovendi gerekend

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Recente affaires suggereren dat financiële prikkels een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de kwaliteit van de proefschriften van met name buitenpromovendi. De minister van OCW ontkent dit vooralsnog, maar degelijk onderzoek ontbreekt. Het gevaar van een neerwaartse spiraal blijft bovendien bestaan nu de minister enerzijds promotiepremies aftopt, maar anderzijds aandringt op meer promoties met een grotere nadruk op praktische relevantie en meer betrokkenheid van overheden en bedrijven. De vraag is of voor juridische proefschriften juist niet meer aandacht nodig is voor methodologie, theorievorming en dus wetenschappelijke relevantie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2019
AA20190242

Civiel effect ter discussie?

A.M. Hol

Post thumbnail

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2018
AA20180548

Corona en de civiele rechtspraak: elk nadeel heeft een voordeel?

K.G.F. van der Kraats

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt uiteengezet welke maatregelen in verband met COVID-19 zijn getroffen in civiele zaken. Vervolgens wordt nagegaan welk effect deze maatregelen hebben gehad op de kwaliteit van het civiele proces. Conclusie is dat de eerste maatregelen op sommige kwalitatieve aspecten een nadelige invloed hebben gehad, doch dat de maatregelen nu en in het post-coronatijdperk juist ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het civiele proces kunnen leveren.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2021
AA20210301

De (on)zin van marktwerking en kwantificering in de rechtspraak

M. Otte

Steeds vaker worden vragen gesteld over de financiering van rechtspraak en bijbehorende procedures en methodieken uit de managementwereld, zoals benchmarking. Zie alleen al het rechterlijk manifest van enkele maanden geleden waarin kritiek wordt geuit op de perverterende effecten van financiering van publieke taken als rechtspraak. Rechtspraak zou geen marktproduct zijn dat onderhorig is aan financiële sturingsmethoden. In dit opstel bepleit Rinus Otte een nieuw tegengeluid en dat is dat sturing, cijfers en kwantificeren onderschatte begrippen zijn alsmede dat routinematige standaarden goed samengaan met speelruimte voor de rechter.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2013
AA20130326

De Academie voor Wetgeving: een postdoctorale opleiding voor wetgevingsjuristen

D.J. Hesemans

In dit artikel wordt ingegaan op de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor wetgeving en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2001
AA20010976

De advocatuur: een boeiend vak, een onophoudelijk leerproces. Van de groei van stagiaire naar ‘volwassen’ advocaat

F. Jongmans

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2000
AA20000641

Resultaat 13–24 van de 244 resultaten wordt getoond