Showing 1–12 of 302 results

‘Adolescentenstrafrecht’: kanttekeningen bij voorstel staatssecretaris Teeven

I. Weijers

Dit stuk houdt de voorstellen van staatssecretaris Teeven tot verdere uitwerking van een strafrecht voor adolescenten kritisch tegen het licht. De auteur concludeert dat de plannen van de staatssecretaris vooral een ingrijpende verzwaring van het jeugdstrafrecht inhouden en vooralsnog op het meest interessante punt, van de strafrechtelijke reactie op criminaliteit van jongvolwassenen, helaas weinig te bieden lijken te hebben.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2012
AA20120198

‘Dry-eyed justice’?

R.S.B. Kool

Dat het slachtoffer belang heeft bij de strafrechtelijke afdoening wordt breed gedragen. De afgelopen jaren is diens processuele positie fors uitgebouwd. Maar participatie smaakt naar meer, voorgesteld is om het slachtoffer inspraak te geven op de straftoemeting. Daarmee lijken de grenzen van wat aan slachtofferparticipatie mogelijk is binnen een éénfaseproces bereikt. Op naar een tweefasenproces, of toch maar niet?

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130598

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

J.C.W. Gooren

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof.dr.mr. L.M. Moerings en prof.dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2016
AA20160473

Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen

R.S.B. Kool

Deze tweede bijdrage in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' gaat over de aansprakelijkheid van de Staat wegens seksueel misbruik, in het bijzonder in het licht van de positieve verplichtingen. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt namelijk dat de lidstaten actief hebben te waken voor seksueel misbruik, ook wanneer dit plaatsvindt binnen betrekkingen tussen burgers onderling.

Rode draad | Recht en seksualiteit
Februari 2016
AA20160132

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2017
AA20170126

Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht

M.S. Groenhuijsen

Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng van andere burgers bij de strafrechtelijke rechtshandhaving te duiden. Hij sluit af met enkele conclusies.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130606

Apart strafrecht voor vrouwen?

J. Hendriks, A. Slotboom

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat er steeds meer aandacht voor vrouwen en meisjes die delinquent gedrag vertonen. De vraag is waar deze toenemende aandacht vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds te zijn dat, in vergelijking met mannen, steeds meer vrouwen in beeld komen bij justitie. Anderzijds blijken vrouwen ook steeds meer betrokken bij zwaardere vormen van criminaliteit. Overigens blijkt dat vrouwen, aldus officiële statistieken, hun achterstand op het gebied van criminaliteit nog lang niet ingelopen hebben.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Januari 2012
AA20120006

Basic trust in het strafrecht

E.H. Hondius

Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.

Opinie | Column
Februari 2016
AA20160088

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2016
AA20160171

Besnijdenis in komkommertijd

W.J. Veraart

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie | Column
September 2012
AA20120621

Bestrijding van voetbalgeweld

De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd

J. Bijlsma, A.E. van Rooij, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen

Voetbalgeweld is al decennia lang een maatschappelijk probleem. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om voetbalgeweld te bestrijden. In deze bijdrage brengen we in kaart welke mogelijkheden het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht bieden. In de realiteit staan de verschillende instrumenten niet op zichzelf, maar werken publieke en private partijen samen. Hoewel samenwerking doelmatig kan zijn, kunnen daar vanuit juridisch perspectief wel enkele kritische kanttekeningen bij gemaakt worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2016
AA20160809

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht – Woord vooraf

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

F. Ahlers, J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner, C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied, om zo te kunnen beoordelen of het publiekrechtelijke karakter van het strafrecht inderdaad gerelativeerd moet worden. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130522

Showing 1–12 of 302 results