Staatsrecht / constitutioneel recht

Resultaat 349–360 van de 398 resultaten wordt getoond

Stemmende rechters

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Meervoudige rechterlijke colleges beslissen – net als parlementen - bij meerderheid van stemmen. Anders dan bij parlementaire besluitvorming, wijkt het recht zelden af van de meerderheidsbesluitvormingsregel. De vraag is of besluitvorming bij meerderheid wel zo vanzelfsprekend is voor rechters. Is dat niet zo, dan rijst de vraag of niet vaker van die regel zou moeten worden afgeweken.

Opinie | Amuse
februari 2017
AA20170086

Stoelendansen met de macht: de trias politica in coronatijd

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

De trias politica is geen statisch begrip. De verhouding tussen de staatsmachten verschuift al naar gelang de context en het tijdsgewricht. De coronacrisis laat dat goed zien. In de afgelopen periode nam de regering het heft stevig in handen. We moeten er echter voor waken dat door langdurige machtsopeenhoping bij de uitvoerende macht de gezonde rechtsstatelijke verhoudingen zoek dreigen te raken.

Opinie | Redactioneel
oktober 2020
AA20200861

Straffeloos schimpen in de Staten

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 17 juni 2011, nr. 10/03626, ECLI:NL:HR:2011:BQ2302, LJN: BQ2302, NJ 2011, 450, AB 2012, 78

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2012
AA20120928

Surveillance, privacy and public space in the Stratumseind Living Lab

The smart city debate, beyond data

M. Galič

Post thumbnail In this contribution I try to open up the debate on smart cities and living labs, particularly in the field of law and policy, beyond the focus on data. I offer a glimpse of a broader perspective by examining the Stratumseind Living Lab through surveillance and privacy theory, exploring the implications both for privacy and public space itself. This broadening of scope confirms the claim that an adequate regulatory response to a matter as complex as privacy in public space in the context of smart cities requires stepping outside the frame of existing laws and regulations, including going beyond data protection law.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190570

Sweet Home Alabama voor Amerikaans kiesrecht

V. Mak

Vanuit New York schrijft prof. Vanessa Mak in 2015 iedere maand een column voor Ars Aequi. Haar eerste column gaat over de Amerikaanse mid-term verkiezingen en de rol van het Supreme Court in deze en andere verkiezingen de afgelopen jaren.

Opinie | Column
januari 2015
AA20150026

Symboolpolitiek!

R.J.B. Schutgens

Symboolpolitiek is verwerpelijk! Of toch niet? Roel Schutgens belicht in deze column verschillende kanten van symboolpolitiek.

Opinie | Column
april 2014
AA20140277

Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving

M. Ramlal

Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140634

Territoriale decentralisatie en artikel 134 van de Grondwet

Een kritische beschouwing naar aanleiding van de opname van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel

M. West

Post thumbnail Zowel de Raad van State als de regering waren van mening dat niet het gemeentelijk bestuursmodel, maar artikel 134 Gw uitkomst moest bieden voor de opname van de drie Caribische eilandgebieden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel. In deze bijdrage zal in het licht van het grondwettelijk kader voor territoriale decentralisatie, de voorlichting van de Raad van State en de instellingswet van de BES-eilanden (WolBES) worden bekeken of de opname in plaats daarvan niet op grond van artikel 123 juncto 132 Gw had moeten plaatsvinden: de inrichting van de BES-eilanden als gemeenten in de zin van de Gemeentewet.

Verdieping | Studentartikel
juni 2011
AA20110419

Tijd voor een volwassen formatie

L.M. van den Bosch, M.D. Reijneveld

Sinds 2012 ligt het initiatief voor de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer in plaats van bij de koning(in). In de huidige formatieprocedure wreekt zich dat de positie van de verkenner formeel niet geregeld is. De auteurs betogen dat het tijd wordt om na te denken over regulering van deze rol.

Opinie | Redactioneel
mei 2021
AA20210427

Toetsing van de (mogelijke) beperking in het Nederlandse stelsel van gefinancierde rechtsbijstand aan artikel 6 lid 1 EVRM

R. Kolvoort

De afgelopen acht jaar is het terrein van de gefinancierde rechtsbijstand door forse bezuinigingsmaatregelen getroffen. Inmiddels zijn nieuwe voorstellen gedaan die moeten leiden tot een verdere vermindering van de kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. In verband met deze maatregelen heeft Renske Kolvoort op initiatief van de Landelijke Organisatie van Bureau's voor Rechtshulp (LOB) onderzocht welke grenzen artikel 6 lid 1 EVRM stelt aan de mogelijkheden om de gefinancierde rechtsbijstand van overheidswege te beperken. Haar onderzoek staat in dit artikel centraal. Onder meer het belang van het recht op rechtsbijstand en het recht op rechtsbijstand op nationaal en supranationaal niveau komen aan bod. Vervolgens behandelt Kool conclusies die afgeleid zijn uit uitspraken van de Europese Commissie en het Europese Hof ten aanzien van de plicht voor Lid-Staten om het recht op rechtsbijstand te waarborgen. Tenslotte worden de beperkingsmogelijkheiden van de gefinancierde rechtsbijstand uitgebreid getoetst aan artikel 6 lid 1 EVRM.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1989
AA19890761

Toezicht op gemeenten

P.W.C. Akkermans

Koninklijk besluit (KB) 3 juli 1989, nr. 98.016665, AB 1989, nr. 431 (met nt. PJS) Noot bij een Koninklijk Besluit dat ziet op het toezicht van gemeenten door de Kroon. In de noot wordt dieper in gegaan op mogelijkheid van de regering om corrigerend op te treden ten aanzien van de decentrale overheden. Er wordt onder meer ingegaan op de regeling van het toezicht in de Grondwet en Gemeentewet en het onderscheid tussen preventief en repressief toezicht wordt belicht. Daarnaast wordt er nog in gegaan op de bevoegdheden met betrekking tot buitenlands beleid door gemeenten en de invloed daarop door de regering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1990
AA19900183

Transformatieve constitutionele wijzigingen

Lessen voor de weerbare rechtsstaat uit het Verenigd Koninkrijk

J.I. Manenschijn

Post thumbnail Democratische rechtsstaten staan wereldwijd onder druk door de groei van antidemocratische partijen. In dit artikel wordt geïllustreerd, aan de hand van constitutionele wijzigingsvoorstellen in het Verenigd Koninkrijk, hoe we democratische rechtsstaten weerbaar kunnen maken tegen constitutioneel misbruik door het verstevigen van de constitutionele verdedigingslinie. De belangrijkste aanbeveling voor Nederland is dat er onderzoek gedaan moet worden naar het invoeren van verschillende constitutionele wijzigingsprocedures, om recht te doen aan de juiste balans tussen flexibiliteit en rigiditeit.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2023
AA20230745

Resultaat 349–360 van de 398 resultaten wordt getoond