Resultaat 25–36 van de 395 resultaten wordt getoond

De Algemene wet gelijke behandeling

M.L. Haimé

In dit artikel wordt de destijds nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awbg) besproken. Deze wet, die als een uitwerking van art. 1 Gw gezien kan worden is erg omvangrijk en kent een lange ontstaansgeschiedenis. In dit artikel wordt die geschiedenis besproken. Daarnaast komt ook de verhouding met de grondrechten aan de orde. Vanzelfsprekend wordt ook de inhoud van de wet behandeld. Tenslotte komt de verhouding met andere wetgeving alsmede de handhaving van de Awgb aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1994
AA19940657

De Algemene wet gelijke behandeling en vergelijkbaar gelijkebehandelingsrecht

D.J.B. de Wolff

In dit artikel staat de Algemene wet gelijke behandeling centraal, alsmede de wijze waarop de Commissie gelijke behandeling deze wet in de praktijk uitlegt en toepast. Daarnaast wordt kort ingegaan op andere wettelijke bepalingen die beogen onderscheid tussen of discriminatie van verschillende groepen tegen te gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030015

De Algemene wet gelijke behandeling op de helling?

L. van Binnebeke, M. Bootsman

Redactioneel artikel waarin het wetsvoorstel van Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) wordt besproken. Deze wet is een uitwerking van artikel 1 Gw en beslaat verhoudingen tussen burgers. De redacteuren denken dat de opzet van de wet bij de parlementaire behandeling al achterhaald is. Wel zien zij een goede taak weggelegd voor de Commissie gelijke behandeling mits de adviezen alleen door een rechter afgewezen mogen worden als dat grondig gemotiveerd wordt.

Opinie | Redactioneel
februari 1992
AA19920072

De berispte complotrechter

J.J.J. Sillen

Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1019

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240149

De bestuursrechter en de toetsing van de wet aan rechtsbeginselen

J.J.J. Sillen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) (grote kamer) 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:772

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230355

De blinddoek van Vrouwe Justitia

S. Steneker

Pisnijdig is Sander Steneker, om allerlei vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. 
 

Opinie | Column
juni 2018
AA20180474

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

M. Stremler

Post thumbnail

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2016
AA20160952

De constitutionele positie van de strafrechter

J.J.J. Sillen

Post thumbnail Bepalingen die het één noch het ander doen kunnen worden gemist, daar zal iedereen het over eens zijn. En een bepaling die volgens Joost Sillen daaraan zonder meer voldoet is artikel 113 lid 1 Grondwet.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
april 2023
AA20230244

De cryptocontroverse. Een sleutelconflict in de informatiemaatschappij

B.J. Koops

In de informatiemaatschappij wordt informatie en daarmee informatiebeveiliging steeds belangrijker. Dit kan door middel van cryptografie, echter dit levert een spanningsveld op tussen enerzijds informatiebeveiliging en anderszijds privacy.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1999
AA19990496

De economische fundering van de democratische rechtsstaat

M. van der Sluis

Post thumbnail

Voor (staatsrecht)juristen is de vraag interessant welke economische vrijheden op constitutioneel niveau als grondrecht beschermd dienen te worden. Welke regels die betrekking hebben op economische vraagstukken zijn van zulk fundamenteel belang voor de rechtsstaat dat ze opgenomen moeten worden in de nationale constitutie of Europese verdragen? Marijn van der Sluis besteedt aandacht aan deze tot op heden in het juridisch discours onderbelichte vragen.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
september 2012
AA20120598

De eis tot correctie van ondoelmatig recht

J.G. Backhaus

Dit artikel gaat over het belang van de economische analysemethodes voor de rechtspraktijk en blijft alleen kort staan bij andere analysevormen, die in de nieuwe discipline van de economische analyse van het recht ook een grote rol spelen, maar voor de praktische oplossing van juridische problemen van minder groot belang zijn. Daarbij worden drie methoden besproken: de voorspellende, functionele en de normatieve analyse. Daarnaast wordt het economische systeem besproken waarbij er volgens de auteur zes voorwaarden gelden, zoals contractsvrijheid en de waarborg van privé-eigendom. Deze fundamentele rechten worden besproken vanuit een economisch perspectief. Daarnaast komen procedurele garanties aan de orde en wordt er afgesloten met een praktische conclusie.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900660

De Europese Unie en nationale soevereiniteit

Wel degelijk verenigbare grootheden

A.J. van den Brink, L.A.J. Senden

Post thumbnail In het huidige maatschappelijke debat zien sommigen in de Europese Unie (EU) een bedreiging voor de democratie. Daarbij wordt vaak gesteld, dat een Europees volk (demos) met een gezamenlijke identiteit ontbreekt, waardoor de EU zou kampen met een fundamenteel en onoverbrugbaar democratisch tekort. De macht van de EU zou daarom zo veel mogelijk moeten worden ingedamd, omdat deze op ontoelaatbare wijze afbreuk zou doen aan onze nationale soevereiniteit. In deze bijdrage wordt deze visie nader geanalyseerd en onderzocht op haar houdbaarheid

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130355

Resultaat 25–36 van de 395 resultaten wordt getoond