Showing 1–12 of 134 results

16 Juristen en hun filosofische inspiratie

C.J.H. Jansen, J.M. Smits, L.C. Winkel

Intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen geven een beeld van de doorwerking van rechtstheorie en rechtsfilosofie in het privaatrecht, strafrecht en staatsrecht van de twintigste eeuw.

9789069165127 - 29-11-2004

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de

O.A. Haazen

In de bespreking van dit proefschrift komt het daarin besproken overgangsrecht, de toepassing daarvan door de rechter en terugwerkende kracht van rechtspraak aan de orde.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2001
AA20010936

Alle omstandigheden van het geval

Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden

P.T.J. Wolters

Pieter Wolters promoveerde op 18 juni 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotoren waren prof.mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. A.S. Hartkamp. Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2013
AA20130971

Analyse van naleving met behulp van de Tafel van 11

J. van Erp

Aan de hand van het analysemodel De Tafel van 11 (T11) kan worden nagegaan welke beleving een bepaalde doelgroep bij bepaalde regels heeft. In dit betoog wordt benadrukt dat onderzoek naar de naleving van regels erg belangrijk is en hoe dit met behulp van het analysesysteem T11 kan geschieden.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2006
AA20060193

Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?

A.R. Mackor

Rechtswetenschappers geven niet alleen beschrijvingen van het positieve recht. Ze doen ook – volgens sommige rechtstheoretici zelfs uitsluitend – normatieve uitspraken. Zijn normatieve uitspraken kennisaanspraken? Kunnen ze waar of onwaar zijn? Zo nee, zijn het dan louter subjectieve meningen of kunnen we ze desalniettemin als objectief juist of onjuist aanmerken?

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170893

Bij leven een instituut

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

prof. mr. H.C.F. Schoordijk, naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag een uiteenzetting van zijn denken.

Opinie | Redactioneel
Maart 2007
AA20070185

Civielrechtelijke plaatsopneming

E.H. Hondius

In deze column wordt het belang van de casus achter bekende en standaard-arresten besproken en van groot belang geacht.

Opinie | Column
Juli 2007
AA20070572

Critical Legal Studies: over het recht als lappendeken en het ontbijt van de rechter

R. de Bock

Peter Gabel is een van de toonaangevende juristen in de Critical Legal Studies Movement, een recente stroming in de Amerikaanse rechtstheorie. De laatste jaren is er ook buiten Amerika aandacht gekomen voor het kritische denken van Critical Legal Studies. Zo wijdde de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht in 1987 haar preadviezen aan Critical Legal Studies. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste ideeën van Critical Legal Studies.

Verdieping | Studentartikel
Januari 1989
AA19890002

De oorsprong van de term persoon in het Westerse recht

R.R. Brouwer

"‘Persoon’ gaat terug op het individuele masker dat werd gebruikt in Etruskisch-Romeinse grafrituelen én op het algemenere masker dat in zwang kwam in het Griekse theater. Via de in Rome werkende denker Panaetius (ca. 185-ca. 110) komt deze dubbele oorsprong van persoon terecht in de beginnende rechtswetenschap en wordt zo een centrale term in het westerse recht."

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2018
AA20180281

De persoon in het recht

R.J.B. Bergamin

De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Dit boek is bedoeld voor rechtenstudenten die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen.

9789069163482 - 1-8-2000

De soeverein is niet thuis

Self-Sovereign Identity (SSI) en Attribute Based Credentials (ABC)

M. Hildebrandt

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de idee van self sovereign identity (SSI) zich verhoudt tot kernbegrippen uit de juridische gegevensbescherming. Daarnaast wordt SSI vergeleken met de inzet van attribute based credentials (ABC).

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190546

De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?

E. Mak

Is de Spreekuurrechter, een pilot bij de Rechtbank Noord-Nederland, een nuttige innovatie voor de geschilbeslechting in eenvoudige civiele zaken? Bestudering van het nabijheidsprincipe voor rechtspraak, de afbakening van het rechterlijke domein en een Frans voorbeeld van rechtspraakinnovatie maakt duidelijk dat de proef potentieel heeft maar ook kritisch moet worden bekeken.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170291

Showing 1–12 of 134 results