Resultaat 73–84 van de 253 resultaten wordt getoond

Het probleem van de rancuneuze aanbrenger

Lon L. Fuller, T.J.M. Mertens, R. van der Mijl

Zoals er binnen het positieve recht centrale casussen bestaan waarop telkens wordt teruggegrepen, zo zijn er ook binnen de rechtsfilosofie centrale teksten die hun belang behouden. Dat is zeker het geval bij teksten die een sterk narratief karakter hebben, zoals de hier gepresenteerde en opnieuw vertaalde tekst ‘The Problem of the Grudge Informer’ van de Amerikaanse jurist en rechtsfilosoof Lon Fuller. Deze tekst is eerder in vertaling verschenen in Ars Aequi in 1969; na het doornemen van die vertaling en het vergelijken ervan met het origineel leek het de vertalers geboden, mede met het oog op toegankelijkheid, om een nieuwe vertaling te verzorgen. 
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2018
AA20180425

Het recht als bescherming van bepaalde partijen: een rechtsfilosofische verkenning

Corrias L.D.A.

Post thumbnail Dit artikel biedt een rechtsfilosofische analyse van het recht als bescherming van bepaalde partijen. Naast een conceptuele verheldering, besteedt het stuk in het bijzonder aandacht aan de grenzen van rechtsbescherming door een bespreking van ‘stille claims’, ontrechting en koloniaal onrecht.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200093

Het strafrecht voorbij

M. Wladimiroff

Er wordt wel eens gezegd dat in oorlog en liefde alles geoorloofd zou zijn. Ethici onder ons zullen zich — afgezien van de vraag of liefde als een vorm van oorlogsvoering kan worden gezien — afvragen waarom in tijd van oorlog geoorloofd zou zijn wat in tijd van vrede ontoelaatbaar is. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het internationale humanitaire recht als een middel tot beperking van ethisch onrecht besproken. In dit recht staat zowel de bescherming van het niet bij de strijd betrokken individu, als de individuele verantwoordelijkheid voor schendingen van dat recht, centraal. Het beoogt, ondanks of juist vanwege het met een gewapend conflict gepaard gaande onrecht, algemeen aanvaarde normen te handhaven. Aldus heeft zich een rechtssysteem ontwikkeld dat de universele geldigheid van humanitaire normen, als onaantastbaar rechtsgoed, geldend maakt. Het ideaal van universele gelding wordt echter beter gediend wanneer naast zwakke nationale handhaving ook effectieve internationale handhaving van deze humanitaire normen algemeen zou worden aanvaard.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
December 1998
AA19980942

Het vermogen van vrouwen

G. Oly

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de emancipatie van de vrouw en de verhouding daarbij met arbeid. Vrouwen doen met name onbetaald (huishoudelijk werk). In het artikel wordt ingegaan op welke manier vrouwen zelfstandig worden door arbeid, de waarde van huishoudelijk werk, de gekapitaliseerde huisvrouw en het recht, de verhoudingen tussen inkomen en vermogen en vermogensrecht en discriminatie.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Juni 1992
AA19920326

Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

N. Holtrust, I. de Hondt

In dit artikel bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt ingegaan op de in 1992 opkomende beweging en gedachten die opkwamen voor de rechten van de ongeboren vrucht. Deze beweging en gedachten staan haaks op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de keuze voor het moederschap en zijn een aantasting van de emancipatie volgens de auteur. De auteur gaat daarbij in op meningen die leven in Nederland en het buitenland ten aanzien van abortus.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Oktober 1992
AA19920576

Hoe behoudt het recht zijn vorm?

J. Kiewiet

Post thumbnail Juristen breken zich vaak het hoofd over de beste inhoud van een juridische uitspraak. Maar de vorm van het recht is minstens zo belangrijk. Ik bespreek wat onder ‘vorm’ verstaan moet worden en dat gebreken in de juridische vorm uiterst problematisch kunnen zijn. Het is daarom van belang dat in het bijzonder door de rechter niet lichtzinnig aan de vorm van het recht voorbijgegaan wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2020
AA20200369

Hoe democratisch kan het recht eigenlijk zijn?

N. de Boer, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de theorie van de machtenscheiding. De redacteuren komen tot de conclusie, naar verwijzing naar de rechtsfilosofen Dworkin en Hart dat rechtsvorming niet meer enkel aan de democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordiging toekomt, maar ook aan de rechter die in verschillende zaken beslist waarin de wet onduidelijk is.

Opinie | Redactioneel
Juni 2008
AA20080407

Hoe komen juridische begrippen en regels aan hun betekenis?

Het belang van de taalfilosofie van de latere Wittgenstein voor de rechtsgeleerdheid

, J.W.A. Fleuren

Hoe komen begrippen als ‘rechtssubject’, ‘rechtspersoon’, ‘rechtshandeling’, ‘bestuursorgaan’ en andere abstracties aan hun betekenis? Hoe komt het dat juridische termen en wettelijke voorschriften in de loop van de tijd van betekenis kunnen veranderen? Wat verklaart dat de inhoud van het EVRM bepaald wordt door de jurisprudentie van het EHRM? De taalfilosofie van Wittgenstein is bij uitstek geschikt om dergelijke vragen te beantwoorden. Deze bijdrage biedt een inleiding in een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw en maakt diens inzichten operationeel voor de rechtsgeleerdheid. Daarbij treedt een onvermoede verwantschap tussen rechtswetenschap enerzijds en logica en wiskunde anderzijds aan het licht.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150568

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

Post thumbnail In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
September 2018
AA20180676

Hoe werkt het juridisch syllogisme?

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Post thumbnail Hoe werkt het juridisch syllogisme? In dit artikel wordt het belang en de toepassing van het juridisch syllogisme besproken. De auteurs concluderen dat iedere juridische argumentatie op zijn minst één juridisch syllogisme bevat.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2019
AA20190155

I De dokter en de dood

E.Ph.R. Sutorius

In deel I van dit tweeluik schrijft Eugène Sutorius over het euthanasievraagstuk. Hij besteedt bijzondere aandacht aan het burgerinitiatief 'Uit Vrije Wil'.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110584

Ik lijd, dus ik heb rechten. De juridische emancipatie van het slachtoffer

W.J. Veraart

Post thumbnail

In dit artikel verdedigt Wouter Veraart de these dat het Kantiaanse verhaal over emancipatie als verheffing, als een opwaartse strijd in de richting van autonomie en volwaardig burgerschap, in de afgelopen decennia steeds vaker plaats lijkt te maken voor een vertoog dat om juridische erkenning vraagt van het lijden van slachtoffers en dat er primair op is gericht om slachtoffers in hun hoedanigheid van slachtoffers in de rechtsorde toe te laten. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130582

Resultaat 73–84 van de 253 resultaten wordt getoond