Resultaat 121–132 van de 147 resultaten wordt getoond

Nawoord op bovenstaande reactie

Th.G. Drupsteen

De oorspronkelijk auteur geeft een nawoord op een reactie over een artikel met als onderwerp aansprakelijkheid voor milieuschade in de Rode draad 'milieurecht'.

Overig | Rode draad | Milieurecht
September 1990
AA19900523

Nawoord op bovenstaande reactie

M.Q. de Gooijer

De oorspronkelijke auteur geeft een nawoord op een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi uit het bijzonder nummer over milieurecht.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910318

Nawoord op de reaktie van mr. R. Barents

J.M. Gerretsen, J. Melis

Nawoord van de redactie op de reactie van Mr. R. Barents, die de redactie enkele feitelijke en juridische fouten verweet.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1989
AA19890726

Ontwikkelingen binnen het waterbeheer

A. van Hall

In deze bijdrage wordt de recent integraal van kracht geworden Wet op de Waterhuishouding op hoofdpunten toegelicht. Enige kenmerken van de komende Waterschapswet worden vermeld. De WWH wbevat een regeling voor de planvorming voor het gehele terrein van de waterhuishouding en een regeling voor operationeel oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer. De WWH bevat een viertal beheersinstrumenten en bevoegdheden om de beleidsdoeleinden daadwerkelijk te kunnen realiseren. Deze worden in deze bijdrage besproken. Daarnaast komt de schadevergoedingsregeling ter sprake, deze vormt een waarborg voor mogelijk benadeelden. Ook komt de opengestelde beroepsgang ter sprake. De (derde) Nota Waterhuishouding, vereist door de WWH, is onlangs verschenen. De hoofdlijnen van deze nota worden besproken.

Opinie | Column
November 1990
AA19900816

Ook bouwtechnische veiligheid kent Europeesrechtelijke grenzen

Over geharmoniseerde normen in het licht van de Europese Machinerichtlijn

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7904, LJN: BZ7904, nr. 201109374/1/A1 (Prorail)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2013
AA20130477

Our Common Future; het rapport van de World Commission on Environment and Development

E. Florijn

In het rapport van de Commissie Brundtland, 'Our Common Future', wordt gezocht naar de oorzaken van en de oplossing voor de huidige milieucrisis. In het rapport wordt een relatie gelegd tussen milieu en economische problemen. In dit 'Witte Stuk' wordt een indruk gegeven van de werkwijze en de resultaten van de Commissie Brundtland. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen die in 'Our Common Futere' zijn neergelegd, door de Nederlandse regering onderschreven worden en/ of een rol spelen.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Februari 1990
AA19900086

Polly Higgins – advocaat van de aarde

E.E. Maathuis, L.G.L. Ohnesorge

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijven Ellen Maathuis en Lara Ohnesorge over Polly Higgins, advocaat van de aarde. Zij was niet alleen een rechtsheldin vanwege haar inzet voor de bescherming van de aarde, maar ook omdat zij buiten gebaande paden durfde te treden, zowel op intellectueel als op persoonlijk vlak.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
Mei 2022
AA20220348

Reactie op ‘WABM en de WVO’

K.G. Westhoff

Reactie op een artikel uit het bijzonder nummer van 1990 over milieurecht. Volgens de schrijver behoeft het nummer over de integrale milieuvergunning in het wetsvoorstel over de VAR en de WVO-vergunning nuancering.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910315

Reaktie op: ‘zorgen voor vandaag’

R. Barents

Mr. R Barents geeft een reactie op het redactioneel commentaar in het aprilnummer over de conflictrelatie tussen economische en milieubelangen. Dit artikel zou een aantal feitelijke en juridische onjuistheden bevatten waardoor de rol van de Europese Commissie bij het totstandkomen van de Nederlandse maatregel om schone auto's te subsidiëren in een verkeerd daglicht kan worden gesteld.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1989
AA19890725

Rechtsvraag (193) milieurecht

geluidemissie burgerluchtvaartuigen

F.A. van Bakelen

Rechtsvraag op het gebied van het milieurecht waarbij onder andere bestuursrechtelijke vragen aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1990
AA19900038

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

Rode draad

J.H. Jans

Rechtsvraag behorende bij de rode draad 'milieurecht' waarbij ingegaan wordt op de Europese aspecten van het milieurecht. De vraag wordt gesteld in hoeverre de Nederlandse overheid nog kan ingrijpen bij afvalstoffenverwerking en -vervoer.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
Juni 1990
AA19900404

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

J.H. Jans

Beantwoording van de rechtsvraag op het gebied van het Europees milieurecht. Het gaat om de vraag wanneer de export van gevaarlijke afvalstoffen uit Nederland kan worden tegengehouden. Het Nederlands beleid ter zake berust op de gedachte dat elke staat verantwoordelijk is voor zijn eigen afval en dat op grond daarvan de export niet wordt toegestaan wanneer in Nederland zelf nog verwijderings- of verwerkingsmogelijkheden voorhanden zijn. Het gaat hier om het zogeheten beginsel van voorkeur voor binnenlandse afvalverwerking. De VzAG achtte dit beleid op gespannen voet staan met het terzake geldende Europese recht.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
November 1990
AA19900878

Resultaat 121–132 van de 147 resultaten wordt getoond