Resultaat 133–144 van de 147 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (201) multicausaliteit en meerdaderschap bij milieuvervuiling

J.M. van Dunné

Rechtsvraag betreffende multicausaliteit en meerdaderschap bij milieuvervuiling. Er wordt gevraagd te bekijken of het in de gegeven casus mogelijk zou zijn dat behalve schadevergoeding ook stopzetting van de dioxaanlozingen te vorderen? Alternatieve causaliteit, multicausaliteit, groepshandeling, meerdaderschap en bewijslast moeten betrokken worden in het antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1990
AA19900992

Redelijke wetsuitleg en strafrechtelijke aansprakelijkheid

M.J. Borgers

Hoge Raad 16 juni 2007, nr. 00825/06 E, ECLI:NL:HR:2007:BA0426, LJN: BA0426, NJ 2007, 347 De hier besproken uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op een vervolging wegens overtreding van artikel 12 lid 1 Natuurbeschermingswet(oud). Deze bepaling luidt als volgt: ‘Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument ontsieren.’ Het gaat daarbij om een vraagstuk van uitlegging van een delictsomschrijving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2008
AA20080229

Rode draad ‘Milieurecht’ afsluiting

E. Florijn, R. Glas, R.Th. Mirck

De afgelopen jaargang heeft een deel van de redactie van Ars Aequi een aantal bijdragen gewijd aan het milieurecht. Dit jonge rechtsgebied strekt zich uit over de meeste 'traditionele' delen van het recht. Deze keer het slotnummer uit de reeks, waarin de redacteuren hun wens voor de toekomst uitspreken.

Overig | Rode draad | Milieurecht
December 1990
AA19900937

Rode draad ‘Milieurecht’ inleiding

E. Florijn, R. Glas, R.Th. Mirck

Inleiding bij de Rode draad van het jaar 1990 die ziet op het Milieurecht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Februari 1990
AA19900085

Sancties, organisatiecriminaliteit en milieudelicten

H.G. van de Bunt, W. Huisman

In dit artikel in de serie Sancties van de Rode draad wordt ingegaan op de organisatiecriminaliteit. Dit is overtreding van vooral ordeningswetgeving door organisaties, veelal rechtspersonen, met eigen voordeel als gevolg. Er wordt aan de hand van milieuwetgeving uiteengezet hoe het met de handhaving verloopt, keuzes hieromtrent en de effectiviteit daarvan.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 1997
AA19970684

Staat-Shell (c.a.)

J. Hijma

Hoge Raad 30 september 1994, nr. 15308, ECLI:NL:HR:1994:ZC1460, RvdW 1994 (Staat/Shell) In deze zaak is aan de orde in hoeverre Shell onrechtmatig heeft gehandeld en in die zin aansprakelijk is om de kosten voor de sanering van een stuk vervuilde grond te dragen. Het gaat hierbij om bodemvervuiling die al lang geleden, in de jaren '50, is veroorzaakt en het onduidelijk is of de betreffende wet (art. 21 Interimwet bodemsanering) van toepassing is en of er in die überhaupt een zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van het lozen van afval bestond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1995
AA19950273

Streekplan Zuid-Holland Oost; besluiten in de zin van de Awb

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5094, nr. FO 1.95.0203 (mr. De Vries), AB 1996, 303, m.nt. PvB, Gem. Stem 1996, 7037, nr. 4, m.nt. HH. In deze uitspraak van de ABRvS en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de rechtsbescherming bij besluiten en plannen die genomen en gemaakt worden op basis van de WRO.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1996
AA19960768

Van wie is het milieu?

A. Nentjes

Het milieu is een schaars goed geworden. Het gebruik van het milieu als stortruimte voor afval concurreert met andere vormen van gebruik. Daarmee rijst de vraag hoe de rechten van gebruikers met betrekking tot het milieu op elkaar moeten worden afgestemd. Kunnen milieurechten worden gedefinieerd? Aan wie worden ze toegewezen? Moeten milieurechten worden beschermd langs privaatrechtelijke of langs publiekrechtelijke weg? Kunnen milieurechten overdraagbaar worden gemaakt?

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900706

Veehouderij en wonen, een gezonde combinatie? Over de rol van endotoxinen bij planologische besluitvorming

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, zaaknr. 201703581/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2018
AA20180239

Verhaalbaarheid van milieuschade

De plicht tot het stellen van financiële zekerheid ter dekking van milieu-aansprakelijkheid

C.J. Bastmeijer

Regelmatig blijkt dat een bedrijf dat het milieu heeft verontreinigd of aangetast niet in staat is de daaruitvoortvloeiende schade te vergoeden. In dit artikel wordt ingegaan op een maatregel die de overheid kan nemen om dit probleem te beperken: van bedrijven eisen dat zij financiële zekerheid stellen ter dekking van milieu-aansprakelijkheid. De vraag of de bedrijven ook de mogelijkheid zullen hebben om de bedoelde financiële zekerheid te verschaffen zal een centrale plaats innemen. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de milieu-aansprakelijkheidsverzekering, zoals deze vandaag de dag door Nederlandse verzekeraars wordt aangeboden.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Juli 1990
AA19900431

Vuilstortplaats Weperpolder

P.J.J. van Buuren

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 24 oktober 1991, ECLI:NL:RVS:1991:AN2466, nr. B 05.91.0970 In deze uitspraak van de Voorzitter Afdeling geschillen van bestuur Raad van State komt aan de orde in hoeverre het aanvaardbaar is dat in een milieurechtelijke casus de storting van nieuw afval gedoogd wordt. De Voorzitter oordeelt dat er onder bepaalde voorwaarden gedoogd kan worden waarbij met name van belang is dat er bijna met zekerheid een vergunning verleend zal worden. Nu de nieuwe regeling waar de vergunning op gebaseerd dient te worden nog niet tot stand is gekomen en rondom de totstandkoming nog grote onzekerheid bestaat, is het volgens de Voorzitter niet mogelijk om een gedoogbeschikking af te geven. In de noot wordt dieper in gegaan op de problematiek rondom gedogen en handhaven in het milieurecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1992
AA19920206

Water als ordenend beginsel

A. van Hall

De kernvraag van dit artikel luidt: in hoeverre vereist de ordeningsregelgeving, zoals die anno 1997 nog vrij sectoraal is ingericht, bij¬stelling in het licht van te verwachten maatschap¬pelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheden, de markt, particuliere belangenorganisaties als ten aanzien van de individuele burgers?

Opinie | Opiniërend artikel
November 1997
AA19970786

Resultaat 133–144 van de 147 resultaten wordt getoond