Resultaat 25–36 van de 147 resultaten wordt getoond

Dijkverzwaring en milieu-effectrapportage

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Arnhem 14 oktober 1994, nr. AWB/2827, ECLI:NL:RBARN:1994:AN4010, AB 1995, 29 (mr. Crol) (Tielerwaard: m.e.r.-plicht voor dijkverzwaring) Rechtstreekse werking richtlijn 85/337/EEG betreffende Milieu-Effectbeoordeling. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de vele juridische problemen rondom dijkverzwaringsprocessen. Zo zijn er tal van vergunningsprocedures, is er vaak sprake van onteigening en zijn er milieuvraagstukken die een rol spelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1995
AA19950712

Dwangsomregeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

A.J. Bok

In dit artikel wordt ingegaan op hoofdstuk 6 in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De dwangsom levert een bijzondere manier op om de wet te handhaven. In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1991
AA19910322

Een hard hoofd in de bescherming van hardhout

H.J. van Kooten, H. Moons

Redactioneel artikel over de wijziging in de Woningwet waardoor het niet meer mogelijk is voor gemeenten om het gebruik van tropisch hardhout te ontmoedigen in gemeentelijke regelgeving. Ook is een regeling die het gebruik van tropisch hardhout reguleert niet opgenomen in het Bouwbesluit. De redacteuren vinden dit een slechte zaak.

Opinie | Redactioneel
Juni 1992
AA19920314

Energieontwikkelingen op de Noordzee

Rechtsonzekerheid gooit roet in het water

E.R. van Nieuwkoop

Post thumbnail

Op welke manier kunnen juristen Nederlands grootste dreiging qua klimaatverandering, de zee, in haar voordeel laten werken in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem? Een onderdompeling in het Nederlandse energierecht.

Opinie | Amuse
Maart 2022
AA20220174

Ernstige milieudelicten in het Wetboek van Strafrecht

F.D. van Asbeck

In dit artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' wordt ingegaan op de wetgeving waarmee bewerkstelligd wordt dat er

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Milieurecht
Maart 1990
AA19900170

Functionele vakken als dwarsdoorsneden van publiek- en privaatrecht

in het bijzonder betreffende onroerend goed

P. de Haan

In deze bijdrage voor het bijzonder nummer 'Osmose tussen publiek- en privaatrecht worden tien juridische sociaal-ruimtelijke vakken beschreven.

Bijzonder nummer
Mei 1987
AA19870361

Herplanten is geen aanplanten

Het grensgebied tussen een ruime uitleg van een bestuursbevoegdheid en het verbod van détournement de pouvoir

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, zaaknr. 201507681/1/A1 (mrs. R. van der Spoel, J. Kramer en G.M.H. Hoogvliet)
 
Wabo art. 2.2 lid 2 onder g; Awb art. 5:4, art. 5:6 en art. 5:32; Gemeentewet art. 125

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2017
AA20170215

Het belanghebbende begrip en het relativiteitsvereiste in het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht

V.M.Y. van 't Lam

Post thumbnail In het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht staat sindsongeveer vier jaar alleen beroep open voor belanghebbenden.Inmiddels is er een grote hoeveelheidjurisprudentie waarin de reikwijdte van het belanghebbende begrip in het milieu- en ruimtelijk ordeningsrechtaan de orde is. In 2008 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder:de Afdeling) uitspraken gedaan waaruit blijkt dat zogenaamdeprocedeerclubs geen toegang hebben tot de bestuursrechter. In dit artikel wordt ingegaan opde vraag of in het ruimtelijke ordeningsrecht en hetmilieurecht het beroepsrecht beperkt moet blijven tot belanghebbenden. Anders gezegd, moet de destijdsdoor de wetgever gemaakte keuze worden teruggedraaid? Voorts wordt bezien of enigerlei vorm van relativiteit zou moeten worden geëist.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2009
AA20090640

Het klimaatakkoord van Parijs: bouwen aan wereldrecht of bewijs van falende internationale samenwerking?

M.M.T.A. Brus

Post thumbnail

Het klimaatakkoord van Parijs bevat weinig harde juridische verplichtingen. Staten bepalen zelf hoe sterk ze zich zullen inspannen om klimaatverandering te beperken en de gevolgen op te vangen. Toch moet het juridisch belang niet onderschat worden. Het is een stap in de nieuwe realiteit van het wereldrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2016
AA20160615

Het milieurecht in disharmonie?

Th.G. Drupsteen

Of er in het milieurecht sprake is van wetsharmonie en rechtsharmonie is moeilijk vast te stellen. Enerzijds staat dit jonge rechtsgebied voortdurend bloot aan invloeden van buiten. Anderzijds heeft het zelf nog niet een zodanig duidelijke systematiek ontwikkeld dat deze zouden leiden tot disharmonie.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
Mei 1996
AA19960371

Het recht van eendenkooi

J.A.M.A. Sluysmans

Post thumbnail

De eendenkooi is een van oorsprong Nederlandse vinding, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in elk geval de vroege zestiende eeuw. Het hebben en houden van een eendenkooi is enkel toegestaan aan diegenen die beschikken over een zogenaamd recht van eendenkooi. Jacques Sluysmans legt uit wat dit inhoudt.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
Juni 2016
AA20160420

Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?

M.J.W. Timmer

Post thumbnail Het voorzorgsbeginsel wordt de laatste jaren steeds vaker buiten het milieurecht toegepast, met name in supranationale context. Het is daarmee tijd voor de wetgever om het beginsel serieus onder de loep te nemen als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2014
AA20140601

Resultaat 25–36 van de 147 resultaten wordt getoond