Resultaat 109–120 van de 147 resultaten wordt getoond

Juni 2004

Katern 91: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

Juni 2005

Katern 95: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

December 2005

Katern 97: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

Maart 2006

Katern 98: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

Juni 2006

katern 99: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M. Bruin

Knutselen met klimaatrecht: inefficiënties in emissiehandel door industrielobby’s

S.E. Weishaar, E. Woerdman

Post thumbnail Edwin Woerdman en Stefan Weishaar, rechtseconomen uit Groningen, laten zien dat lobbygedrag in klimaatrecht tot regels en uitzonderingen heeft geleid die de efficiëntie van de emissiemarkt belemmeren. Emissiehandel is een efficiënt instrument voor klimaatbeleid, maar industrielobby’s droegen bij aan een overschot aan emissierechten in het systeem. Industrielobby’s hebben inefficiënte sluitings- en uitbreidingsregels bepleit en gekregen. De meest recente, eveneens succesvolle industrielobby is die voor inefficiënte compensatie van indirecte emissiekosten. Hun conclusie is dat beleidsmakers en juristen zich minder tot dergelijke inefficiënties moeten laten verleiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2012
AA20120622

Kolenvergassing op de Maasvlakte

Th.G. Drupsteen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) 4 januari 1991, ECLI:NL:CBB:1991:ZG1527, 185 (mr. Bakker), AB 1991, 185, nr. 90/2849/062/211. In deze uitspraak van de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wordt aan de hand van vier stappen een uitspraak gedaan over een kwestie die economische en milieurechtelijke belangen met zich meebrengt. Aan de orde komen onder andere de vraag of het bestreden besluit een (appellabele) beschikking is, het belang van degene die in beroep gaat, de toepasselijkheid van een Europese richtlijn en het spoedeisend belang van degene die in beroep gaat. In de noot wordt hier dieper op ingegaan, net als op de het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, haar bevoegdheden en werkzaamheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1991
AA19910576

Kuunders-milieuorganisaties

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 18 december 1992, nr. 14924, ECLI:NL:HR:1992:ZC0808, RvdW 1993, 15, Tijdschrift voor Milieu en Recht 1993, 24 m.nt. Kottenhagen-Edzes (Kuunders/Milieuorganisaties) Arrest in milieurechtelijke casus waarbij verschillende aspecten aan bod komen, te weten: de ontvankelijkheid van organisaties die belangen behartigen, de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter daar waar een administratieve rechtsgang openstaat en de reikwijdte van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1993
AA19930664

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1 Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160874

Milieubescherming door aanpsrakelijkheidsrecht of regulering?

M. Faure

De economische analyse van het recht heeft veel aandacht besteed aan de vraag of efficiëntie kan worden bereikt door een marktoplossing of door regulerend ingrijpen door de overheid. Meer in het bijzonder werd onderzocht of schade verwekkende activiteiten kunnen worden vermeden door via aansprakelijkheidsregels de potentiële dader een prikkel te geven efficiënte zorg aan te wenden dan wel door via veiligheidsregulering een bepaalde standaard van zorg wettelijk voor te schrijven. In deze bijdrage zullen de economische grondslagen voor veiligheidsregulering worden beschreven. Daarbij zal de problematiek van de milieuverontreiniging als voorbeeld worden gebruikt om de respectievelijke voor- en nadelen van regulering versus aansprakelijkheidsregels te illustreren. Onderzocht zal worden of milieuverontreiniging louter door civielrechtelijke handhavingsmechanismen kan worden bestreden of dat rechtstreeks wetgevend optreden, bijvoorbeeld door het vastleggen van emissienormen, noodzakelijk is om bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Ook de in dit themanummer opgenomen bijdrage van Nentjens wordt de milieuproblematiek aangesneden. Daarin staat evenwel een andere vraag centraal, namelijk of milieubescherming door een vergunningsstelsel, dan wel door een systeem van heffingen dient te worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900759

Mitigeren en compenseren in het milieurecht

R. Ligtvoet

Post thumbnail

Op 15 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoord inzake de wegverbreding van de Rijksweg A2. De uitspraak van het Hof zorgt voor een milieurechtelijke landverschuiving en heeft grote gevolgen voor de praktijk en waarschijnlijk ook voor de A2. In deze bijdrage wordt de uitspraak van het Hof geanalyseerd en worden de mogelijke gevolgen voor de praktijk uiteengezet.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2014
AA20140918

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht

De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen op een rij

A.G.A. Nijmeijer

Post thumbnail Het omgevingsrecht is veel te complex geworden, volgens de regering. De wet- en regelgeving binnen dit rechtsgebied moeten ‘eenvoudig beter’. Daartoe is medio 2014 een wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel belooft grote veranderingen in het omgevingsrecht teweeg te brengen. Tijd voor een eerste kennismaking met dit majeure en ambitieuze wetsvoorstel.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2014
AA20140902

Resultaat 109–120 van de 147 resultaten wordt getoond