Resultaat 13–24 van de 147 resultaten wordt getoond

Bestuurlijk gedogen

Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht

G.T.J.M. Jurgens

Bespreking van een proefschrift over bestuurlijk gedogen op het gebied van het milieurecht en ruimtelijk recht. Twee vragen komen daarbij aan de orde: 1. In hoeverre en onder welke omstandigheden is gedogen juridisch aanvaardbaar? 2. Wat zijn de juridische consequenties van het bestuursrecht, privaatrecht en strafrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 1997
AA19970115

Buitenwettelijke richtlijnen in het milieurecht

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1163, nr. 200100106/2, en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1839, nr. 200002886/1 In deze noot bij deze milieurechtelijke casus wordt ingegaan op het buitenwettelijke milieurichtlijnen en de werking daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2003
AA20030454

Contrair KB Lickebaert

Th.G. Drupsteen

Contrair KB 13 juli 1992, Stb. 405 Provinciale aanwijzing ex artikel 37, vierde lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bovengemeentelijke belangen. Voldoende grondslag. Voldoende duidelijkheid. Relatie met Afvalstoffenwet Noot bij een KB waarin een planologische aanwijzing wordt gegeven die niet in lijn is met aanwijzingen van lagere overheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1993
AA19930194

Dat is niet úw belang!

Het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 november 2011, nr. 201011839/1/R3, LJN: BU6355, ECLI:NL:RVS:2011:BU6355 Bouw van woningen die onderhevig zijn aan geluidhinder afkomstig van wegverkeer. Maximaal toelaatbare geluidbelasting op woningen. Regels over geluidbelasting zijn kennelijk niet geschreven ter bescherming van de belangen van omwonenden. Relativiteit in het bestuursrecht. Artikel 83 Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (Chw).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2012
AA20120222

De bestuurlijke boete van in het milieurecht

I.Y. de Raat

Er gaan stemmen op om de bestuurlijke boete in het milieurecht in te voeren. Deze punitieve sanctie zal, onder invloed van de verschillende mensenrechtenverdragen, aan andere eisen moeten voldoen dan de reeds bestaande bestuurlijke sancties in het milieurecht. In dit artikel wordt op deze eisen ingegaan. Vervolgens wordt geschetst hoe deze nieuwe sanctie er zou kunnen uitzien.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1993
AA19930443

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160382

De Europese handel in broeikasgasemissierechten: naar verbeteringen in de toepassing

M.G.W.M. Peeters

Post thumbnail

De Europese Unie heeft voor het realiseren van haar klimaatdoelstellingen reeds in 2003 een regeling voor verhandelbare broeikasgasemissierechten aangenomen. Dit instrument wordt ook wel ‘emissiehandel’ genoemd. De toepassing hiervan is vanuit oogpunt van milieu-effectiviteit in principe heel aantrekkelijk omdat een EU-wijde, steeds scherper wordende limiet geldt voor de uitstoot van broeikasgassen. Inmiddels is ruim ervaring opgedaan met het functioneren van dit marktconforme instrument, en uit de praktijk blijkt dat zowel een aantal belangrijke wetswijzigingen is doorgevoerd als ook veel rechterlijke uitspraken zijn gedaan. Welke lessen kunnen hieruit worden afgeleid?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
November 2017
AA20170940

De gevolgen van de Europese Akte voor het Europese Milieubeleid en het Milieubeleid van de Lid-Staten

M. Berk, G. van der Klis

Gedurende het Europese milieujaar is onder meer een herziening van het EEG-Verdrag van kracht geworden: de Europese Akte. Hierdoor is de juridische grondslag voor het Europese als ook voor het nationale milieubeleid drastisch gewijzigd. In het eerste deel van dit artikel zal worden ingegaan op de oude en nieuwe rechtsbasis voor het Europese milieubeleid. Daarbij zal bovendien aandacht worden besteed aan de nieuwe besluitvormingsprocedure . In het tweede deel komt aan de orde welke gevolgen de nieuwe rechtsbasis heeft voor de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenschap en de Lid-Staten. De nadruk ligt hierbij op de ruimte die de Lid-Staten behouden voor een zelfstandig milieubeleid. Aan het slot van dit artikel zal een kort commentaar worden gegeven op de gevolgen van de Europese Akte, voor het milieubeleid van de Gemeenschap, respectievelijk de Lid-Staten.

Verdieping | Studentartikel
November 1988
AA19880731

De voorwaardelijke bouwvergunning en andere verhalen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0301, AB 2003, 187 m.nt. TN, Gemeentestem 7187, 43 m.nt. JT, BR 2003, p. 128 m.nt. J.W. Weerkamp In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot wordt ingegaan op de verlening van een bouwvergunning waaraan voorwaarden zijn verbonden en in hoeverre dit rechtsgeldig is om aan de verlening van een bouwvergunning voorwaarden te verbinden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2003
AA20030853

De WABM en de WVO: koudwatervrees voor verdere integratie

Q. de Gooijer

Vergunningen zijn een belangrijk instrument om het milieurecht te handhaven. De handhaving wordt echter bemoeilijkt doordat er vele verschillende milieuvergunningen naast elkaar bestaan. Het afgeven van die vergunningen geschiedt door verschillende overheden, waartussen de samenwerking niet altijd optimaal is. De handhaving zou verbeterd kunnen worden door al deze vergunningen in een vergunning samen te voegen en de uitvoering bij één uitvoeringsorgaan te leggen. Ook het aanvragen van zo een vergunning zou dan sneller en eenvoudiger kunnen. Het integreren van bestaande vergunningsstelsels blijkt echter een moeilijke operatie, in het bijzonder wanneer het vergunningen uit twee verschillende beleidsterreinen betreft. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van een watervergunning en een milieuvergunning.

Overig | Rode draad | Milieurecht
September 1990
AA19900511

De wind in de zeilen voor windenergie of toch niet helemaal?

Het opwekken van duurzame energie is geen prioritair belang

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6671, LJN: BY6671, nr. 201204057/1/R1 (Prodeon)
 
Weigering door Provinciale Staten van Overijssel om een inpassingsplan vast te stellen ten behoeve van de bouw van een windturbinepark. Zoekgebieden voor opwekking van duurzame energie. Betekenis provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor belangenafweging. Vaststellen inpassingsplan is discretionaire bevoegdheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2013
AA20130390

Deltawet grote rivieren

T.C. Borman

In dit artikel wordt de Deltawet Grote rivieren besproken die het mogelijk maakt om de dijken bij 's lands grootste rivieren op zwakke plekken te verstevigen. Ook wordt er ingegaan op de voortvarendheid waarmee de wet tot stand is gebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1995
AA19950594

Resultaat 13–24 van de 147 resultaten wordt getoond